Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Elektrificeringsprogrammet truet af forsinkelser? (Generelt)

af andersj @, Aalborg, tirsdag 26. oktober, 2021, 22:13 (244 dage siden) @ steenth

Men er det virkeligt rigtigt at alle andre kommuner, hvor Banedanmark igennem mange år har elektrificeret, bare har ladet stå til?

Lyder mystisk.


Strækning Lunderskov-Esbjerg blev elektrificeret uden ret meget 'bøvl'. Nedramning af fundamenter foregik om natten, også igennem byområder, uden at det nedførte en klagestorm. Banedanmark var gode til at informerer de borgere, som ville blive genereret af arbejdet, så de kunne tage deres forholdsregler.

Det lyder mærkeligt den fremgangsmåde ikke længere kan anvendes, jo tættere man kommer på Aarhus...


Opsætning af køreledninger er en mindre ting - min egen erfaring var arbejdet med fundamenter tog et par nætter, hvor det kun var kortvarigt støj. Det er mere ombygning eller fornyelse af broerne som skaber problemerne. Naboerne får en byggeplads i flere måneder... Det er ikke specielt sund at have støj døgnet rundt...

Miljøkonsekvensrapporten for ombygning af Aarhus H har over 60 uger med nattestøj over grænsen på 40 dB i forbindelse med ophængning af køreledninger (OCL-arbejder). Det ser ikke ud til at selve ramning af fundamenter kommer til at ske i nattetimerne i Aarhus.

Der er dog kun tale om kortvarigt støj for den enkelte ejendom, da arbejdet jo skrider frem. Dog vil der pga. de mange spor i banegraven være et længere tidsrum med nattestøj over grænseværdien. Men det skal også bemærkes at 40 dB er ekstremt stille - et dieseldrevet arbejdskøretøj i tomgang ligger allerede langt over denne grænse.

Broerne vil give ca. 10-15 nætter med støj over grænseværdien.

Her er hvad rapporten nævner om støj:

Broarbejderne foregår som udgangspunkt i dagtimerne og kun undtagelsesvis om natten. For broen ved Gl. Kongevej, bor J ved Kongsvang og bro L er der perioder hvor der skal arbejdes i døgndrift, primært på grund af udnyttelse af totalspærring af togtrafikken under arbejderne. Her vil der derfor lejlighedsvis være støjende aktiviteter i nattetimerne. I forbindelse med detailplanlægningen undersøges der nærmere, om evt. rammearbejder alligevel kan henlægges til dagtimer.

I forbindelse med projekteringen vil der endvidere blive undersøgt mulighederne for anvendelse af udførelsesmetoder med mindst mulig kildestøj, f.eks. vil nedbringning af spuns blive undersøgt nedbragt ved vibrering i stedet for ramning.

Pæleramning
Alle rammearbejder udføres i dagperioden, 5 dage pr. uge, dvs. i hverdagen.
Ved ramning langs hovedsporerne hhv. spor 20/30 og 40/50 rammes 1 pæl pr ca. 40- 50 m hvorefter arbejdet flyttes til næste pæl. Fremdriften taget i betragtning vil støjbelastningen over grænseværdien på 70 dB i dagperioden af den enkelte bolig være kortvarig. I natperioden er grænseværdien så meget lavere, at påvirkningen over grænseværdien på 40 dB vil påvirke den enkelte bolig i længere tid. Det maksimale støjbelastningsniveau ved den enkelte bolig vil dog kun vare få nætter.

OCL-arbejder
OCL-arbejder er en del af elektrificeringsarbejdet og omhandlende opsætning at køreledningsophæng, bæretov, køreledning mv. udføres på hele projektområdet. Arbejdet udføres i hele projektområdet. Der arbejdes primært i natperioden og i et spor ad gangen.

Idet arbejderne ikke foregår stationært, men udføres af kortere varighed på en given lokalitet, er støjen vist i tabellen en worst-case beregning. Det opgjorte antal boliger er således det antal boliger, der kan forventes berørt i løbet af anlægsperioden for OCL-arbejdet.

Påvirkningen af den enkelte bolig, når der arbejdes langs hovedsporene vil være forholdsvis kortvarig. Der arbejdes på et spor ad gangen. Boligerne påvirkes i den forbindelse ca. 2 nætter med støj over 40 dB. Der trækkes 4 ledninger igennem, som skal spændes fast ved hver mast og der skal udføres justeringer 1-2 gange pr. mast. Påvirkningen vil derfor kunne forekomme op til 6 gange pr. mast i den samledes periode arbejdsperiode på det enkelte spor på ca. 8 uger i alt. Det svarer til at påvirkningen i gennemsnit vil forekomme ca. 1 gang om ugen.

Den beskrevne påvirkning vil gentages, når der arbejdes på det parallelle spor. I et begrænset område umiddelbart vest for Frederiksbro vil den 6-foldige påvirkning dog forekomme ad 4 omgange på grind af der er 4 hovedspor.

Arbejderne i banegraven vil derimod kunne belaste forholdsvis mange boliger kontinuert i den periode, der arbejdes i banegraven, da banegravens størrelse stort set svarer til støjkonsekvenszonens udstrækning. Arbejderne i banegraven vil foregå i 2 etaper på hhv. 11 og 3 uger. Der vil dog være ca. 9 mdr. mellem påvirkningsperioderne.

Forarbejder for elektrificeringen
Forud for elektrificeringsprojektets funderingsarbejder foretages der i 2024 prøvegravninger for at afdække om der ligger kabler mv. i undergrunden på de lokaliteter, hvor der rammes pæle. Såfremt prøvegravningerne viser, at der ligger kabler/dræn i undergrunden skal disse omlægges. Prøvegravninger udføres med en sugemaskine eller skinnekørende gravemaskiner.

Den støjmæssige påvirkning af omgivelserne ved de forberedende arbejder for elektrificeringen vurderes at være væsentlig i det omfang arbejdet udføres i natperioden. Arbejdet udføres som udgangspunkt i dagtimerne og påvirkningen af boliger herfra vil være yders begrænset.

Støj fra arbejdspladser
Som udgangspunkt følger aktiviteten på arbejdspladserne de øvrige arbejder, hvilket vil sige at der som udgangspunkt arbejdes i dagperioden. I dagperioden er påvirkningen ubetydelig/mindre, idet kriterieværdien 70 dB under de givne forudsætninger ikke er overskredet.

I de situationer, hvor det kan være nødvendigt at benytte arbejdspladserne i natperioden afhænger den støjmæssige påvirkning, meget af hvilken plads der benyttes. Generelt set vurderes påvirkningen fra alle arbejdspladserne i natperioden at være væsentligt. Særligt de 2 arbejdspladser B2 og B16, har en markant større påvirkning af omgivelserne ved arbejder i natperioden end de øvrige pladser.

--
Mvh Anders


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

DJK Dansk Jernbane-Klub
3 flyttefirma tilbud

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak