DSB damplokomotiver

DSB Litra KS

DSB Litra KS
271 - 279

(Retur til oversigt)

Ved sammenlægningen af det tidligere Sjællandske Jernbaneselskabs maskinafdeling med den tilsvarende for Jylland-Fyn blev de sjællandske K-maskiner fra 1886-93 omlitreret til Litra Ks. Læs mere om tiden før 1893 [her]. Også i den første tid efter omlitreringen i 1893 kom maskinerne til at køre med iltog på Den sjællandske Vestbane mellem København og Korsør.

Også efter maskinafdelingernes sammenslutning i 1893 blev Ks-maskinerne anvendt på Vestbanen til Korsør og Sydbanen mellem Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund, hvor de blandt andet fremførte de store internationale tog til det sydlige udland. Efter at de nye og kraftigere K-maskiner fra 1897 successivt leveredes i talrige eksemplarer blev lokomotiverne overflyttet til Nordbanen og Kystbanen, hvor de var særdeles velegnede til de såkaldte grosserertog, der hver formiddag kørte ned langs den sjællandske østkyst fra Helsingør til København. I takt med at lokomotivfabrikkerne leverede flere nye K-maskiner blev Ks-lokomotiverne også fortrængt fra Nordsjælland, og i stedet overflyttet til Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg.

I sommeren 1920 – kort efter Genforeningen i Sønderjylland– blev samtlige ni Ks-lokomotiver overflyttet fra Sjælland til 3. distrikt, der havde hovedsæde i Struer. Statsbanernes 3. distrikt havde i forbindelse med Genforeningen overtaget ansvaret for de nye sønderjyske jernbanestrækninger. At lokomotiverne kom til at køre i Sønderjylland ses deraf, at Ks 272 og Ks 273 pr. 1. juli 1920 var stationeret ved maskindepotet i Tønder. De ni maskiner blev hurtigt fordelt mellem maskindepoterne i Struer og Tønder, hvor de sidstnævnte sted delvis afløste en anden sjællandsk lokomotivtype, nemlig litra Fs. At netop Tønder blev et af de steder, hvor Ks-maskinerne anvendtes i stor stil ses deraf, at der i august 1923 var stationeret syv Ks-maskiner ved det derværende maskindepot til varetagelse af driften på banerne mod Sønderborg og Esbjerg. I anden halvdel af 1920erne blev størstedelen af maskinerne dog udrangeret, men enkelte af lokomotiverne overlevede et stykke ind i 1930erne. En af de maskiner, som først blev udrangeret i 1930erne, var Ks 273. Den 19. maj 1934 kunne maskinafdelingen meddele, at lokomotivet var udrangeret, men i modsætning til de øvrige Ks-maskiner var dette ikke starten på turen til ophuggeren. Lokomotivet blev nemlig overdraget til Jernbanemuseet og få uger efter hensat i remisen i Tinglev. Nogle uger forinden var maskinen den 3. maj 1934 blevet besigtiget af Centralværkstedet i Århus, som konstaterede, at ”Kedlen er god. Fyrkassen har en Del smaa Revner i Ombørtlingen i Toppen af Rørpladen, ligesom der findes en Del knækkede, tærrede og utætte Støttebolte i den, men den er iøvrigt i god Stand. Røgkammer og Røgkammerbund er gode. Afstivningerne mellem Cylindrene løse. Højre Cylinder løs paa Rammen. Hjulringetykkelsen paa Driv- og Kobbelhjul er 43 mm, paa Løbehjul 48 mm. Tværafstivningerne og Forstærkninger i Tenderens Vandkasse meget tærede. Venstre Tenderramme revnet 128 mm ved forreste Fjederhænger. Tenderen iøvrigt god. I Henhold til foranstaaende er Lokomotivet som Helhed i en saadan Stand, at en Reparation maa anses for økonomisk forsvarlig, forsaavidt Driften maatte have Brug for Maskinen; i modsat Fald indstilles den til Udrangering i Overensstemmelse med Reglerne i foranciterede Skrivelse.”. Jernbanemuseets leder, Ohmeyer, arbejdede på dette tidspunkt også i maskinafdelingen, hvor han blandt andet afgjorde hvilke ældre lokomotiver som skulle udrangeres. Efter at Ohmeyer havde fået Centralværkstedets rapport over Ks 273´s tilstand, besluttede han at udrangere lokomotivet, men i samme håndevending overførtes maskinen til Jernbanemuseets beholdning af ældre damplokomotiver. Ks 273 eksisterer derfor den dag i dag i Danmarks Jernbanemuseums varetægt.
(LC)

Tegning af DSB litra Ks


Længde:
13,848 m.
Tjenestevægt:
38,8 tons
Tomvægt:
36 tons
Tendervægt:
26,1 tons
Kedeltryk:
10 atm
Drivhjulsdiam.:
1,837 m.
Kul:
3,5 tons
Vand:
10 m³
Hastighed:
100 km/h
Antal:
9 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB KS 271KS 271BMAG1886Omlitreret 1893 fra SJS K 71. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. 3 distrikt 1919-25. 2 distrikt 1925-29. Udrangeret august 1931.
DSB KS 272KS 272BMAG1886Omlitreret 1893 fra SJS K 72. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. 3 distrikt 1919-25. Tønder 1920 og 23. 2 distrikt 1925-26. Udrangeret 17/6-26 grundet kassabel fyrkasse. Ophugget 1926 på Cvk Ar.
DSB KS 273KS 273
BMAG1886Omlitreret 1893 fra SJS K 73. 1 distrikt 1896-1900. Ny kedel 1903. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. 3 distrikt 1920-25. Tønder 1920 og 23. 2 distrikt 1925-29. Udrangeret maj 1934 og overdraget til Jernbanemuseet. Tinglev 1934. Esbjerg 1961-71. Udstillet i Odense 1981-95. Randers 1999-2001. Viborg 2006. Odense 2007. Viborg 2009-15. 23/4-15 til Randers.
DSB KS 274KS 274
BMAG1886Omlitreret 1893 fra SJS K 74. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. 3 distrikt 1919-25. Tønder 1923. 2 distrikt 1925-29. Udrangeret 26/6-29 grundet kassabel fyrkasse. Ophugget 1929 på Cvk Ar.
DSB KS 275KS 275BMAG1886Omlitreret 1893 fra SJS K 75. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. 3 distrikt 1919-25. Til Struer 1920. Hensat 5/11-21 i Skanderborg med kassabel fyrkasse. Udrangeret 24/7-26. 1923-39 stationær dampkedel på Kulprøvestationen Kh ved Maskinafdelingens Laboratorium. Tender ombygget 1929 af Cvk Ar til Specialvogn til Ukrudtsbekæmpning nr. 275. Ophugget 1939.
DSB KS 276KS 276
BMAG1886Omlitreret 1893 fra SJS K 76. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. 3 distrikt 1919-25. Tønder 1923. 2 distrikt 1926. Udrangeret 20/7-26 grundet kassabel fyrkasse og kedel. Ophugget 1926 på Cvk Ar.
DSB KS 277KS 277Hartmann1893Omlitreret 1893 fra SJS K 97. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. 3 distrikt 1919-25. Tønder 1923. Udrangeret 3/11-25. Ophugget på Cvk Ar.
DSB KS 278KS 278Hartmann1893Omlitreret 1893 fra SJS K 98. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. 3 distrikt 1919-25. Tønder 1923. Udrangeret 15/2-26. Ophugget 1926 på Cvk Ar.
DSB KS 279KS 279Hartmann1893Omlitreret 1893 fra SJS K 99. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. 3 distrikt 1919-25. Tønder 1920-23. 2 distrikt 1925-29. Udrangeret 22/6-29 eller 17/5-29 grundet kassabel fyrkasse. Ophugget 1929 på Cvk Ar.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak