Jernbaneartikler på Jernbanen.dk

Stemmen fra Gentofteulykken
Synes du om artiklen?
Del den!

Vigerslevulykken
Hele historien om Vigerslevulykken.

Auditørens beretning
Auditør Aage Andersen skrev denne detaljerede beretning om Vigerslevulykken efter mange afhøringer og undersøgelser.

Signalinspektørens redegørelse
Signalinspektør Elvers redegørelse om funktion og betjening af blokapparatet i Vigerslev.


I kølvandet på Vigerslevulykken den 1. november 1919 fandt en række læserbreve vej til avisernes spalter. Størsteparten af disse kommentarer gik på Statsbanernes manglende sikkerhed, og ledelsens påståede forsøg på at lade overportør Hansen stå med det fulde ansvar for katastrofen. Et af de mere særprægede indlæg kunne man finde i Ekstra-Bladet onsdag den 5. november 1919. Bladet havde fra ”en Ven af ,,Ekstrabladet” ” modtaget et brev fra forhenværende lokomotivfører Carl Hansen. Carl Hansen var ikke nogen helt almindelig mand. Det havde nemlig været ham som førte damplokomotivet Cs 245, da det kørte op i et holdende lokaltog på Gentofte station den 11. juli 1897.

Gentofteulykken var – målt i antallet af omkomne og sårede – den største jernbaneulykke som var indtruffet på de danske jernbaner. 40 mennesker omkom, mens 140 rejsende blev sårede ved påkørslen. Et lokaltog fra Holte til København var den 11. juli 1897 blevet forsinket og holdt kl. ca. 23,30 på Gentofte Station, da et særtog – fremført af lokomotivfører Carl Hansen – påkørte lokaltogets bageste vogne. Lokomotivfører Hansen havde overset stop-signalet og var fortsat ind på stationen. Da han havde opdaget fejlen havde han forsøgt at bremse, men vacuumbremsen var defekt. Derved var katastrofen uundgåelig. Den 25. august 1897 blev Carl Hansen afskediget fra Statsbanerne, og dommen faldt den 28. oktober samme år.

Konsekvenserne af katastrofen var mærkbare også for lokomotivfører Carl Hansen. Og da Vigerslevulykken indtraf den 1. november 1919 kunne han ikke – som det ses nedenfor – ikke lade være med at tænke tilbage på sin egen situation 22 år tidligere.Ekstrabladet, onsdag den 5. november 1919

En Ven af Ekstrabladet har tilstillet os nedenstaaende Brev, som han har modtaget fra fhv. Lokomotivfører Carl Hansen, der i 1897 var Skyld i Katastrofen ved Gentofte:

København, den 2. November 1919

Gode Ven!

Kan du erindre, at jeg for nogle Aar tilbage, da vi talte om Gentofteulykken udtalte min Mening, at med det Signal- og Bloksystem, som vel endnu eksisterer ved Statsbanerne, vilde en lignende Katastrofe før eller senere indtræffe. Det er jo nu desværre sket endda mere grufuldt end den 11. Juli 1897. Fejlen den samme, man lader to Tog køre mellem to Stationer i samme Retning. For mit Vedkommende lod Lyngby Station mig passere trods det, at det forudgaaende Tog faktisk paa det Tidspunkt ikke var naaet Gentofte Station. I dette Tilfælde har Glostrup Station ladet Eksprestoget passere, inden Kalundborgtoget var naaet Valby Station. Jeg vil ikke her komme ind paa Detaljer, hvad min Sag angaar; men du kan nok forstaa, at mine Tanker ved at læse om denne grufulde Ulykke, uvilkaarligt gaar tilbage til den for mig skæbnesvangre Nat, og hvad derpaa fulgte. Nedbrudt baade paa Sjæl og Legeme blev jeg Kl. 4 om Morgenen kaldt til Forhør i en Jernbanekupé; du kan nok tænke dig, at i den Sindstilstand, jeg var i, blev det jo nemt at faa Forhøret, som blev afgørende for hele min Sag, til at falde ud til Fordel for Statsbanerne. Jeg blev, som du husker, dømt til 6 Maaneders Fængsel, samt en Skadeserstatning paa omtrent en halv Million. Ja, hvis ikke jeg havde maattet pantsætte mit Indbo for at skaffe Penge til Opholdet for mig og min Familie, havde man gjort Udlæg i dette, hvilket blev forsøgt. Det er et Held for Lokomotivføreren paa Ekspressen, at han fandt Døden ved Ulykken, ellers havde han vel nok faaet Skylden, ligesom jeg fik. Havde jeg blot fundet samme Skæbne ved Gentofte, saa var jeg blevet sparet for mange Aars Sorg og for megen Foragt fra mine Medmenneskers Side.

Nu maa du ikke være ked af mine Udgydelser, men jeg maatte have Luft for mine Tanker nu, da jeg læser om denne sidste Ulykke, som kommer min Skæbne saa nær. Jeg blev Syndebukken ved Gentofteulykken, hvem mon det skal være her?

Med venlig Hilsen

Din hengivne
Carl Hansen


Vigerslevulykken
Hele historien om Vigerslevulykken.

Auditørens beretning
Auditør Aage Andersen skrev denne detaljerede beretning om Vigerslevulykken efter mange afhøringer og undersøgelser.

Signalinspektørens redegørelse
Signalinspektør Elvers redegørelse om funktion og betjening af blokapparatet i Vigerslev.

Synes du om artiklen?
Del den!

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak