DSB person-, post- og rejsegodsvogne 1941 - 1966

DSB litra CL

DSB litra CL
(Retur til oversigt)
Trykluftbremse. Skruebremse. Dynamoanlæg, system Pintsch, spænding 24 volt, til vognens egenbelysning. Lavtryksvarmeapparater system Pintsch. Toilet. Nærtrafikvogn.

I tiden 1943-1962 byggede DSB og Scandia i fællesskab 168 CL-vogne. Allerede i 1930'erne havde DSB forskellige projekter til nybygninger af personvogne til nærtrafikken på tegnebrættet, men det var først i 1940, efter 2. verdenskrig nåede til Danmark, at man fik bestilt vognkasser hos Scandia i Randers. Mens de oprindelige projekter til nybygninger af nærtrafikvogne med stålkasse var planlagt som almindelige bestillinger hos eksterne leverandører som "nye vogne", blev de nye vognkasser bestilt "over driften" som ombygninger af ældre personvogne. Kun de dele DSB ikke selv var i stand til at producere, blev fabrikeret hos Scandia eller andre eksterne leverandører. Resten at arbejdet, herunder hele apteringen af de rå vognkasser, blev udført på DSB's egne værksteder, der i forvejen havde fået ganske stor erfaring i opbygningen af nye personvogne gennem de talrige "rigtige" ombygninger man udførte i slutningen af 1930'erne. Arbejdslitra for CL-vognsprojektet var indtil litrareformen og omnummereringen i 1941 CG, men allerede inden den første vogn rullede ud fra DSB's værksted var litra som bekendt ændret til CL.

CL-vognene havde, som de tidligere byggede stålvogne til DSB, udgangspunkt i tyske typer. Forbilledet for CL havde således også dobbelte døre i endeperronerne, og nogenlunde samme disposition som DSB's vogne fik. CL-vognene blev planlagt til, og senere indsat i, trafikken på Kyst- og Nordbanen. I de første mange år var den typiske trækkraft S-maskiner, senere afløst af trækkraft MY og trækkraft MX. Også trækkraft MO-vognene, der gennem 1950'erne blev meget talrig, blev i stort omfang anvendt til lettere tog oprangeret af CL-vogne, gerne i forspand. Efter leverancen af alle vognene blev de efterhånden anvendt i flere tog ud over hele Sjælland.

Det eneste genbrug til de nye CL-vogne, blev bogierne der var "tilovers" fra de parallelle ombygninger af CN, CM og BP [litra efter 1941: CMK, CM og BP] til CP-vogne af standardstørrelse, og alle CL-vogne blev på den måde udstyret med modificerede 2,5 m træbogier. Bygningen af CL-vogne fulgte nøje ombygningerne til CP, for i en periode med vognmangel, var det nødvendigt at holde så mange vogne i drift som muligt.

Allerede inden bestillingen af den første serie I på 14 CL-vogne, havde man planlagt, at den samlede serie CL-vogne skulle bestå af sammenlagt 112 vogne svarende til 16 stammer. Leveringen af de 112 vogne var dog først afsluttet i 1952, og i løbet af byggeperioden skete der små tilpasninger af konstruktionen, men generelt var vognene ens. Serie I til IV (CL 1501-1556) havde således skarpe hjørner nederst i vognsidernes vinduer, ligesom vinduerne i dørene var kvadratiske uden afrundede hjørner. Vogntagene på disse havde oprindelig indbygget tagrende, ligesom ventilen over toilettet var en såkaldt "trykventilator", og ventilen over tjenestekupéen en "torpedoventil", øvrige ventiler var alle af "kuck-kuck"-modellen. Fra og med serie V (CL 1557-) ændrede man tagkonstruktionen, så taget fik normale påsvejste lister "regnlister" over dørene, i stedet for de indbyggede tagrender, formentlig efter at have opdaget rustproblemer. De indbyggede tagrender på de første serier blev da også snart svejst til, og erstattet af nævnte "regnliste" i vognenderne. Ventilen over tjenestekupéen blev ændret fra "torpedo" til "kuck-kuck". I forbindelse med de sidste serier (VII og VIII: CL 1585-1612) indførte man de afrundede nedre hjørner på sidevinduerne, ligesom dørenes vinduer også fik afrundede hjørner. Tagventilerne over toilet og tjenestekupé var på denne serie ligeledes ændret, så disse vogne havde "kuck-kuck"-ventiler overalt.

Selve vognkassen til CL-vognene var bygget helt i stål med gulv og tag i sikkede plader. Tidligere byggede stålvogne til DSB havde trægulv og "glatte" stålplader som tagbeklædning. Den nye konstruktion var formentlig både stærkere, lettere og tilmed materialebesparende, idet man kunne benytte tyndere plade til tag. Vognkassens bredde var en anelse større end på andre stålvogne af samme længde, formentlig fordi man herved fik nogle millimeter mere til de 5 siddepladser i bredden, dels fordi man ikke var nødt til at tage højde for andre mindre konstruktionsprofiler i det sydlige udland.

Indvendigt havde alle CL-vognene lakeret birkefinér på væggene mellem vinduerne, og hård brunmalet masonit under vindueshøjde i vognsiderne. Vinduesrammerne var på vognene fremstillet i mørkbejdset ahorn. Sofaerne var DSB's standard højryggede lædersæder monteret på træstel, med to pladser på den ene side af midtergangen og tre til den anden. Endeperronerne var malet med okkerfarve som DSB's øvrige fællesklassemateriel, og som i S-togene var der monteret læderstropper i bedste sporvognsstil til de stående passagerer. Vinduerne i sidedørene var til at trække ned, noget der ligeledes var standard på DSB's stålvogne på daværende tidspunkt.

Parallelt med bygningen af CL-vognene havde man som nævnt planlagt en udgave med rejsegodsvogn, oprindelig tænkt litreret CGE, efter 1941 CLE. I forbindelse med de første 8 serier byggede man én CLE for hver 7 CL-vogne, og noget tyder på at "normalstammen" skulle bestå af 7 CL plus en CLE. Sådan et ottevognstog ville også svare i længde til de toglængder man regnede for maksimal på S-banen, noget der muligvis har haft betydning for oprangeringen af stammer til Nordbanetogene mellem København og Hillerød.

I slutningen af 1950'erne genoptog man bygningen af CL-vogne. I al væsentlighed (grundplan og øvrige proportioner) var vognene identiske med de første 112, men der var dog adskillige detaljer, der var ændret. Som for de første 112's vedkommende, var bogierne ældre genanvendte 2,5 meter træbogier, men der blev ikke parallelt med disse sidste serier foretaget ombygninger af de vogne, hvorfra bogierne stammede. Indvendigt var vognene stadig beklædt med lakeret birkefinér, og havde okkermalede endeperroner med læderstropper til de stående rejsende. Gulvbelægningen var dog ændret til "mipolam" i stedet for det linoleum man havde anvendt på de første 8 serier. De højryggede lædersofaer var i disse "sene" CL-vogne monteret på stålstel. Udvendigt var det fortrinsvis på gavlene, at der var sket en ændring, idet man havde skjult profilerne til gavlforstærkningerne, ved at føre en plade fra hjørnet hen til disse forstærkninger, hvor der på de første 8 serier havde der været "et indhak". Ved at ændre gavlene, kunne man dels skjule spindelen til skruebremsen, dels få rum til at gemme styreledninger til MO-tog i skjult føring. En anden detalje, der næsten ikke kunne ses, var at CL-vognene fra 1958 og frem havde en anelse ændret tagprofil.

Den første serie CL efter de nye tegninger, for der var tale om stort set nytegnede vogne, bestod af 12 CL og 4 CLE bestilt i 1957, og igen var det Scandia, der byggede kasserne, mens DSB på egne værksteder apterede vognene. Serie IX som den første serie nye vogne blev kaldt i Maskinafdelingen, blev fulgt af serie X samme år. Serie X omfattede 14 CL og 2 CLE, og begge serier blev færdiggjort nogenlunde samtidig. De sidste 7 vogne i serie X (CL 1632-1638) blev udstyret med styreledninger for MO-styrevognstog.

At man i slutningen af 1950 valgte at udstyre nogle CL-vogne med styreledninger, var ganske naturligt, da man på dette tidspunkt netop afsluttede leveringen af de sidste MO-vogne, og dermed havde 139 motorvogne, der i stort omfang allerede blev benyttet som trækkraft for tog oprangeret af CL-materiel. Ved at udstyre vognene med styreledninger, kunne man oprangere tog med én motorvogn i hver ende i stedet for, som det hidtil havde været praksis, at have to motorvogne koblet i forspand i tog med mere end to personvogne.

De sidste tre serier (XI-XIII) blev bygget i perioden 1959-1962, og hver serie omfattede 10 CL og 6 styrevogne af litra CLS, der var en nykonstruktion. Med disse tre serier blev CL-vognene introduceret til det jysk-fynske område, hvor en del at de senest byggede blev stationeret. Formentlig blev vognene i den sidste serie (og muligvis de to seneste serier) forsynet med mere moderne vægbeklædning i "formica" allerede ved bygningen, ligesom endeperronerne havde grå "formica" til erstatning for den tidligere okkermalede standard. Alle CL-vognene med styreledninger blev fra 1964 og frem litreret CLL, så man lettere kunne identificere vogne til styrevognstog.

1960'erne bød på mindre indvendige moderniseringer af nogle CL-vogne. En del fik udskiftet den indvendige vægbeklædning med "formica", og endnu flere fik udskiftet gulvbelægningen med "mipolam", så gulvet i princippet var tæt for nedsivende vand, der kunne ødelægge bundpladerne i vognen. På et tidspunkt tog man også stropperne i endeperronerne bort, og fjernede muligheden for at trække vinduerne i sidedørene ned, formentlig for at spare vedligeholdelse. Endnu nogle vogne fik i forbindelse med reparationer af tæring i vognkassen, udskiftet de nedre kantede vindueshjørner med afrundede ditto.

Til forøgelse af antallet af styrevogne med stålkasse for MO-tog, og som generel modernisering af sidebanemateriellet, ombyggede man i 1968-69 10 CL-vogne. Oprindelig planlagde man litra for disse 10 vogne til "CLS", men i forbindelse med den kommende omlitrering af personvognsmateriellet, blev litra allerede fra starten BHS. Ved ombygningen til BHS var det stort set kun vognkasserne, der genanvendtes, da indretning, bogier m.v. blev fornyet helt. Endeperronerne blev ligeledes moderniseret, så i realiteten var det kun midtersektionen med passagerafdelingen, der bibeholdt de oprindelige proportioner. Til ombygningerne blev udelukkende anvendt vogne fra serie VII og VIII.

Samtidig med ombygningen af CL til BHS, blev 5 CL vogne af seneste levering moderniseret med nye sæder, og fik litra BHL. Hverken bogier eller endeperroner blev ændret på disse vogne. Der har i øvrigt gennem 1960'erne været tilløb til forskellige andre moderniseringer af CL-vognene, herunder at forsyne dem med nye bogier, men intet af dette blev til noget.

CL-vognene blev overflødige da DSB fra 1971 anskaffede Bn-vogne. I første omgang blev de på Sjælland overflødige CL-vogne overført til Jylland-Fyn, hvor de erstattede CP-vogne, der udrangeredes. Allerede få år efter, i 1974, begyndte den egentlige "masseudrangering" af CL-vogne uden styreledning, og i 1978 var de sidste vogne forsvundet. Tilbage var kun et mindre antal CL-vogne (9) med styreledninger, der fortsat blev anvendt indtil MO-vognene forsvandt i 1983/84 fra det jyske område.

En del CL-vogne blev solgt til privatbaner, og blev i en del år anvendt til de få lokomotivtrukne tog man havde. Hundestedbanen (HFHJ) købte i 1978 én med og en uden styreledninger som erstatning for to mindre stålpersonvogne, oprindelig bygget til Gribskovbanen. Senere blev disse to suppleret med endnu én, dennegang som erstatning for en af banens egne CL-vognskopier fra 1949. Lollandsbanen købte i 1974 to CL-vogne som erstatning for i 1969 indkøbte CP-vogne. I 1978 fulgte Østbanen efter med tre CL-vogne med styreledning, ligeledes som erstatning for tidligere CP-vogne. Samme år påbegyndte Holbækbanerne indkøbet af 7 CL-vogne, hvoraf 4 kom i drift i få år uden ombygning, mens én blev radikalt ombygget med modificeret indretning, ændrede endeperroner og andre bogier.

CL-vognene er bevaret i relativt stort tal af både Jernbanemuseet og diverse jernbaneklubber. Jernbanemuseet har sat CL 1476 og 1514 i stand, Østsjællandske Jernbaneklub benytter CL 1493, og endelig har Veterantog Vest, underafdeling af Dansk Jernbane-Klub, CL 1589 og CL 1472, sidstnævnte dog i forklædning som Bhl. Herudover henstår der en del CL-vogne i forskellig tilstand rundt omkring (2003).
(UTJ)


Længde:
21,72 m.
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
 
Taravægt:
28,7 tons
Bogietapafs.:
14 m.
Kupeer:
2
Pladser 2. kl.:
87
Antal:
168 stk.
Akselafstand:
2,5 m.
Beklædning:
Stål
Hastighed:
110 km/h

Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB CL 1471CL 1471Scandia1962A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1471.
DSB CL 1472CL 1472Scandia1962A+B+C styreledninger. Omlitreret 1965 til CLL 1472. Solgt 1984 til DJK (VtV).
DSB CL 1473CL 1473Scandia1962A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1473.
DSB CL 1474CL 1474Scandia1962A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1474.
DSB CL 1475CL 1475Scandia1962A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1475.
DSB CL 1476CL 1476Scandia1962A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1476. 19xx til Jernbanemuseet som CLL 1476.
DSB CL 1477CL 1477Scandia1962A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1477. Ejes af Nene Valley Railway, UK.
DSB CL 1478CL 1478Scandia1962A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1478. Ejes af Nene Valley Railway, UK.
DSB CL 1479CL 1479Scandia1962A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1479.
DSB CL 1480CL 1480Scandia1962A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1480.
DSB CL 1481CL 1481Scandia1960A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1481.
DSB CL 1482CL 1482Scandia1960A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1482.
DSB CL 1483CL 1483Scandia1960A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1483.
DSB CL 1484CL 1484Scandia1960A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1484.
DSB CL 1485CL 1485Scandia1960A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1485.
DSB CL 1486CL 1486Scandia1960A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1486.
DSB CL 1487CL 1487Scandia1961A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1487.
DSB CL 1488CL 1488Scandia1961A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1488.
DSB CL 1489CL 1489Scandia1961A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1489.
DSB CL 1490CL 1490Scandia1961A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1490.
DSB CL 1491CL 1491Scandia1959A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1491.
DSB CL 1492CL 1492Scandia1959A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1492.
DSB CL 1493CL 1493Scandia1959A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1493. Ejes af ØSJK. I drift 2002-06. Køge 2002-19.
DSB CL 1494CL 1494Scandia1959A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1494.
DSB CL 1495CL 1495Scandia1959A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1495. Solgt 1982 til DJK som CLL 1495.
DSB CL 1496CL 1496Scandia1960A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1496.
DSB CL 1497CL 1497Scandia1960A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1497.
DSB CL 1498CL 1498Scandia1960A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1498.
DSB CL 1499CL 1499Scandia1960A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1499.
DSB CL 1500CL 1500Scandia1960A+B+C styreledninger. Omlitreret 1964 til CLL 1500.
DSB CL 1501CL 1501Scandia1943Omlitreret 1968 til Cl 501.
DSB CL 1502CL 1502Scandia1943Omlitreret 1966 til Cl 502.
DSB CL 1503CL 1503Scandia1943Omlitreret 1968 til Cl 503.
DSB CL 1504CL 1504Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 504.
DSB CL 1505CL 1505Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 505.
DSB CL 1506CL 1506Scandia1943Beskadiget 27/7-44 ved bombesprængning i Lillerød. Omlitreret 1968 til Cl 506.
DSB CL 1507CL 1507Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 507.
DSB CL 1508CL 1508Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 508.
DSB CL 1509CL 1509Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 509.
DSB CL 1510CL 1510Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 510.
DSB CL 1511CL 1511Scandia1943Omlitreret 1968 til Cl 511.
DSB CL 1512CL 1512Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 512.
DSB CL 1513CL 1513Scandia1943Bombesprængt 27/7-44 i Lillerød - 2 dræbt. Omlitreret 1968 til Cl 513.
DSB CL 1514CL 1514Scandia1943Omlitreret 1966 til Cl 514. Solgt 1979 til Kolding Lokomotivklub som DSB CL 1514. Solgt 1987 til Jernbanemuseet. Randers 1989-2011. I drift 1998-2011. Solgt 2017 til NSJV. Græsted 2018-22.
DSB CL 1515CL 1515Scandia1943Omlitreret 1968 til Cl 515.
DSB CL 1516CL 1516Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 516.
DSB CL 1517CL 1517Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 517.
DSB CL 1518CL 1518Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 518.
DSB CL 1519CL 1519Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 519.
DSB CL 1520CL 1520Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 520.
DSB CL 1521CL 1521Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 521.
DSB CL 1522CL 1522Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 522.
DSB CL 1523CL 1523Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 523.
DSB CL 1524CL 1524Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 524.
DSB CL 1525CL 1525Scandia1943Omlitreret 1967 til Cl 525.
DSB CL 1526CL 1526Scandia1944Omlitreret 1967 til Cl 526.
DSB CL 1527CL 1527Scandia1944Omlitreret 1967 til Cl 527.
DSB CL 1528CL 1528Scandia1944Omlitreret 1968 til Cl 528.
DSB CL 1529CL 1529Scandia1944Beskadiget 27/7-44 ved bombesprængning i Lillerød. Omlitreret 1968 til Cl 529.
DSB CL 1530CL 1530Scandia1944Omlitreret 1968 til Cl 530.
DSB CL 1531CL 1531Scandia1944Omlitreret 1968 til Cl 531.
DSB CL 1532CL 1532Scandia1944Omlitreret 1967 til Cl 532.
DSB CL 1533CL 1533Scandia1944Omlitreret 1967 til Cl 533.
DSB CL 1534CL 1534Scandia1944Leveret 2/5-44. Omlitreret 1967 til Cl 534.
DSB CL 1535CL 1535Scandia1944Leveret 11/5-44. Omlitreret 1967 til Cl 535.
DSB CL 1536CL 1536Scandia1944Omlitreret 1967 til Cl 536.
DSB CL 1537CL 1537Scandia1944Leveret 17/6-44. Omlitreret 1967 til Cl 537.
DSB CL 1538CL 1538Scandia1944Leveret 24/6-44. Omlitreret 1967 til Cl 538.
DSB CL 1539CL 1539Scandia1944Omlitreret 1968 til Cl 539.
DSB CL 1540CL 1540Scandia1944Omlitreret 1967 til Cl 540.
DSB CL 1541CL 1541Scandia1944Udstillet 1947 på Østerport station. Omlitreret 1967 til Cl 541.
DSB CL 1542CL 1542Scandia1945Omlitreret 1967 til Cl 542.
DSB CL 1543CL 1543Scandia1945Omlitreret 1968 til Cl 543.
DSB CL 1544CL 1544Scandia1945Omlitreret 1968 til Cl 544.
DSB CL 1545CL 1545Scandia1945Omlitreret 1968 til Cl 545.
DSB CL 1546CL 1546Scandia1946Omlitreret 1967 til Cl 546.
DSB CL 1547CL 1547Scandia1946Omlitreret 1967 til Cl 547.
DSB CL 1548CL 1548Scandia1946Omlitreret 1967 til Cl 548.
DSB CL 1549CL 1549Scandia1946Omlitreret 1967 til Cl 549.
DSB CL 1550CL 1550Scandia1946Omlitreret 1966 til Cl 550.
DSB CL 1551CL 1551Scandia1946Omlitreret 1968 til Cl 551.
DSB CL 1552CL 1552Scandia1946Omlitreret 1967 til Cl 552.
DSB CL 1553CL 1553Scandia1946Omlitreret 1967 til Cl 553.
DSB CL 1554CL 1554Scandia1946Omlitreret 1967 til Cl 554.
DSB CL 1555CL 1555Scandia1946Omlitreret 1967 til Cl 555.
DSB CL 1556CL 1556Scandia1946Omlitreret 1968 til Cl 556.
DSB CL 1557CL 1557Scandia1948Bogier fra CMK 2489. Omlitreret 1968 til Cl 557.
DSB CL 1558CL 1558Scandia1948Bogier fra CMK 2452. Omlitreret 1967 til Cl 558.
DSB CL 1559CL 1559Scandia1948Omlitreret 1967 til Cl 559.
DSB CL 1560CL 1560Scandia1948Bogier fra CM 2228. Omlitreret 1967 til Cl 560.
DSB CL 1561CL 1561Scandia1948Bogier fra CM 2230. Omlitreret 1968 til Cl 561.
DSB CL 1562CL 1562Scandia1948Bogier fra CO 2537. Omlitreret 1968 til Cl 562.
DSB CL 1563CL 1563Scandia1948Bogier fra CO 2534. Omlitreret 1967 til Cl 563.
DSB CL 1564CL 1564Scandia1949Omlitreret 1967 til Cl 564.
DSB CL 1565CL 1565Scandia1949Bogier fra BP 389. Omlitreret 1968 til Cl 565.
DSB CL 1566CL 1566Scandia1949Bogier fra CMK 2490. Omlitreret 1967 til Cl 566.
DSB CL 1567CL 1567Scandia1949Bogier fra CMK 2474. Omlitreret 1967 til Cl 567.
DSB CL 1568CL 1568Scandia1949Bogier fra CM 2014. Omlitreret 1968 til Cl 568.
DSB CL 1569CL 1569Scandia1949Bogier fra CM 2213. Omlitreret 1967 til Cl 569.
DSB CL 1570CL 1570Scandia1949Bogier fra CO 2532. Omlitreret 1967 til Cl 570.
DSB CL 1571CL 1571Scandia1949Bogier fra CM 2046. Omlitreret 1968 til Cl 571.
DSB CL 1572CL 1572Scandia1950Bogier fra BP 390. Ombygget 1968 til Bhs 820.
DSB CL 1573CL 1573Scandia1950Bogier fra CM 2044. Omlitreret 1967 til Cl 573.
DSB CL 1574CL 1574Scandia1950Omlitreret 1968 til Cl 574.
DSB CL 1575CL 1575Scandia1950Bogier fra CMK 2487. Omlitreret 1968 til Cl 575. Ejes af Jernbanemuseet. Randers 1999. Ophugget
DSB CL 1576CL 1576Scandia1950Bogier fra CM 2226. Omlitreret 1965 til Cl 576.
DSB CL 1577CL 1577Scandia1950Bogier fra BP 387. Omlitreret 1967 til Cl 577.
DSB CL 1578CL 1578Scandia1950Bogier fra CM 2227. Omlitreret 1968 til Cl 578.
DSB CL 1579CL 1579Scandia1950Bogier fra CM 2036. Omlitreret 1968 til Cl 579.
DSB CL 1580CL 1580Scandia1950Bogier fra BP 391. Omlitreret 1967 til Cl 580.
DSB CL 1581CL 1581Scandia1950Bogier fra CM 2244. Omlitreret 1967 til Cl 581.
DSB CL 1582CL 1582Scandia1950Bogier fra CM 2013. Omlitreret 1967 til Cl 582.
DSB CL 1583CL 1583Scandia1950Bogier fra CO 2531. Omlitreret 1967 til Cl 583.
DSB CL 1584CL 1584Scandia1950Bogier fra CM 2118. Omlitreret 1967 til Cl 584.
DSB CL 1585CL 1585Scandia1951Bogier fra CM 2024. Omlitreret 1967 til Cl 585.
DSB CL 1586CL 1586Scandia1951Bogier fra CM 2002. Omlitreret 1967 til Cl 586. 1994 til SFVJ. Oliefyr og højttaleranlæg installeret. Fåborg 2002-21. I drift 2021.
DSB CL 1587CL 1587Scandia1951Bogier fra AZ 374. Omlitreret 1968 til Cl 587.
DSB CL 1588CL 1588Scandia1951Omlitreret 1965 til Cl 588.
DSB CL 1589CL 1589Scandia1951Bogier fra CO 2530. Dynamoanlæg system Stone 24 Volt fra 1958. Omlitreret 1968 til Cl 589. Solgt 1975 til LJ P 77. Solgt 1987 til DJK (D-mask.). Odense 1987. I drift 1988-98. 1998 til DJK (VtV) i Bramming. Herning 1999. Højris/Esbjerg 2001. Holstebro 2002-04. Marslev 2015-22.
DSB CL 1590CL 1590Scandia1951Bogier fra CO 2540. Ombygget 1968 til Bhs 822.
DSB CL 1591CL 1591Scandia1951Omlitreret 1967 til Cl 591.
DSB CL 1592CL 1592Scandia1951Omlitreret 1968 til Cl 592.
DSB CL 1593CL 1593Scandia1951Omlitreret 1967 til Cl 593.
DSB CL 1594CL 1594Scandia1951Omlitreret 1968 til Cl 594.
DSB CL 1595CL 1595Scandia1951Omlitreret 1967 til Cl 595.
DSB CL 1596CL 1596Scandia1951Omlitreret 1968 til Cl 596.
DSB CL 1597CL 1597Scandia1951Omlitreret 1967 til Cl 597.
DSB CL 1598CL 1598Scandia1951Omlitreret 1967 til Cl 598. Solgt 1981 til Kolding Lokomotivklub som CL 1598. Solgt 1997 til ophugning i Århus.
DSB CL 1599CL 1599Scandia1952Omlitreret 1967 til Cl 599.
DSB CL 1600CL 1600Scandia1952Omlitreret 1967 til Cl 600.
DSB CL 1601CL 1601Scandia1952Ombygget 1968 til Bhs 821.
DSB CL 1602CL 1602Scandia1952Ombygget 1968 af Cvk Kh til Bhs 823.
DSB CL 1603CL 1603Scandia1952Omlitreret 1967 til Cl 603.
DSB CL 1604CL 1604Scandia1952Omlitreret 1967 til Cl 604.
DSB CL 1605CL 1605Scandia1952Omlitreret 1965 til Cl 605.
DSB CL 1606CL 1606Scandia1952Ombygget 1968 til Bhs 824.
DSB CL 1607CL 1607Scandia1952Omlitreret 1967 til Cl 607.
DSB CL 1608CL 1608Scandia1952Ombygget 1968 til Bhs 825.
DSB CL 1609CL 1609Scandia1952Omlitreret 1967 til Cl 609.
DSB CL 1610CL 1610Scandia1952Omlitreret 1965 til Cl 610.
DSB CL 1611CL 1611Scandia1952Omlitreret 1967 til Cl 611.
DSB CL 1612CL 1612Scandia1952Omlitreret 1968 til Cl 612.
DSB CL 1613CL 1613Scandia1958Omlitreret 1968 til Cl 613.
DSB CL 1614CL 1614Scandia1958Omlitreret 1967 til Cl 614.
DSB CL 1615CL 1615Scandia1958Omlitreret 1967 til Cl 615.
DSB CL 1616CL 1616Scandia1958Omlitreret 1967 til Cl 616. 200x til Jernbanemuseet. Padborg 2010-17. Randers 2017-18. Solgt 2018 til ØSJK. 2018 til Køge. Køge 2018-22.
DSB CL 1617CL 1617Scandia1958Omlitreret 1968 til Cl 617.
DSB CL 1618CL 1618Scandia1958Omlitreret 1967 til Cl 618.
DSB CL 1619CL 1619Scandia1958Omlitreret 1968 til Cl 619.
DSB CL 1620CL 1620Scandia1958Omlitreret 1967 til Cl 620. Solgt 1987 til DJK (D-mask.). 1998 til DJK (VtV). Bramming 1999-2000.
DSB CL 1621CL 1621Scandia1958Omlitreret 1967 til Cl 621.
DSB CL 1622CL 1622Scandia1959Omlitreret 1967 til Cl 622.
DSB CL 1623CL 1623Scandia1959Omlitreret 1967 til Cl 623. Solgt 1979 til Kolding Lokomotivklub som CL 1623. Solgt 1987 til Jernbanemuseet. Randers 1989-92. Ophugget.
DSB CL 1624CL 1624Scandia1959Omlitreret 1967 til Cl 624.
DSB CL 1625CL 1625Scandia1959Omlitreret 1967 til Cl 625.
DSB CL 1626CL 1626Scandia1959Omlitreret 1967 til Cl 626.
DSB CL 1627CL 1627Scandia1959Omlitreret 1967 til Cl 627.
DSB CL 1628CL 1628Scandia1959Omlitreret 1967 til Cl 628.
DSB CL 1629CL 1629Scandia1959Omlitreret 1967 til Cl 629.
DSB CL 1630CL 1630Scandia1959Omlitreret 1967 til Cl 630. Solgt 1978 til FDSB. Solgt 1987 til DJK (D-mask.). I drift 1987-98. 1998 til DJK (VtV). I drift 1999. Bramming 2000-02. Esbjerg 2002 (hensat). Ophugget okt. 2003 af Dansk Genbrug, Esbjerg Havn.
DSB CL 1631CL 1631Scandia1959Omlitreret 1967 til Cl 631.
DSB CL 1632CL 1632Scandia1959A+B+C styreledninger, brummerledning og -tryk fra 1959. Omlitreret 1964 til CLL 1632. Ejes af Jernbanemuseet.
DSB CL 1633CL 1633Scandia1959A+B+C styreledninger, brummerledning og -tryk fra 1959. Omlitreret 1964 til CLL 1633.
DSB CL 1634CL 1634Scandia1959A+B+C styreledninger, brummerledning og -tryk fra 1959. Omlitreret 1964 til CLL 1634.
DSB CL 1635CL 1635Scandia1959A+B+C styreledninger, brummerledning og -tryk fra 1959. Omlitreret 1964 til CLL 1635.
DSB CL 1636CL 1636Scandia1959A+B+C styreledninger, brummerledning og -tryk fra 1959. Omlitreret 1964 til CLL 1636.
DSB CL 1637CL 1637Scandia1959A+B+C styreledninger, brummerledning og -tryk fra 1959. Omlitreret 1964 til CLL 1637.
DSB CL 1638CL 1638Scandia1959A+B+C styreledninger, brummerledning og -tryk fra 1959. Omlitreret 1964 til CLL 1638.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak