DSB person-, post- og rejsegodsvogne 1941 - 1966

DSB litra EH

DSB litra EH
(Retur til oversigt)
Rejsegodsvogn. Trykluftbremse. Skruebremse. Højtryksvarmeapparat i bremsekupé. Kakkelovn.

DSB’s rejsegodsvogne har siden 1893 været standardiseret omkring ganske få typer – omend der var variationer på grund af den lange periode de blev bygget. Dette gælder også den mest talrige rejsegodsvogn DSB har haft, litra EH, der blev bygget i et antal af 238 i perioden 1895-1930. 2 var udrangeret på grund af ulykker før 1941, så bestanden ved omnummereringen i 1941 var 236, hvoraf 28 var forsynet med dobbeltbatteri, og litereret EHA. De 238 vogne var dog ikke mere forskellige, end at de kunne anvendes i flæng, når man ser bort fra vognene med dobbeltbatteri. Vogne bygget indtil 1924 havde jernpladebeklædning (163 stk.) og de følgende havde teakklædning (75 stk.). Vognkassen var af almindelig kupévognsbredde, dvs. 2600mm og der var gangbrædder udvendigt som standard. De blev dog fjernet i 1940’erne i forbindelse med udrangeringen af det sidste kupévognsmateriel. I samme periode indbyggede man dør i gavlen modsat tjenestekupéen, men man nåede aldrig at gennemføre dette på alle vogne. Den seneste ydre ændring af vognkassen, var en forstærkning af U-jern på gavlene, som blev påsat i 1950’erne, igen ikke noget alle vogne fik. Fra 1951 blev de teakbeklædte vogne malet brune på samme måde som andet to- og treakslet personvognsmateriel.

Indretningen var nogenlunde ens i alle vogne. I den ene ende havde man indrettet en tjenestekupé med toglægekasse og andre nødværktøjer, som alle rejsegodsvogne var udstyret med. Under bordet var der to hundebure, og på gavlvæggen en sortérreol til jernbanepost mm. Tjenestekupéen havde to oplukkelige vinduer, ét i hvert side og tilsvarende to udkigskasser. Varmeanlægget bestod i en varmeflaske (støbejern) koblet direkte på hovedvarmeledningen, og derfor ingen varme, hvis ikke varmeledningen var koblet til lokomotivets eller en kedelvogns varmeforsyning. Det var først omkring 1950 at alle EH-vogne havde fået kakkelovn i tjenestekupéen på bekostning af den ene tredjedel af bordet. Nogenlunde samtidig fjernede man udkigskasserne, formentlig for at spare vedligeholdelse. Selve rejsegodsrummet var opdelt i et toldgods- og et jernbanegodsrum, nøjagtigt som i DSB’s pakhuse i de større byer. Derfor var toldgodsrummet også forsynet med fløjdøre i stedet for skydedøre, da disse lettere kunne aflåses forsvarligt. De første EH-vogne havde et tredelt godsrum med afdeling til postgods, men denne lille afdeling mellem jernbanegods- og toldgodsrum blev dog hurtigt fjernet. ”Senere” blev det sidste skillerum fjernet, og tilbage var kun ét stort godsrum. På jernbanegodsrummets væg op til tjenestekupeen havde man anbragt et pissoir, og dette var eneste mulighed for at forette sin nødtørft i nogenlunde private omgivelser. I øvrigt var jernbanegodsrummets ene langside forsynet med bagagehylde, og den anden med et bagagenet.

Alle vogne var oprindelig forsynet med huller i taget til nedsænkning af olielamper og omkring århundredeskiftet fik EH-vognene også elbelysning i form af 65 V lamper. For at kunne bestige vognene, var der på den ene vogngavl monteret stiger lampisten kunne balancere op af med de ikke helt handy olielamper. Elbelysningen kunne kun anvendes når vognene var tilkoblet en stamme med indrangeret batterivogn, da vognene savnede selvstændigt batterianlæg. Forsyningen skete gennem to tykke kabler og de lyskoblinger vognene blev udstyret med. I 1920’erne forsynede man en del EH-vogne med dobbeltbatterier og gav dem EHA. Dobbeltbatterierne blev indbygget i rejsegodsrummet og vejede og fyldte en del, hvorfor godsarealet blev en smule mindre. EHA-vognene skulle erstatte ældre toakslede kupévogne der havde tilsvarende anlæg. Under 2. Verdenskrig påbegyndte man modernisering af belysningsanlæggene i bl.a. EH-vognene, og i stedet for olielamper og 65V belysning monterede man dynamo og batterikasse til 24 V egenbelysning. Samtidig demonterede man lyskoblingerne og stigerne i gavlene. På EHA-vognene fjernede man blot olielampehuller og gavlstigerne, og det var først i forbindelse med ændringen af EHA-vognene i 1950’erne til EH, at disse vogne fik 24 V egenbelysningsanlæg.

De første EH-vogne havde hjul af det DSB kaldte ”type 2”, som var det jyske personvognshjul med diameter på over en meter (EH 1740-1875 [6601-6733]). I 1912/5 gik man bort fra anvendelsen af specielle hjul til toakslede personvogne, og benyttede i stedet hjulsæt til godsvogne (”type 6b”), der havde en mindre diameter, men kraftigere aksel og dermed større bæreevne (EH 1875-1902 [EH 6734-6754 og EHA 6851-6857]). Den sidste type hjul anvendt til EH-vognene blev ”6n”, der havde samme diameter som ”6b” men med kraftigere aksel (EH 1903-1977 [EH 6755-6808 og EHA 6858-6878]). Til disse sidste hjulsæt blev der til EH-vognene anvendt selvsmørende aksellejer af ”Isotermos”-typen men af forskellige fabrikater. De forskellige typer hjulsæt kunne ikke frit ombyttes mellem vognene, da dimensionerne i akselgafler og fjederophæng afhang af akselkasse og hjuldiameter.

Bremsetøjet var forskelligt på de enkelte årgange af EH-vogne, men alle vogne var allerede fra bygningen forsynet med vacuumbremse. De første serier fra 1895 og frem til 1901 havde oprindelig kun fireklodset bremse med trykstænger. På disse vogne var bremseakslen ophængt i jern fastgjort til de ydre længdedragere, og var derfor omkring 2 meter lang. Vognene med 4-klodset bremse fik suppleret trykstængerne med trækstænger kort efter århundredeskiftet, så man også på disse vogne fik en 8-klodset bremse. Vognene af årgang 1901 og frem til 1914 havde allerede fra bygningen 8 klodset bremse med tryk- og trækstænger, og på disse vogne var bremseakslen ophængt i de indre vanger, hvorfor bremseakslen var tilsvarende kortere. Vognene bygget fra 1915 havde ekvilibreret bremse, men af hensyn til vacuumbremsen, havde disse vogne også bremseaksel med kontravægt. I forbindelse med indførelsen af trykluftbremse valgte man at forsyne alle vogne, der i forvejen havde ekvilibreret bremsetøj med trykluftbremse. En mindre del af vognene med uekvilibreret bremse fik helt nyt bremsetøj, og samtidig trykluftbremse (EH 6661-6711), mens resten kun fik trykluftledning. Samtidig med ændringen til trykluftbremse forsvandt vacuumbremsen idet dog vogne med trykluftledning i en periode stadig kunne være forsynet med fuldt vacuumudstyr.

Benyttelsen af vognene hænger ret nøje sammen med K-maskinerne og driftsperioden blev nogenlunde den samme. I den første periode indtil 1. verdenskrig blev vognene benyttet overalt og til alt. Efter introduktionen af EM-vognene [efter 1941 litra EC(O)] blev vognene gradvist fortrængt fra de større tog, men blev i stedet sat ind i stedet for ældre vogne. EH blev derfor benyttet i person- blandet- og godstog helt op i 1960’erne. Det der virkelig betød indskrænkning i brugen, og dermed udrangering var indførelsen af motormateriel med et tilstrækkeligt stort rejsegodsrum i 1950’erne (MO 1801-1890), og den gradvise ny- og ombygning af bogiepersonvogne med rejsegodsafdeling (eks: CPE, CME, CLE og CAE). Det var dog først da MO-vogne med større rejsegodsrum blev sat i drift, at EH-vognene blev virkeligt fortrængt, så da de første styrevognstog blev indført i 1951, blev et mindre antal af de træbeklædte EH-vogne også udstyret med styreledning til anvendelse i tog, hvor MO-motorvognen var af ”førkrigsmodel”. De ældre pladebeklædte blev udrangeret først, og den sidste pladebeklædte var forsvundet fra DSB’s tog i 1962. Afviklingen af de sidste personvogne uden selvstændigt lysanlæg i 1950’erne gjorde, at EHA som nævnt kunne ombygges til EH-vogne, og da EHA-vognene også var nogle af de senestbyggede, var dette med til at fremskynde udrangeringen af de ældste pladebeklædte. I 1960’erne blev de træbeklædte udrangeret, og de sidste af disse forsvandt i 1970 som de sidste toakslede rejsegodsvogne ved DSB. At de forsvandt så sent skyldtes formentlig at man stadig havde en del mindre lokomotivtrukne tog (f.eks. med MX som trækkraft), og ikke havde et tilstrækkeligt antal personvogne med rejsegodsafdeling til reserve.

En del af EH-vognene eksisterer fortsat. Da de sidste EH-vogne blev udrangeret i 1970, blev to solgt til henholdsvis Dansk Jernbaneklub (6762) og Veteranbanen Bryrup-Vrads (6793). Den vogn der var reserveret Jernbanemuseet blev ved en fejl ophugget da man kørte de andre vogne der stod sammen med til ophuggeren. Helsingør Jernbaneklub har også et eksemplar af vogntypen, idet man midt i 1990’erne fandt en intakt, men medtaget vogn fra første levering hos en skrothandler i Rødovre (6606). Også en del privatbaner benyttede lejligheden til at forny deres rejsegodsvogne, således blev én vogn solgt til HP og to til HHJ i 1970. De to vogne ved HHJ blev senere solgt til henholdsvis Dansk Jernbaneklub og en privatperson. Dansk Jernbaneklubs vogn blev senere ophugget og pissoiret monteret i en pakvogn fra Mariagerbanen, mens den anden ad omveje havnede på Sydfynske Veteranjernbane (6863). Også Nordfynske Jernbane havde i 1963 anskaffet sig en EH til erstatning for en tilsvarense pakvogn der var skadet ved et mindre uheld, og denne blev udrangeret i 1966 ved banens lukning.

Endelig blev et fåtal af vognene anvendt til specialvogne, enten stationære som kedelvogne eller til mobile værksteder. Den sidste af disse havnede som vognkasse på en mere moderne godsvogn i 1980’erne, da undervognskonstruktionen var blevet ”dømt” forældet.
(UTJ)


Længde:
9,49 m.
Akselafstand:
5 m.
Last:
6 tons
Taravægt:
13 tons
 
   
Beklædning:
Plade
Antal:
236 stk.

Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB EH 6590EH 6590Scandia1918Omlitreret 1955 fra EHA 6851. Udrangeret 1957.
DSB EH 6591EH 6591Scandia1918Omlitreret 1955 fra EHA 6852. Udrangeret 1959.
DSB EH 6592EH 6592Scandia1918Omlitreret 1955 fra EHA 6853. Udrangeret 1960.
DSB EH 6593EH 6593Scandia1918Omlitreret 1955 fra EHA 6854. Udrangeret 1960.
DSB EH 6594EH 6594Scandia1924Omlitreret 1955 fra EHA 6855. Udrangeret 1959.
DSB EH 6595EH 6595Scandia1924Omlitreret 1955 fra EHA 6856. Udrangeret 1963. Ombygget 1964 af Cvk Ar til Specialvogn 406.
DSB EH 6596EH 6596Scandia1924Omlitreret 1955 fra EHA 6857. Udrangeret 1959.
DSB EH 6597EH 6597Scandia1927Omlitreret 1955 fra EHA 6858. Udrangeret 1967.
DSB EH 6598EH 6598Scandia1927Omlitreret 1955 fra EHA 6859. Udrangeret 1966.
DSB EH 6599EH 6599Scandia1927Omlitreret 1955 fra EHA 6860. Udrangeret 7/8-62.
DSB EH 6600EH 6600Scandia1927Omlitreret 1955 fra EHA 6861. Udrangeret 1/6-70. Solgt 1971 til HHJ E 71.
DSB EH 6601EH 6601Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1740. Endedør og overgangsbro fra 1943. Udrangeret 1955.
DSB EH 6602EH 6602Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1741. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 26/3-58.
DSB EH 6603EH 6603Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1742. Trykluftledning fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1947. Udrangeret 10/10-60.
DSB EH 6604EH 6604Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1743. Trykluftledning fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1945. Udrangeret 1955.
DSB EH 6605EH 6605Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1744. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1944. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1957.
DSB EH 6606EH 6606Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1745. Trykluftledning fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1945. Udrangeret 13/8-58. Solgt 19xx til ophugning i Rødovre. Solgt 1995 til NSJK. Lersøen 1996-2001. Cvk Kh 2003-08. Byttet 2009 med DSB K 582 m.fl. til Jernbanemuseet. 2017 til NSJK. Græsted 2018-22.
DSB EH 6607EH 6607Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1746. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 4/2-58.
DSB EH 6608EH 6608Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1747. Udrangeret 26/3-58.
DSB EH 6609EH 6609Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1748. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn fra 1942. Dynamoanlæg fra 1944. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1961. Ombygget 1961 af Cvk Kh til Specialvogn 396.
DSB EH 6610EH 6610Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1749. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Gavldør og overgangsbro fra 1942. Udrangeret 1955.
DSB EH 6611EH 6611Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1750. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1952. Udrangeret 11/6-58.
DSB EH 6612EH 6612Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1751. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1943. Udrangeret 18/2-60.
DSB EH 6613EH 6613Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1752. Endedør og overgangsbro fra 1949. Udrangeret 8/3-60.
DSB EH 6614EH 6614Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1753. Endedør og overgangsbro fra 1946. Udrangeret 1956.
DSB EH 6615EH 6615Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1754. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1948. Udrangeret 1961.
DSB EH 6616EH 6616Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1755. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 16/6-59.
DSB EH 6617EH 6617Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1756. Trykluftledning fra 1941. Dynamoanlæg fra 1944. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1961.
DSB EH 6618EH 6618Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1757. Trykluftledning fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1942. Rosenberg dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1960/61.
DSB EH 6619EH 6619Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1758. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1946. Udrangeret 1955.
DSB EH 6620EH 6620Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1759. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1950. Udrangeret 8/1-60.
DSB EH 6621EH 6621Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1760. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 18/8-58. Solgt 19xx til ophugning i Rødovre.
DSB EH 6622EH 6622Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1761. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 17/6-59.
DSB EH 6623EH 6623Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1762. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Gavldør og overgangsbro fra 1942. Rosenberg dynamoanlæg fra 1943. Udrangeret 16/7-59.
DSB EH 6624EH 6624Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1763. Trykluftledning fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1945. Udrangeret 1955.
DSB EH 6625EH 6625Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1764. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 4/4-59.
DSB EH 6626EH 6626Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1765. Gavldør og overgangsbro fra 1942. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 1955.
DSB EH 6627EH 6627Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1766. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1943. Beskadiget 12/11-43 ved bombesprængning på Gb. Udrangeret 15/4-59.
DSB EH 6628EH 6628Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1767. Trykluftledning fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1943. Udrangeret 1955.
DSB EH 6629EH 6629Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1768. Trykluftledning fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1943. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1957.
DSB EH 6630EH 6630Scandia1895Oml. 1941 fra EH 1769. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1947. Udrangeret 1955.
DSB EH 6631EH 6631Scandia1896Oml. 1941 fra EH 1770. Udrangeret 14/5-59.
DSB EH 6632EH 6632Scandia1896Oml. 1941 fra EH 1771. Trykluftledning fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Udrangeret 20/8-60.
DSB EH 6633EH 6633Scandia1896Oml. 1941 fra EH 1772. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1941. Udrangeret 1956.
DSB EH 6634EH 6634Scandia1896Oml. 1941 fra EH 1773. Endedør og overgangsbro fra 1942. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 3/7-59.
DSB EH 6635EH 6635Scandia1896Oml. 1941 fra EH 1774. Udrangeret 1956.
DSB EH 6636EH 6636Scandia1896Oml. 1941 fra EH 1775. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Ødelagt ved sabotage på strækningen nord for Espergærde 6/11-42. Udrangeret 1942.
DSB EH 6637EH 6637Scandia1896Oml. 1941 fra EH 1777. Endedør og overgangsbro fra 1942. Udrangeret 1956.
DSB EH 6638EH 6638Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1778. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1947/48. Udrangeret 1956.
DSB EH 6639EH 6639Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1779. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 21/7-60.
DSB EH 6640EH 6640Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1780. Trykluftledning fra 1941. Udrangeret 15/7-59. Vognkasse 24/8-60 til Frederikssund for opbevaring af brændsel til togopvarmning.
DSB EH 6641EH 6641Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1781. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 1955.
DSB EH 6642EH 6642Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1782. Trykluftledning fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1942. Rosenberg dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1960.
DSB EH 6643EH 6643Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1783. Kakkelovn fra 1942. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1944. Endedør og overgangsbro fra 1945. Udrangeret 1956.
DSB EH 6644EH 6644Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1784. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn fra 1942. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1958.
DSB EH 6645EH 6645Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1785. Endedør og overgangsbro fra 1943. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1956.
DSB EH 6646EH 6646Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1786. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn fra 1942. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1961.
DSB EH 6647EH 6647Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1787. Kakkelovn fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1943. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1960.
DSB EH 6648EH 6648Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1788. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Dynamoanlæg fra 1944. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1957.
DSB EH 6649EH 6649Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1789. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1944. Endedør og overgangsbro fra 1950. Udrangeret 1960. Ombygget 1961 til Specialvogn 582.
DSB EH 6650EH 6650Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1790. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn fra 1942. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1960.
DSB EH 6651EH 6651Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1791. Trykluftledning fra 1941. Kakkelovn fra 1942. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1944. Udrangeret 1955.
DSB EH 6652EH 6652Scandia1897Oml. 1941 fra EH 1792. Kakkelovn fra 1942. Dynamoanlæg fra 1944. Endedør og overgangsbro fra 1945/51. Udrangeret 5/9-62.
DSB EH 6653EH 6653Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1793. Dynamoanlæg fra 1944. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1957.
DSB EH 6654EH 6654Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1794. Kakkelovn fra 1942. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1960.
DSB EH 6655EH 6655Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1795. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1944. Udrangeret 1958.
DSB EH 6656EH 6656Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1796. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1958.
DSB EH 6657EH 6657Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1797. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1957.
DSB EH 6658EH 6658Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1798. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1960.
DSB EH 6659EH 6659Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1800. Kakkelovn fra 1942. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1944. Udrangeret 1960.
DSB EH 6660EH 6660Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1801. Trykluftledning fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1944. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1955.
DSB EH 6661EH 6661Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1802. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1960.
DSB EH 6662EH 6662Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1803. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Udrangeret 1957.
DSB EH 6663EH 6663Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1804. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1960.
DSB EH 6664EH 6664Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1805. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1960.
DSB EH 6665EH 6665Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1806. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1956.
DSB EH 6666EH 6666Scandia1898Oml. 1941 fra EH 1807. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1960.
DSB EH 6667EH 6667Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1808. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1960.
DSB EH 6668EH 6668Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1809. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1960.
DSB EH 6669EH 6669Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1810. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1956.
DSB EH 6670EH 6670Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1811. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1956.
DSB EH 6671EH 6671Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1812. Endedør og overgangsbro fra 1943. Udrangeret 1959.
DSB EH 6672EH 6672Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1813. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1960.
DSB EH 6673EH 6673Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1814. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951.
DSB EH 6674EH 6674Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1815. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1942.
DSB EH 6675EH 6675Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1816. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941.
DSB EH 6676EH 6676Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1817. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1963.
DSB EH 6677EH 6677Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1818. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Beskadiget 19/4-45 ved allieret luftangreb i Padborg. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1958.
DSB EH 6678EH 6678Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1819. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1942. Udrangeret 1962. Dampgeneratorvogn i Korsør fra 1963. Ombygget 1963 af Cvk Kh til Specialvogn 405.
DSB EH 6679EH 6679Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1820. Udrangeret 1960.
DSB EH 6680EH 6680Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1821. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1958/59.
DSB EH 6681EH 6681Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1822. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1962. Ombygget 1963 til Specialvogn 727.
DSB EH 6682EH 6682Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1823. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1960.
DSB EH 6683EH 6683Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1824. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1960.
DSB EH 6684EH 6684Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1825. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1960.
DSB EH 6685EH 6685Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1826. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1946. Udrangeret 1956.
DSB EH 6686EH 6686Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1827. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1960. Ombygget 1960 af Cvk Ar til Specialvogn 403.
DSB EH 6687EH 6687Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1828. Trykluftbremse fra 1941. Udrangeret 1956.
DSB EH 6688EH 6688Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1829. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1955.
DSB EH 6689EH 6689Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1830. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1945. Udrangeret 1960.
DSB EH 6690EH 6690Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1831. Kakkelovn fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1958.
DSB EH 6691EH 6691Scandia1901Oml. 1941 fra EH 1832. Udrangeret 1960. Ombygget 1961 af Cvk Ar til Specialvogn 397.
DSB EH 6692EH 6692Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1833. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1956.
DSB EH 6693EH 6693Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1834. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 1960.
DSB EH 6694EH 6694Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1835. Udrangeret 1958.
DSB EH 6695EH 6695Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1836. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 1962. Ombygget 1962 til Specialvogn 771.
DSB EH 6696EH 6696Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1837. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn fra 1942. Gavldør og overgangsbro fra 1942. Udrangeret 1959.
DSB EH 6697EH 6697Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1838. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1950. Udrangeret 1960.
DSB EH 6698EH 6698Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1839. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1962. Ombygget 1964 af Cvk Ar til Specialvogn 408.
DSB EH 6699EH 6699Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1840. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Udrangeret 1958.
DSB EH 6700EH 6700Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1841. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1958. Ombygget 1958 af Cvk Ar til Specialvogn 401.
DSB EH 6701EH 6701Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1842. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1960.
DSB EH 6702EH 6702Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1843. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1962.
DSB EH 6703EH 6703Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1844. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Udrangeret 1962.
DSB EH 6704EH 6704Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1845. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Ombygget 1963 til Specialvogn 728.
DSB EH 6705EH 6705Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1846. Trykluftbremse og dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1964.
DSB EH 6706EH 6706Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1847. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1956.
DSB EH 6707EH 6707Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1848. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 7/8-62.
DSB EH 6708EH 6708Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1849. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1960.
DSB EH 6709EH 6709Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1850. Trykluftbremse fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1962.
DSB EH 6710EH 6710Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1851. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1958.
DSB EH 6711EH 6711Scandia1902Oml. 1941 fra EH 1852. Trykluftbremse fra 1941. Udrangeret 25/7-64. Ombygget 1964 af Cvk Ar til Specialvogn 407.
DSB EH 6712EH 6712Scandia1913Oml. 1941 fra EH 1853. Trykluftledning fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1956.
DSB EH 6713EH 6713Scandia1913Oml. 1941 fra EH 1854. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Beskadiget 1945 ved sabotage ved Risskov. Beskadiget 10/4-45 ved sabotage i Brande. Udrangeret 1945.
DSB EH 6714EH 6714Scandia1913Oml. 1941 fra EH 1855. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Beskadiget 27/2-45 ved allieret luftangreb ved Brande. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1960.
DSB EH 6715EH 6715Scandia1913Oml. 1941 fra EH 1856. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1958. Ombygget 1958 af Cvk Ar til Togforvarmningsvogn 2.
DSB EH 6716EH 6716Scandia1913Oml. 1941 fra EH 1857. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Beskadiget 3/4-45 ved sabotage ved Fasterholt. Udrangeret 1960.
DSB EH 6717EH 6717Scandia1913Oml. 1941 fra EH 1858. Trykluftledning fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Udrangeret 1962.
DSB EH 6718EH 6718Scandia1913Oml. 1941 fra EH 1859. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Udrangeret 1960.
DSB EH 6719EH 6719Scandia1913Oml. 1941 fra EH 1860. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1958/59.
DSB EH 6720EH 6720Scandia1913Oml. 1941 fra EH 1861. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1943. Udrangeret 1961/62.
DSB EH 6721EH 6721Scandia1913Oml. 1941 fra EH 1862. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1961/62.
DSB EH 6722EH 6722Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1863. Trykluftledning fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Udrangeret 1962.
DSB EH 6723EH 6723Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1864. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Udrangeret 1959.
DSB EH 6724EH 6724Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1865. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 1960. Ombygget 1962 af Cvk Kh til Specialvogn 404.
DSB EH 6725EH 6725Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1866. Kakkelovn fra 1942. Dynamoanlæg fra 1944. Endedør og overgangsbro fra 1952. Udrangeret 1962.
DSB EH 6726EH 6726Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1867. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 16/12-57.
DSB EH 6727EH 6727Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1868. Rosenberg dynamoanlæg fra 1943. Endedør og overgangsbro fra 1946. Udrangeret 3/6-57.
DSB EH 6728EH 6728Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1869. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Dynamoanlæg fra 1944. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1957.
DSB EH 6729EH 6729Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1870. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 1947.
DSB EH 6730EH 6730Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1871. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Udrangeret 7/7-58.
DSB EH 6731EH 6731Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1872. Trykluftledning fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1944. Udrangeret 1957.
DSB EH 6732EH 6732Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1873. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1943. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1961.
DSB EH 6733EH 6733Scandia1914Oml. 1941 fra EH 1874. Trykluftledning fra 1941. Dynamoanlæg fra 1944. Udrangeret 1956.
DSB EH 6734EH 6734Scandia1915Oml. 1941 fra EH 1875. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1960.
DSB EH 6735EH 6735Scandia1915Oml. 1941 fra EH 1876. Udrangeret 1960.
DSB EH 6736EH 6736Scandia1915Oml. 1941 fra EH 1877. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1960.
DSB EH 6737EH 6737Scandia1915Oml. 1941 fra EH 1878. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1960.
DSB EH 6738EH 6738Scandia1915Oml. 1941 fra EH 1879. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1958.
DSB EH 6739EH 6739Scandia1915Oml. 1941 fra EH 1880. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1944. Udrangeret 29/1-59.
DSB EH 6740EH 6740Scandia1915Oml. 1941 fra EH 1881. Endedør og overgangsbro fra 1947/48. Udrangeret før 1958.
DSB EH 6741EH 6741Scandia1915Oml. 1941 fra EH 1882. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1945. Udrangeret 17/9-58.
DSB EH 6742EH 6742Scandia1915Oml. 1941 fra EH 1883. Rosenberg dynamoanlæg fra 1943. Udrangeret 14/2-59.
DSB EH 6743EH 6743Scandia1915Oml. 1941 fra EH 1884. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Udrangeret 1960. Mandskabsvogn for 4. Anlægsområde i Rødby 1962-64.
DSB EH 6744EH 6744Scandia1917Oml. 1941 fra EH 1885. Endedør og overgangsbro fra 1942. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 8/8-57.
DSB EH 6745EH 6745Scandia1917Oml. 1941 fra EH 1886. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1943. Udrangeret 1956.
DSB EH 6746EH 6746Scandia1917Oml. 1941 fra EH 1887. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1941. Udrangeret 23/8-60.
DSB EH 6747EH 6747Scandia1917Oml. 1941 fra EH 1888. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1960.
DSB EH 6748EH 6748Scandia1917Oml. 1941 fra EH 1889. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1954. Udrangeret 1960.
DSB EH 6749EH 6749Scandia1917Oml. 1941 fra EH 1890. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1941. Udrangeret 1958.
DSB EH 6750EH 6750Scandia1917Oml. 1941 fra EH 1891. Rosenberg dynamoanlæg fra 1943. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1957.
DSB EH 6751EH 6751Scandia1917Oml. 1941 fra EH 1892. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Brændt 14/12-41 i Herning. Udrangeret 1962.
DSB EH 6752EH 6752Scandia1917Oml. 1941 fra EH 1893. Rosenberg dynamoanlæg fra 1943. Udrangeret 1962.
DSB EH 6753EH 6753Scandia1917Oml. 1941 fra EH 1894. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 1961/62.
DSB EH 6754EH 6754Scandia1918Oml. 1941 fra EH 1895. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 1957.
DSB EH 6755EH 6755Scandia1928Oml. 1941 fra EH 1924. Teakbeklædt. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 3/6-66.
DSB EH 6756EH 6756Scandia1928Oml. 1941 fra EH 1925. Teakbeklædt. Udrangeret 11/1-65.
DSB EH 6757EH 6757Scandia1928Oml. 1941 fra EH 1926. Teakbeklædt. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 18/5-65.
DSB EH 6758EH 6758Scandia1928Oml. 1941 fra EH 1927. Teakbeklædt. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 3/6-66.
DSB EH 6759EH 6759Scandia1928Oml. 1941 fra EH 1928. Teakbeklædt. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1952. Udrangeret 1966.
DSB EH 6760EH 6760Scandia1928Oml. 1941 fra EH 1929. Teakbeklædt. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 1963/64.
DSB EH 6761EH 6761Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1930. Teakbeklædt. Endedør og overgangsbro fra 1951. Udrangeret 1/6-70. Søbylund/Fasterholt 1971. Ophugget 1971.
DSB EH 6762EH 6762Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1931. Teakbeklædt. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Kakkelovn fra 1942. Solgt 1970 til DJK. Århus Ø 1977. 1978 til DJK (D-mask.). Roskilde 1978-82. I drift 1984-2011. Hvalsø 1997-98. Høng 2008-22.
DSB EH 6763EH 6763Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1932. Teakbeklædt. Kakkelovn fra 1942. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 9/7-64.
DSB EH 6764EH 6764Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1933. Teakbeklædt. Rosenberg dynamoanlæg fra 1943. Udrangeret 31/5-66.
DSB EH 6765EH 6765Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1934. Teakbeklædt. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 1/6-70. Solgt 1970 til HP E 86.
DSB EH 6766EH 6766Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1935. Teakbeklædt. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 1957.
DSB EH 6767EH 6767Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1936. Teakbeklædt. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Kakkelovn fra 1942. Beskadiget ved allieret luftangreb 15/4-44 ved Ejby. Udrangeret 1966. Ombygget 1966 af Cvk Ar til Specialvogn 315.
DSB EH 6768EH 6768Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1937. Teakbeklædt. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 1960.
DSB EH 6769EH 6769Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1938. Teakbeklædt. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1952. Udrangeret 26/1-66.
DSB EH 6770EH 6770Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1939. Teakbeklædt. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Udrangeret 5/11-68.
DSB EH 6771EH 6771Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1940. Teakbeklædt. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 5/11-68.
DSB EH 6772EH 6772Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1941. Teakbeklædt. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Udrangeret 22/9-64. Ombygget 1964 til Specialvogn 729.
DSB EH 6773EH 6773Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1942. Teakbeklædt. Gavldør og overgangsbro fra 1956. Udrangeret 5/11-68.
DSB EH 6774EH 6774Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1943. Teakbeklædt. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. 1963 til NFJ EH 56 som erstatning.
DSB EH 6775EH 6775Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1944. Teakbeklædt. Endedør og overgangsbro fra 1941. Udrangeret 9/7-64.
DSB EH 6776EH 6776Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1945. Teakbeklædt. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Udrangeret 1964/65.
DSB EH 6777EH 6777Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1946. Teakbeklædt. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1951. A+B+C styreledninger fra 1951. Udrangeret 1/6-70. Ombygget 1970 til Specialvogn 706.
DSB EH 6778EH 6778Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1947. Teakbeklædt. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1950. A+B+C styreledninger fra 1951. Udrangeret 10/8-64.
DSB EH 6779EH 6779Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1948. Teakbeklædt. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1951. A+B+C styreledninger fra 1951. Udrangeret 22/3-64.
DSB EH 6780EH 6780Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1949. Teakbeklædt. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Rosenberg dynamoanlæg fra 1942. Endedør og overgangsbro fra 1951. A+B+C styreledninger fra 1951. Udrangeret 1967.
DSB EH 6781EH 6781Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1950. Teakbeklædt. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Endedør og overgangsbro fra 1951. A+B+C styreledninger fra 1951. Udrangeret 10/2-65.
DSB EH 6782EH 6782Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1951. Teakbeklædt. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Endedør og overgangsbro samt A+B+C styreledninger og brummerledning fra 1949. Udrangeret 1963.
DSB EH 6783EH 6783Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1952. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. A+B+C styreledninger og brummerledning fra 1950. Udrangeret 5/11-68.
DSB EH 6784EH 6784Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1953. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. A+B+C styreledninger og brummerledning fra 1950. Udrangeret 5/11-68.
DSB EH 6785EH 6785Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1954. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1942. Saboteret 11/12-44 i tog 2139 ved Borup - vogn væltet. A+B+C styreledninger og brummerledning fra 1950. Udrangeret 1964.
DSB EH 6786EH 6786Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1955. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 5/11-68.
DSB EH 6787EH 6787Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1956. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 2/11-67.
DSB EH 6788EH 6788Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1957. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. Dynamoanlæg system Rosenberg 24 Volt fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1963.
DSB EH 6789EH 6789Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1958. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 22/3-65.
DSB EH 6790EH 6790Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1959. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1963.
DSB EH 6791EH 6791Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1960. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Beskadiget 16/3-45 ved sabotage ved Hjørring. Udrangeret 1963.
DSB EH 6792EH 6792Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1961. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 5/11-68.
DSB EH 6793EH 6793Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1962. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1/6-70. Solgt 1970 til VBV. VBV 1970-2013. Renoveret 2005. I drift 2005-08.
DSB EH 6794EH 6794Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1963. Teakbeklædt. Trykluftbremse fra 1941. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1963.
DSB EH 6795EH 6795Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1964. Teakbeklædt. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 5/11-68.
DSB EH 6796EH 6796Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1965. Teakbeklædt. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1967.
DSB EH 6797EH 6797Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1966. Teakbeklædt. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 10/8-65.
DSB EH 6798EH 6798Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1967. Teakbeklædt. Udrangeret 16/8-66. Vognkasse ved HBS ved Horsens 1980.
DSB EH 6799EH 6799Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1968. Teakbeklædt. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 1963.
DSB EH 6800EH 6800Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1969. Teakbeklædt. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 26/4-65.
DSB EH 6801EH 6801Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1970. Teakbeklædt. Ødelagt 1/3-60 ved ulykke i Assens. Udrangeret 1964.
DSB EH 6802EH 6802Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1971. Teakbeklædt. Udrangeret 5/11-68.
DSB EH 6803EH 6803Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1972. Teakbeklædt. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 3/6-66.
DSB EH 6804EH 6804Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1973. Teakbeklædt. Kakkelovn fra 1943. Udrangeret 1967.
DSB EH 6805EH 6805Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1974. Teakbeklædt. Kakkelovn i bremsekupe fra 1941. Udrangeret 2/6-66.
DSB EH 6806EH 6806Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1975. Teakbeklædt. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 1/7-65.
DSB EH 6807EH 6807Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1976. Teakbeklædt. Udrangeret 5/11-68.
DSB EH 6808EH 6808Scandia1930Oml. 1941 fra EH 1977. Teakbeklædt. Kakkelovn fra 1942. Udrangeret 26/1-66.
DSB EH 6862EH 6862Scandia1927Omlitreret 1959 fra EHA 6862. Udrangeret 18/5-65.
DSB EH 6863EH 6863Scandia1927Omlitreret 1959 fra EHA 6863. 1969 til HHJ E 72 som erstatning for ødelagt E 71. Solgt 1974 til A. Berggren (Jysk Jernbane Klub). 1975 til MHVJ? Århus 1976-80. Foræret 1989 af Carl Lohmann Frederiksen til SFVJ. Fåborg 1998. Omlitreret 2003 til DSB EH 1908.
DSB EH 6864EH 6864Scandia1927Omlitreret 1959 fra EHA 6864. Udrangeret 1960.
DSB EH 6865EH 6865Scandia1927Omlitreret 1959 fra EHA 6865. Udrangeret 15/5-64.
DSB EH 6866EH 6866Scandia1927Omlitreret 1959 fra EHA 6866. Udrangeret 1970. Ombygget 1970 til Specialvogn 452.
DSB EH 6867EH 6867Scandia1927Omlitreret 1959 fra EHA 6867. Udrangeret 1959/60.
DSB EH 6868EH 6868Scandia1927Omlitreret 1959 fra EHA 6868. Udrangeret 5/11-68.
DSB EH 6869EH 6869Scandia1927Omlitreret 1959 fra EHA 6869. Udrangeret 1963.
DSB EH 6870EH 6870Scandia1927Omlitreret 1959 fra EHA 6870. Udrangeret 1966. Ombygget 1966 af Cvk Ar til Specialvogn 314.
DSB EH 6871EH 6871Scandia1927Omlitreret 1959 fra EHA 6871. Udrangeret 28/9-65.
DSB EH 6872EH 6872Scandia1928Omlitreret 1959 fra EHA 6872. Udrangeret 1/6-70. Skanderborg 1970. Brande 1971. Solgt 19xx til VBV? 197x til Jernbanemuseet?
DSB EH 6873EH 6873Scandia1928Omlitreret 1959 fra EHA 6873. Udrangeret 9/7-64.
DSB EH 6874EH 6874Scandia1928Omlitreret 1959 fra EHA 6874. Udrangeret 1967.
DSB EH 6875EH 6875Scandia1928Omlitreret 1959 fra EHA 6875. Udrangeret 2/11-67.
DSB EH 6876EH 6876Scandia1928Omlitreret 1959 fra EHA 6876. Udrangeret 1967.
DSB EH 6877EH 6877Scandia1928Omlitreret 1959 fra EHA 6877. Udrangeret 1960.
DSB EH 6878EH 6878Scandia1928Omlitreret 1959 fra EHA 6878. Udrangeret 22/3-65.
DSB MY 1151
Togbelysning
Togbelysning

Denne artikel stammer fra bogen ´De danske statsbaner 1847 - 1947´ udgivet af DSB, og gennemgår udviklingen indenfor togbelysningen i de første 100 år af dansk jernbanedrift lige fra stearinlys til 24 volts elektriske pærer.

Læs mere
Billige jernbane T-shirts

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak