DSB S-tog

DSB S-tog - 1. generation
Kørsel og oprangeringer for S-tog af 1. til 5. levering 1934-1978
Af Steffen Dresler
Tilføjelser af Finn Hørsted

Lige siden ibrugtagningen af S-banen i København den 3. april 1934, har S-banens togsstammer i princippet været oprangeret efter et bestemt mønster, der relaterede til endecifferet i materiellets individnummer. Årsagerne hertil var mange; det hjalp ved den daglige kontrol, hvilken løb (tognummer) de var indsat i, hvor mange kilometer havde de tilbagelagt, hvor fandtes de når fejlrapporters bemærkninger skulle udbedres, hvornår skulle de tages ud til eftersyn eller revision eller hvor befandt stammen sig på et givet tidspunkt. Ved at sammensætte stammerne med faste individnumre, kunne hele togsæt tages ud og man behøvede ikke at bruge unødig tid til frakobling af enkelte vogne og senere tid til opformering af stammer.
Ideen til dette stammede - som mange andre S-togs relaterede ting og begreber - fra Tysklands tilsvarende baner i hhv. Hamburg og Berlin. De erfaringer man havde gjort sig her, kunne uden videre overflyttes til danske forhold og en hel del muligvis dyrekøbte erfaringer blev sparet banerne.

Grundstammen ved S-togets oprangering var det såkaldte "halvtog". To halvtog udgjorde et "heltog", der havde den maksimale længde, der kunne anvendes på de forskellige stationers perroner. Opstillings- og depotspor var ligeledes dimensioneret efter heltoget. Ved S-banens start havde et halvtog en oprangering på tre vogne, nemlig motorvogn (litra Mm), mellemvogn (litra Fm) og motorvogn (litra Mm). Indledningsvis kunne oprangeres 10 heltog og 1. halvtog eller ialt til rådighed 21 halvtog med 42 litra Mm og 21 litra Fm. En fordel ved halv- og heltoget var, at ligegyldigt hvilken størrelse toget havde, havde det altid den samme maskinkraft til rådighed. Det vil sige at acceleration, stop, forbrugt køretid mellem stationer m.v., altid ville være den samme. En anden fordel var at uanset togets størrelse, havde det altid en motorvogn i begge ender af togstammen. Derfor kunne der uden problemer laves en skarp vending på endestationerne uden brug af unødig tid til rangering. Disse fordele blev brugt i køreplanlægningen. S-togene blev indsat i en såkaldt "stiv køreplan", d.v.s. løb med faste afgangs minuttal fra de forskellige stationer. Det var køreplansmæssigt bekvemt for banerne og sidst men ikke mindst nemt at huske for de rejsende, med andre ord publikumsvenligt. Dette samt evnen til hurtigt og sikkert at op- eller nedformere togstammer med de faste halv- og heltog, var kort sagt essensen i "S-banen".

I 1935 var udbygningen af S-banen så langt fremme, at der skulle anskaffes mere materiel, således at der i 1936 kunne indsættes yderligere 10 halvtog (5 heltog). De 10 nye mellemvogne var af samme type Fm, som de 21 først anskaffede. Derimod fik de 20 nye Mm-motorvogne en lidt anderledes indretning end de 42 første.
Imidlertid viste det sig kort efter åbningen af S-banen i 1934, at det var nødvendigt med nogle justeringer. Årsagerne til dette var, at S-togene var en ubetinget succes med et stort stigende antal rejsende, men også, at rejsefrekvensen var forskellig døgnet rundt. I myldertidsperioderne samt eftermiddage på søn- og helligdage var heltoget for lille og i de mellemliggende perioder, var pladsantallet ved halvtoget måske lige rigeligt nok. Der manglede helt enkelt større fleksibilitet i systemet m.h.t. op- og nedformeringer af togstammer døgnet rundt.
Derfor besluttede man at ændre togstørrelsen, således at halvtoget blev på fire vogne, i stedet for tre vogne. Da to motorvogne nu skulle trække to mellemvogne, besluttedes det at bygge de nye vogne lettere ved at gå over til svejsede vognkasser. I stedet for at købe 31 nye mellemvogne købtes DSB kun 23 lette mellemvogne, Fml. De sidste 8 vogne blev anskaffet som styrevogne litra Fs. Dermed bortfaldt trevognshalvtoget som standard i 1936, men brugtes indtil fornødent motor- og styrevognsmateriel var leveret. Ved anvendelsen af styrevogne kunne der opformeres et "kvarttog" med en motor- og styrevogn. Kvarttogets oprangering tilgodeså også kravet med samme maskinkraft uanset togstørrelse samt mulighed for at føre toget fra begge ender. De enkelte togstammer kunne nu opformeres med hhv. to, tre, fire, seks, syv eller otte vogne. Selvfølgelig skulle perronlængderne gøres længere, således at de kunne tage det "ny" heltog på otte vogne. Ved senere leveringer samt ved ombygning af et antal mellemvogne til styrevogne i begyndelsen af krigen, blev opformeringen enten to (Fs-Mm), fire (Fs-Mm/Fs-MM eller Mm-Fm-Fm-Mm), seks (Fs-Mm/Fs-Mm/Fs-Mm eller Fs-Mm/Mm-Fm-Fm-Mm) eller otte vogne (Mm-Fm-Fm-Mm/Mm-Fm-Fm-Mm, Fs-Mm/Fs-Mm/Mm-Fm-Fm-Mm eller Fs-Mm/Fs-Mm/Fs-Mm/Fs-Mm).
For at gøre S-togs systemet nemt og enkelt at arbejde med, indførtes en del standarder. Ved op- eller nedformring af et halvtog, skete tilkobling/afkobling normalt i sydlige ende (mod Valby set fra Københavns Hovedbanegård). Opformeringerne skete ved de enkelte liniers endestationer og var tilpasset deres depot- og opstillingsspor. Op- og nedformeringsstationer var Ballerup, Glostrup (senere Tåstrup), Klampenborg og Holte. På Københavns Hovedbanegård skete tilkobling for opformering mod Valby, mens frakobling i.f.m. nedformering mod nord (mod Hellerup set fra Københavns Hovedbanegård). På Vanløse tilkobledes der i en periode en kvarttogsstamme som forstærkning og det skete altid mod nord (mod Københavns Hovedbanegård).
De karakteristiske styreledninger på fronterne af S-togsmateriellet, var ligeledes normalt anbragt på den vogn, der vendte mod nord. M.h.t. pantograferne (strømaftagerne), anvendtes indledningsvis den nordligste på ulige måneder og den sydlige på lige måneder. Dette gjaldt dog ikke for nordvendte motorvogne, hvor det modsatte gjorde sig gældende. Det var de motorvogne der anvendtes i halv- og heltog oprangeret udelukkende af Mm-Fm-Fm-Mm. Motorvogne af 5. levering har aldrig anvendt dette princip, da de kun var udstyret med en pantograf, der var placeret modsat førerrumsenden. Disse pantografer stammede i øvrigt fra nogle af 4. leverings motorvogne. Reglen med pantografskift ophørte omkring 1963, men i praksis sidst set 04.09.1965 på Mm 745, da pantograferne over førerrummet gradvis blev afmonteret på motorvogne af 1. til 4. levering, men som sædvanlig ikke fuldstændigt gennemført.
En anden fast standart i systemet, var anbringelsen af de enkelte vogne. I kvarttoget var styrevognen normalt altid mod nord. I perioder var halvtogenes motorvogne med lige individnummer ligeledes nordvendte, men senere skete der ændringer og kombinationer er set.

Under krigen skete der mange ændringer i forhold til normalen og det hændte, at et kvarttog var oprangeret Mm-Mm, hvor den ene Mm havde udkoblede- og nedsænkede pantografer. Det er dog også konstateret, at begge vogne har været indkoblede. Det må have givet det lille tog en kollosal acceleration, hvilket dog var uden betydning, da den stive køreplan skulle holdes. Det er også efter krigen set, at nogle kvarttog igen har været formeret Mm-Mm i stedet for Fs-Mm, men her var den ene Mm dog altid udkoblet. I en periode i begyndelsen af 50'erne sås mærkværdigvis igen nogle halvtog med den gamle formering Mm-Fm-Mm som forstærkningstog. Syv-vognstoget (gl. hel- og nyt heltog) genopstod for en periode. Det ser ud til at man - på trods af det besværlige i at til- og afkoble vogne fra de faste stammer - alligevel brugte et normalt kvarttog minus en mellemvogn litra Fm(l) til dette formål. Når denne forstærkningsstamme ikke behøvedes mere, blev den igen opformeret med sin faste mellemvogn. Hvad årsagen til denne noget besværlige opformering af en forstærkningsstamme har været vides ikke.
I den daglige drift kunne reglerne selvfølgelig heller ikke altid overholdes og i flere tilfælde er oprangeringerne ændret, da reparationer af en enkelt beskadiget vogn har medført en ændring. F.eks. er konstateret "faste" halvtog, der normalt var oprangeret Mm-Fm-Fm-Mm, oprangeret Mm-Fm-Fs-Mm, Mm-Mm-Fm-Mm eller Mm-Fs-Mm-Mm. Disse og andre "ikke autoriserede" oprangeringer var dog kun for en kortere periode, indtil "rigtig" oprangering kunne foretages igen. Også kvarttog er blevet ændret, men her drejede det sig om ændringer i de "faste par" jf. de vedtagne nummerkombinationer. Årsagerne hertil var ofte en større reparation af en enkelt vogn i en længere periode.
De faste nummerkombinationer vognmateriellet imellem blev ændret flere gange, mest fordi der tilgik nyt materiel. Sidste store ændring for 1. til 4. levering skete i 1962 efter modtagelsen af 5. levering.

I slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne ophørte opformeringen af et halvtog til heltog med at anvende et yderligere halvtog (Mm-Fm-Fm-Mm/Mm-Fm-Fm-Mm).
Kørsel med den "gamle" form med halvtoget Mm-Fm-Fm-Mm som grundform, ophørte gradvist fra og med 1968 og eksisterede ikke mere fra og med 1971. Fra og med 17.04.1968 bestemtes det, at et halvtog skulle bestå af to "faste" kvarttog (Fs-Mm/Fs-Mm). Men igen ingen regler uden undtagelser. På linie F bibeholdtes kvart- og halvtogsoprangeringen (seks vogne = 3 kvarttog) på hverdage helt op til 1973 og forsvandt først på søn- og helligdage ved årsskiftet 1976/77.
Kørsel med solokørende kvarttog ophørte på hverdage på linierne B og C i juni 1963 og søn- og helligdage ved sommerkøreplanens ikrafttræden i 1968. På linie A ophørte det i marts 1969. På linie F ophørte det både hver- og søn- og helligdage i juni 1972. Efter ibrugtagelsen af de nye 6. leverings S-tog, det "røde materiel", besluttedes det i 1969 at lade det nyeste af 4. og 5. levering ombygge til 6. leverings standart. Det var meningen at efter ombygningen - for der var tale om en decideret ombygning og ikke "bare" en renovering - skulle det kunne samkøres med 6. leverings materiellet. Men af økonomiske- og sikkert også af imagemæssige årsager, stoppedes denne ombygning næsten før den var kommet igang. Dog vedtoges det at foretage en mindre modernisering af det sidst leverede materiel af både 4.- og 5. levering i midten af 1970'erne. Men som sædvanlig kunne man næsten sige, blev dette heller ikke fuldstændigt gennemført.
Den 1. august 1976 trådte en indskærpelse i kraft m.h.t. anvendelsen af 1.til 5. leverings materiel, der betød at det i almindelighed ikke måtte befare strækninger, der afbenyttede "røret" (København H - Østerport). Derfor kunne dette materiel i princippet kun anvendes på F-linierne.

Amterne i og rundt om København samt Frederiksberg havde efter politisk ønske pr. 1/10 1974 oprettet et fælles trafikselskab, Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT), der var ansvarlig for drift og materielanskaffelser. Som en konsekvens heraf, var S-tog - og dieselstrækningerne "lille nord" mellem Hillerød og Helsingør og Frederikssundsbanen mellem Ballerup og Frederikssund, også blevet en del heraf. HT fik tilført store midler fra de berørte amter og selvfølgelig forventedes det af de ansvarlige politikere - og tildels publikum - at dette resulterede i nyt og moderne tog- og busmateriel ret hurtigt. Allerede et par måneder efter oprettelsen besluttede HT, at alt materiel af 1. til 5. levering skulle være udtaget af drift pr. 01.01.1979. Dette nok så meget for at fremvise resultater overfor politikerne. Kørsels- og driftsmæssigt var der nemlig ingen fornuftig årsag for denne handling. HT's officielle begrundelse for ikke at anvende det ældre materiel var den, at det ikke kunne benyttes, når man gik over til en-mands betjening. Men på trods af dette, kom det nyere materiel af 6. levering og frem, alligevel i en periode til at køre med to-mands betjening p.g.a. manglende opsætning af monitorer på S-togs perronerne.

Sidste normale driftskørsel med materiel af 1. til 5. levering fandt dog allerede sted den 6. juli 1978, hvorefter materiellet blev hensat på hhv. Tåstrup station og på Enghave maskindepot. Det materiel der var opstillet på Tåstrup, var opformeret som et heltog og skulle indledningsvis bruges som reserve. Det blev derfor efterset og afprøvet ugentligt, men fra efteråret 1978 holdt dette op og materiellet blev hensat. Sidste kørsel med betalende passagerer - farvel til de "brune S-tog" - fandt sted den 8. oktober 1978 med medlemmer af Sporvejhistorisk Selskab. Dette tog var oprangeret Mm 819-Fs 949/Mm 808-Fs 938. Pr. 3. november 1979 begyndtes en overførsel af noget af materiellet til bl.a. Odense for ophugning. De resterende kvarttog blev hensat i bl.a. Frederikssund, før det blev sendt til ophugning.

Kørsel med 1. til 5. leverings materiel ophørte ellers således:
- Linie A i maj 1972 (dog reserve frem til juli 1973).
- Linie B i september 1974.
- Linie Bx i september 1976.
- Linie C i september 1974.
- Linie Cx i maj 1968.
- Linie F i juli 1978.
- Linie Fx i juli 1978.
- Linie H i september 1974.

DSB litra MM

DSB litra MM

DSB litra MM
S-tog motorvogn. 1. levering. 4 banemotorer á 120 kW (163 hk). Trykluftbremse. Skruebremse. Dynamoanlæg, spænding 65 volt, til belysning og styrestrøm til halvtog. Nødbelysningsbatteri, spænding 24 volt. Elektriske varmeapparater (1.500 V.). Elektriske slutsignaler. Vandkloset. Efter ombygning kun 61 pladser.

Længde:
20,2 m.
Vægt:
51 tons
Effekt:
4x120 kW
Hastighed:
90 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
76
Antal:
42 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB MM 701MM 701
Frichs1933Nummer 501 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Hensat 1970 i Sorø. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 702MM 702Frichs1933Nummer 502 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Hensat 1971 i Tåstrup. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 703MM 703
Frichs1933Nummer 503 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 704MM 704Frichs1933Nummer 504 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 705MM 705Frichs1933Nummer 505 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Hensat 1970 i Sorø. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 706MM 706Frichs1933Nummer 506 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 707MM 707Frichs1933Nummer 507 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Hensat 1969 i Kødbyen. Udrangeret 1970. 1970 til Langå. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 708MM 708Frichs1933Nummer 508 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 709MM 709
Frichs1933Nummer 509 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 710MM 710
Frichs1933Nummer 510 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1969. Hensat 1969 i Kødbyen. 1970 til Langå. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 711MM 711Frichs1933Nummer 511 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1966 efter uheld. Afbrændt 21/2-67 på Cvk Kh. Ophugget af Levin & Co.
DSB MM 712MM 712Frichs1933Nummer 512 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 713MM 713
Frichs1933Nummer 513 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 714MM 714Frichs1933Nummer 514 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 715MM 715
Frichs1933Nummer 515 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1970. Ophugget 1970 i Jebjerg.
DSB MM 716MM 716Frichs1933Nummer 516 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Hensat 1970 i Sorø. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 717MM 717Frichs1933Nummer 517 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 718MM 718
Frichs1933Nummer 518 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1972 og overdraget til Jernbanemuseet. Næstved 1973-79. Gedser 1982-88. Tåstrup 1988-93. Odense 2009-22 (udstillet).
DSB MM 719MM 719
Frichs1933Nummer 519 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Hensat 1970 i Sorø. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 720MM 720Frichs1933Nummer 520 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 721MM 721Frichs1934Nummer 521 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 722MM 722Frichs1934Nummer 522 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1970. Ophugget 1970 i Jebjerg.
DSB MM 723MM 723
Frichs1934Nummer 523 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1969. Hensat 1969 i Kødbyen. 1970 til Århus. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 724MM 724
Frichs1934Nummer 524 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Forreste pantograf fjernet 1962. Udrangeret 1969. Hensat 1969 i Kødbyen. 1970 til Århus. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 725MM 725Frichs1934Nummer 525 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1969. Afbrændt 10/3-70 på Cvk Kh.
DSB MM 726MM 726Frichs1934Nummer 526 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Hensat 1970 i Sorø. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 727MM 727Frichs1934Nummer 527 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1969. Afbrændt 7/1-69 på Cvk Kh.
DSB MM 728MM 728Frichs1934Nummer 528 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1969. Afbrændt 1/9-69 på Cvk Kh.
DSB MM 729MM 729Frichs1934Nummer 529 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Hensat 1970 i Sorø. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 730MM 730Frichs1934Nummer 530 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Hensat 1970 i Sorø. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 731MM 731
Frichs1934Nummer 531 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Hensat 1970 i Sorø. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 732MM 732
Frichs1934Nummer 532 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Brændt dec. 1963. Genopbygget med kun en pantograf. Udrangeret 1972 og overdraget til Jernbanemuseet. Næstved 1973-79. Gedser 1982-84. Næstved 1988. Tåstrup 1988-93. I drift 2003. Padborg 2005-17. Randers 2017.
DSB MM 733MM 733Frichs1934Nummer 533 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Beskadiget juni 1967 ved rangeruheld i Holte og hensat. Udrangeret 1967. Ophugget 1968 på Cvk Kh.
DSB MM 734MM 734Frichs1934Nummer 534 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Beskadiget juni 1967 ved rangeruheld i Holte og hensat. Udrangeret 1967. Ophugget 1968 på Cvk Kh.
DSB MM 735MM 735
Frichs1934Nummer 534 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1970. Ophugget 1970 i Skive.
DSB MM 736MM 736
Frichs1934Nummer 536 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1970. Ophugget 1970 i Skive.
DSB MM 737MM 737Frichs1934Nummer 537 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1968 efter uheld 1/8-68 ved Hellerup. Ophugget 1968 på Cvk Kh.
DSB MM 738MM 738Frichs1934Nummer 538 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1970. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 739MM 739Frichs1934Nummer 539 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1968 efter uheld 8/12-68 ved Vesterport. Ophugget 1968 på Cvk Kh.
DSB MM 740MM 740Frichs1934Nummer 540 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 741MM 741Frichs1934Nummer 541 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Beskadiget 28/5-55 ved uheld på Dybbølsbro. Beskadiget juni 1967 ved rangeruheld i Holte og hensat. Ophugget 1968 på Cvk Kh.
DSB MM 742MM 742Frichs1934Nummer 542 indtil 1941. Toilet fjernet 1936/37. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Udrangeret 1969. Afbrændt 7/9-70 på Cvk Kh.

DSB litra MM

DSB litra MM

DSB litra MM
S-tog motorvogn. 2. levering. 4 banemotorer á 120 kW (163 hk). Trykluftbremse. Skruebremse. Dynamoanlæg, spænding 65 volt, til belysning og styrestrøm til halvtog. Nødbelysningsbatteri, spænding 24 volt. Elektriske varmeapparater (1.500 V.). Elektriske slutsignaler.

Længde:
20,2 m.
Vægt:
51 tons
Effekt:
4x120 kW
Hastighed:
90 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
66
Antal:
20 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB MM 743MM 743Frichs1935Nummer 543 indtil 1941. Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.
DSB MM 744MM 744
Frichs1935Nummer 544 indtil 1941. Kørte 11/10-70 særtog til Hillerød for Sporvejshistorisk Selskab, oprangering: MM 744 - FM 876 - MM 745. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 745MM 745
Frichs1935Nummer 545 indtil 1941. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 746MM 746Frichs1935Nummer 546 indtil 1941. Udrangeret 1970. Afbrændt 1970 på Cvk Kh.
DSB MM 747MM 747Frichs1935Nummer 547 indtil 1941. Udrangeret 1971. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 748MM 748Frichs1935Nummer 548 indtil 1941. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 749MM 749Frichs1935Nummer 549 indtil 1941. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 750MM 750Frichs1935Nummer 550 indtil 1941. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 751MM 751Frichs1935Nummer 551 indtil 1941. Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.
DSB MM 752MM 752Frichs1935Nummer 552 indtil 1941. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 753MM 753Frichs1935Nummer 553 indtil 1941. Brændt 1935. Til reparation hos Scandia. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 754MM 754Frichs1935Nummer 554 indtil 1941. Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.
DSB MM 755MM 755
Frichs1935Nummer 555 indtil 1941. Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.
DSB MM 756MM 756
Frichs1935Nummer 556 indtil 1941. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 757MM 757Frichs1935Nummer 557 indtil 1941. Testet 1949-51 med strømaftager for sideskinne. Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.
DSB MM 758MM 758Frichs1935Nummer 558 indtil 1941. Udrangeret 1967 efter rangeruheld i Holte. Ophugget 1968 på Cvk Kh.
DSB MM 759MM 759Frichs1935Nummer 559 indtil 1941. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB MM 760MM 760Frichs1935Nummer 560 indtil 1941. Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.
DSB MM 761MM 761Frichs1935Nummer 561 indtil 1941. Skivebremser fra ca 1963. Testet 1965-66 med HKT-måleudstyr i målekupe. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB MM 762MM 762Frichs1935Nummer 562 indtil 1941. Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.

DSB litra MM

DSB litra MM

DSB litra MM
S-tog motorvogn. 3. og 4. levering. 4 banemotorer á 120 kW (163 hk). Trykluftbremse. Skruebremse. Dynamoanlæg, spænding 65 volt, til belysning og styrestrøm til halvtog. Nødbelysningsbatteri, spænding 24 volt. Elektriske varmeapparater (1.500 V.). Elektriske slutsignaler.

Længde:
20,2 m.
Vægt:
45 tons
Effekt:
4x120 kW
Hastighed:
90 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
66
Antal:
40 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB MM 763MM 763Frichs1949Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 764MM 764
Frichs1949Udrangeret 1976. Ophugget 1976 på Cvk Kh af Levin & Co.
DSB MM 765MM 765
Frichs1949Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB MM 766MM 766Frichs1949Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 767MM 767Frichs1950Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB MM 768MM 768Frichs1950Udrangeret 1976. Ophugget 1976 på Cvk Kh af Levin & Co.
DSB MM 769MM 769
Frichs1950Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB MM 770MM 770Frichs1950Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB MM 771MM 771Frichs1950Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB MM 772MM 772Frichs1950Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB MM 773MM 773Frichs1950Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 774MM 774Frichs1950Udrangeret 1976. Ophugget 1977 i Jebjerg.
DSB MM 775MM 775Frichs1950Udrangeret 1976. Beskadiget 3/4-74 og derefter anvendt som stationært kompressoranlæg ved Enghave Maskindepot. Udrangeret og ophugget 1976.
DSB MM 776MM 776Frichs1950Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 777MM 777Frichs1950Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 778MM 778Frichs1950Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB MM 779MM 779
Frichs1952Beskadiget 28/5-55 på Dybbølsbro. Hensat 1976 på Nørrebro. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 780MM 780Frichs1952Udrangeret 1977. Ophugget 1977 i Jebjerg.
DSB MM 781MM 781Frichs1952Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.
DSB MM 782MM 782
Frichs1952Ødelagt 7/9-73 ved uheld på Østerport. Udrangeret 1973. Anvendt 1974 ved brandøvelse på Cvk Kh.
DSB MM 783MM 783
Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Udrangeret 1977. Ophugget 1977 i Jebjerg.
DSB MM 784MM 784
Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB MM 785MM 785Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 786MM 786Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Brandskadet dec. 1963. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 787MM 787Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 788MM 788Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 i Jebjerg.
DSB MM 789MM 789Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 790MM 790Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Beskadiget 5/4-74 ved rangeruheld i Vanløse. Hensat 1974 på Cvk Kh. Udrangeret 1976. Ophugget 1976 på Cvk Kh af Levin & Co.
DSB MM 791MM 791
Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. 1976 til renovering hos Scandia. Kørte 6/7-78 sidste 1. generations S-tog på linie F. Udrangeret 1978 og hensat i Enghave. Hensat 25/6-80 i Frederikssund. 1981 til Struer. Ophugget 1981.
DSB MM 792MM 792Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB MM 793MM 793
Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 794MM 794Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Hensat 1977. Udrangeret 1978. Ophugget 1978 af H. I. Hansen i Odense.
DSB MM 795MM 795
Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. 1976 til renovering hos Scandia. Udrangeret 1978 og hensat i Enghave. Ophugget 1981 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 796MM 796Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Beskadiget 5/10-64 ved uheld i Valby. Udrangeret 1978 og hensat i Enghave. Hensat 25/6-80 i Frederikssund. 1981 til Struer. Ophugget 1981.
DSB MM 797MM 797Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Beskadiget ved uheld i Valby 5/10-64. Udrangeret 1976. Ophugget 1976.
DSB MM 798MM 798Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. 1976 til renovering hos Scandia. Kørte 6/7-78 sidste 1. generations S-tog på linie F. Udrangeret 1978 og hensat i Enghave. Hensat 25/6-80 i Frederikssund. 1981 til Struer. Ophugget 1981.
DSB MM 799MM 799
Frichs1952Forreste pantograf afmonteret 1961. Udrangeret 1977. Afbrændt 12/5-77 i Bjerringbro. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 800MM 800Frichs19521976 til renovering hos Scandia. Udrangeret 1978 og hensat i Enghave. Ophugget 1981.
DSB MM 801MM 801Frichs1952Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB MM 802MM 802
Frichs1953Leveret 1953. Hensat 1977. Udrangeret 1978. Ophugget 1978 af H. I. Hansen i Odense.

DSB litra MM

DSB litra MM

DSB litra MM
S-tog motorvogn. 5. levering. Trykluftbremse. Skruebremse. Elektrisk belysning, spænding 65 volt. Nødbelysningsbatteri, spænding 24 volt. Elektriske varmeapparater.

Længde:
20,2 m.
Vægt:
45 tons
Effekt:
4x120 kW
Hastighed:
90 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
65
Antal:
17 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB MM 803MM 803
Frichs19621976 til renovering hos Scandia. Udrangeret 1978 og hensat i Enghave. Ophugget 1981.
DSB MM 804MM 804Frichs1962Beskadiget ved uheld i Valby 5/10-64. Beskadiget 12/8-68 på Vesterport. 1969 til Scandia til genopbygning som 2. generation. Hensat 1972 i Randers. Ophugget 1976 af Poul "Jeppe" Nielsen, Randers remise.
DSB MM 805MM 805
Frichs1962Beskadiget 7/9-73 på Østerport. Hensat 1973 i Enghave, senere Frederiksberg. Udrangeret 1974. Ophugget 1976.
DSB MM 806MM 806Frichs19621976 til renovering hos Scandia. Udrangeret 1978 og hensat i Enghave. Hensat 25/6-80 i Frederikssund. 1981 til Struer. Ophugget 1981.
DSB MM 807MM 807Frichs19621976 til renovering hos Scandia. Udrangeret 1978 og hensat i Enghave. Ophugget 1981 (eller 1983) af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 808MM 808
Frichs1962Renoveret 1976 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB MM 809MM 809
Frichs1962Beskadiget 5/10-64 i Valby. 1976 til renovering hos Scandia. Udrangeret 1978 og hensat i Enghave. Anvendt som lagerrum 1981-84 hos Orlas Produktforretning i Bjerringbro. Ophugget 1984.
DSB MM 810MM 810Frichs1962Renoveret 1976 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB MM 811MM 811Frichs1962Beskadiget 6/11-73, derefter anvendt som stationært kompressoranlæg ved Enghave Maskindepot. Udrangeret 1976. Ophugget 1976 på Cvk Kh af Levin & Co.
DSB MM 812MM 812Frichs1962Renoveret 1976 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB MM 813MM 813
Frichs1962Beskadiget 12/8-68 på Vesterport. 1969 til Scandia til genopbygning. Ombygning til 2. generation påbegyndt. Hensat 1972. Ophugget 1976 af Poul "Jeppe" Nielsen, Randers remise.
DSB MM 814MM 814Frichs1962Renoveret 1976 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB MM 815MM 815
Frichs1962Renoveret 1976 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB MM 816MM 816
Frichs1962Renoveret 1976 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB MM 817MM 817
Frichs1962Renoveret 1975 på Cvk Kh. Udrangeret 1978 og hensat i Enghave. Anvendt som lagerrum 1981-84 hos Orlas Produktforretning i Bjerringbro.. Ophugget 1984 i Bjerringbro.
DSB MM 818MM 818Frichs1962Renoveret 1975 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB MM 819MM 819Frichs1962Renoveret 1975 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.

DSB litra FM

DSB litra FM

DSB litra FM
S-tog mellemvogn. Trykluftbremse. Skruebremse. Bogietapafstand 13,8 m. Bogieakselafstand 2,5 m. Elektrisk belysning, spænding 65 volt, fra litra MM. Nødbelysningsbatteri, spænding 24 volt. Elektriske varmeapparater. Efter ombygning 78 pladser.

Længde:
20,1 m.
Vægt:
35 tons
Effekt:
-
Hastighed:
90 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
93
Antal:
33 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB FM 861FM 861Scandia1933Nummer 12501 indtil 1941. Nummer 801: 1941-50. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1952. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 862FM 862Scandia1933Nummer 12502 indtil 1941. Nummer 802: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1953. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 863FM 863Scandia1933Nummer 12503 indtil 1941. Nummer 803: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1953. Udrangeret 1970. Ophugget 1970 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FM 864FM 864Scandia1933Nummer 12504 indtil 1941. Nummer 804: 1941-50. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1956. Udrangeret 1970. Ophugget 1970 i Jebjerg.
DSB FM 865FM 865
Scandia1933Nummer 12505 indtil 1941. Nummer 805: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1952. Udrangeret 1970. Ophugget 1970 i Skive.
DSB FM 866FM 866
Scandia1933Nummer 12506 indtil 1941. Nummer 806: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1950/56. Udrangeret 1970. Ophugget 1970 i Skive.
DSB FM 867FM 867Scandia1933Nummer 12507 indtil 1941. Nummer 807: 1941-50. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1952. Udrangeret 1969 og hensat i Kødbyen. Afbrændt 8/4-70 på Cvk Kh.
DSB FM 868FM 868Scandia1933Nummer 12508 indtil 1941. Nummer 808: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1954. Udrangeret 1969 og hensat i Kødbyen. Afbrændt 16/8-70 på Cvk Kh.
DSB FM 869FM 869Scandia1933Nummer 12509 indtil 1941. Nummer 809: 1941-50. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1953. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 870FM 870Scandia1933Nummer 12510 indtil 1941. Nummer 810: 1941-50. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1951. Udrangeret 1971. Solgt 1971 til Jysk Teknologisk Institut 20 86 095 0 981-4.
DSB FM 871FM 871Scandia1933Nummer 12511 indtil 1941. Nummer 811: 1941-50. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1950. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 872FM 872Scandia1933Nummer 12512 indtil 1941. Nummer 812: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1956. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 873FM 873Scandia1933Nummer 12513 indtil 1941. Nummer 813: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1956. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 874FM 874
Scandia1933Nummer 12514 indtil 1941. Nummer 814: 1941-50. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1950. Udrangeret 1972 og overdraget til Jernbanemuseet. Næstved 1973-79. Gedser 1982-88. Tåstrup 1988-93. I drift 2003. Padborg 2005-17. Randers 2017. Kasseret 2017. Ophugget 2018 i Randers.
DSB FM 875FM 875
Scandia1933Nummer 12515 indtil 1941. Nummer 815: 1941-50. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1955. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 876FM 876
Scandia1933Nummer 12516 indtil 1941. Nummer 816: 1941-50. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1956. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 877FM 877Scandia1933Nummer 12517 indtil 1941. Nummer 817: 1941-50. Ombygget 1943 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1954. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 878FM 878Scandia1933Nummer 12518 indtil 1941. Nummer 818: 1941-50. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1954. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 879FM 879Scandia1933Nummer 12519 indtil 1941. Nummer 819: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1954. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 880FM 880Scandia1933Nummer 12520 indtil 1941. Nummer 820: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1953. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 881FM 881Scandia1933Nummer 12521 indtil 1941. Nummer 821: 1941-50. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1954. Udrangeret 1967 efter rangeruheld i Holte. Solgt 1968 til Teknologisk Institut 20 86 095 0 962-4.
DSB FM 882FM 882Scandia1935Nummer 12522 indtil 1941. Nummer 822: 1941-50. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1954. Udrangeret 1967 efter rangeruheld i Holte. Ophugget 1968 på Cvk Kh.
DSB FM 883FM 883
Scandia1935Nummer 12523 indtil 1941. Nummer 823: 1941-50. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1955. Udrangeret 1969. Anvendt som lagervogn på Cvk Kh.
DSB FM 884FM 884
Scandia1935Nummer 12524 indtil 1941. Nummer 824: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1954. Udrangeret 1969.Anvendt som lagervogn på Cvk Kh.
DSB FM 885FM 885
Scandia1935Nummer 12525 indtil 1941. Nummer 825: 1941-50. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1955. Udrangeret 1969 og hensat i Kødbyen. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FM 886FM 886Scandia1935Nummer 12526 indtil 1941. Nummer 826: 1941-50. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1950. Udrangeret 1970. Solgt 1970 til Jysk Teknologisk Institut 20 86 095 0 982-2.
DSB FM 887FM 887Scandia1935Nummer 12527 indtil 1941. Nummer 827: 1941-50. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1949. Udrangeret 1969. Afbrændt 27/11-69 på Cvk Kh.
DSB FM 888FM 888Scandia1935Nummer 12528 indtil 1941. Nummer 828: 1941-50. Ombygget 1946 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1950. Udrangeret 1969. Afbrændt 12/12-69 på Cvk Kh.
DSB FM 889FM 889Scandia1935Nummer 12529 indtil 1941. Nummer 829: 1941-50. Ombygget 1945 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1954. Udrangeret 1970. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FM 890FM 890
Scandia1935Nummer 12530 indtil 1941. Nummer 830: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1950. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FM 891FM 891Scandia1935Nummer 12531 indtil 1941. Nummer 831: 1941-50. Ombygget 1944 med bredere indgangsperroner. Toliet fjernet 1950. Udrangeret 1970. Ophugget 1971 i Skive.

DSB litra FML

DSB litra FML

DSB litra FML
S-tog mellemvogn. Trykluftbremse. Skruebremse. Bogietapafstand 13,8 m. Bogieakselafstand 2,5 m. Elektrisk belysning, spænding 65 volt, fra litra MM. Nødbelysningsbatteri, spænding 24 volt. Elektriske varmeapparater.

Længde:
20,1 m.
Vægt:
28 tons
Effekt:
-
Hastighed:
90 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
83
Antal:
23 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB FML 12532FML 12532
Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 832. Ombygget 1950 til FL 892 med bredere indgangsperroner uden toliet og 88 pladser. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FML 12533FML 12533Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 833. Ombygget 1942 af Scandia til FS 911.
DSB FML 12534FML 12534Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 834. Ombygget 1942 af Scandia til FS 912.
DSB FML 12535FML 12535Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 835. Ombygget 1942 af Scandia til FS 913.
DSB FML 12536FML 12536Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 836. Ombygget 1942 af Scandia til FS 914.
DSB FML 12537FML 12537Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 837. Ombygget 1942 af Scandia til FS 915.
DSB FML 12538FML 12538Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 838. Ombygget 1942 af Scandia til FS 916.
DSB FML 12539FML 12539Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 839. Ombygget 1942 af Scandia til FS 917.
DSB FML 12540FML 12540Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 840. Ombygget 1942 af Scandia til FS 918.
DSB FML 12541FML 12541Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 841. Ombygget 1942 af Scandia til FS 919.
DSB FML 12542FML 12542Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 842. Ombygget 1942 af Scandia til FS 920.
DSB FML 12543FML 12543Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 843. Ombygget 1942 af Scandia til FS 921.
DSB FML 12544FML 12544Scandia1936Omlitreret 1941 til FL 844. Ombygget 1942 af Scandia til FS 922.
DSB FML 12545FML 12545Scandia1936Ombygget 1941 til FS 901.
DSB FML 12546FML 12546Scandia1936Ombygget 1941 til FS 902.
DSB FML 12547FML 12547Scandia1936Ombygget 1941 til FS 903.
DSB FML 12548FML 12548Scandia1936Ombygget 1941 til FS 904.
DSB FML 12549FML 12549Scandia1936Ombygget 1941 til FS 905.
DSB FML 12550FML 12550Scandia1936Ombygget 1941 til FS 906.
DSB FML 12551FML 12551Scandia1936Ombygget 1941 til FS 907.
DSB FML 12552FML 12552Scandia1936Ombygget 1941 til FS 908.
DSB FML 12553FML 12553Scandia1936Ombygget 1941 til FS 909.
DSB FML 12554FML 12554Scandia1936Ombygget 1941 til FS 910.

DSB litra FS

DSB litra FS

DSB litra FS
S-tog styrevogn ombygget fra mellemvogn. Trykluftbremse. Skruebremse. Bogietapafstand 13,8 m. Bogieakselafstand 2,5 m. Elektrisk belysning, spænding 65 volt, fra litra MM. Nødbelysningsbatteri, spænding 24 volt. Elektriske varmeapparater.

Længde:
20,1 m.
Vægt:
28 tons
Effekt:
-
Hastighed:
90 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
83
Antal:
22 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB FS 901FS 901Scandia1936Ombygget 1941 af Scandia fra FML 12545. 78 pladser. Toiletter fjernet 1955. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FS 902FS 902Scandia1936Ombygget 1941 af Scandia fra FML 12546. 78 pladser. Toiletter fjernet 1955. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FS 903FS 903
Scandia1936Ombygget 1941 af Scandia fra FML 12547. 78 pladser. Toiletter fjernet 1950. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FS 904FS 904
Scandia1936Ombygget 1941 af Scandia fra FML 12548. 78 pladser. Toiletter fjernet 1955. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FS 905FS 905
Scandia1936Ombygget 1941 af Scandia fra FML 12549. 78 pladser. Toiletter fjernet 1953. Udrangeret 1969 og hensat i Kødbyen. Afbrændt 12/5-70 på Cvk Kh.
DSB FS 906FS 906Scandia1936Ombygget 1941 af Scandia fra FML 12550. 78 pladser. Toiletter fjernet 1950. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FS 907FS 907
Scandia1936Ombygget 1941 af Scandia fra FML 12551. 78 pladser. Toiletter fjernet 1951. Udrangeret 1971. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FS 908FS 908Scandia1936Ombygget 1941 af Scandia fra FML 12552. 78 pladser. Toiletter fjernet 1953. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FS 909FS 909Scandia1936Ombygget 1941 af Scandia fra FML 12553. 78 pladser. Toiletter fjernet 1953. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FS 910FS 910
Scandia1936Ombygget 1941 af Scandia fra FML 12554. 78 pladser. Toiletter fjernet 1955. Udrangeret 1969 og hensat i Kødbyen. 1970 til Århus. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FS 911FS 911Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 833. 78 pladser. Toiletter fjernet 1950. Udrangeret 1969. Ombygget 1970 til mandskabsvogn for snerydning i Nykøbing Fl. Omlitreret 1978 til Tjenestevogn 475.
DSB FS 912FS 912Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 834. 78 pladser. Toiletter fjernet 1954. Udrangeret 1970. Ophugget 1970 i Jebjerg.
DSB FS 913FS 913Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 835. 78 pladser. Toiletter fjernet 1951. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FS 914FS 914
Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 836. 78 pladser. Toiletter fjernet 1955. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FS 915FS 915Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 837. 78 pladser. Toiletter fjernet 1952. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FS 916FS 916Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 838. 78 pladser. Toiletter fjernet 1952. Udrangeret 1971. Ophugget 1971.
DSB FS 917FS 917Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 839. 78 pladser. Toiletter fjernet 1950. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FS 918FS 918
Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 840. 78 pladser. Toiletter fjernet 1950. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Jebjerg.
DSB FS 919FS 919
Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 841. 78 pladser. Toiletter fjernet 1955. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FS 920FS 920Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 842. 78 pladser. Toiletter fjernet 1955. Udrangeret 1971. Ophugget 1971 i Jebjerg.
DSB FS 921FS 921Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 843. 78 pladser. Toiletter fjernet 1953. Udrangeret 1968 efter uheld. Ophugget 1968 på Cvk Kh.
DSB FS 922FS 922
Scandia1936Ombygget 1942 af Scandia fra FL 844. 78 pladser. Toiletter fjernet 1954. Udrangeret 1970. Ophugget 1970 i Skive.

DSB litra FS

DSB litra FS

DSB litra FS
S-tog styrevogn. Trykluftbremse. Skruebremse. Bogietapafstand 13,5 m. Bogieakselafstand 2,5 m. Elektrisk belysning, spænding 65 volt, fra litra MM. Nødbelysningsbatteri, spænding 24 volt. Elektriske varmeapparater.

Længde:
20,2 m.
Vægt:
26 tons
Effekt:
-
Hastighed:
90 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
60
Antal:
65 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB FS 935FS 935Scandia1961Ødelagt ved uheld på Østerport 7/9-73. Hensat i Enghave. 1975 til Frederiksberg. Udrangeret og ophugget 1976.
DSB FS 936FS 936
Scandia1961Renoveret 1976 hos Scandia. Udrangeret 1978. Hensat 25/6-80 i Frederikssund. 1981 til Struer. Ophugget 1981.
DSB FS 937FS 937Scandia1961Renoveret 1976 hos Scandia. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB FS 938FS 938Scandia1961Renoveret 1976 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB FS 939FS 939
Scandia19611972 til Scandia for ombygning til 2. generation, ej fuldført. Ophugget 1976 af Poul "Jeppe" Nielsen, Randers remise. Vognkasse opsat ved Randers remise. Randers 1976-86.
DSB FS 940FS 940Scandia1961Renoveret 1976 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB FS 941FS 941Scandia1961Hensat 1975 i Enghave, senere Frederiksberg. Udrangeret og ophugget 1976.
DSB FS 942FS 942
Scandia1961Renoveret 1975/76 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB FS 943FS 943
Scandia1961Renoveret 1976 hos Scandia. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB FS 944FS 944Scandia1961Renoveret 1975/76 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB FS 945FS 945Scandia1961Renoveret 1975/76 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 946FS 946Scandia1962Renoveret 1975 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB FS 947FS 947Scandia1962Renoveret 1975 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB FS 948FS 948
Scandia1962Renoveret 1976 hos Scandia. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB FS 949FS 949
Scandia1962Renoveret 1976 hos Scandia. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB FS 950FS 950Scandia1962Renoveret 1976 hos Scandia. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.
DSB FS 951FS 951Scandia1962Renoveret 1975 på Cvk Kh. Udrangeret 1978. Hensat 25/6-80 i Frederikssund. 1981 til Struer. Ophugget 1981.
DSB FS 952FS 952Scandia1952Hensat 1977 i Tåstrup. Udrangeret 1978. Ophugget 1978 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 953FS 953Scandia1952Hensat 1976 i Gentofte. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 954FS 954Scandia1952Udrangeret 1976. Ophugget 1977 i Jebjerg.
DSB FS 955FS 955Scandia1952Hensat 1976 i Sandved. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 956FS 956Scandia1952Udrangeret 1954. Hensat 1975 i Enghave, senere Frederiksberg. Ophugget 1976.
DSB FS 957FS 957Scandia1952Hensat 1976 på Nørrebro L. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 958FS 958Scandia1952Udrangeret 1968 efter uheld i Holte 1967. Ophugget 1968 på Cvk Kh.
DSB FS 959FS 959
Scandia1952Udrangeret 1977. Ophugget 1977. Forreste del anvendt til Specialvogn 264.
DSB FS 960FS 960Scandia1952Hensat 1976 på Nørrebro L. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 961FS 961Scandia1952Skivebremser fra ca 1963. Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.
DSB FS 962FS 962Scandia1952Udrangeret 1977. Ophugget 1977 i Jebjerg.
DSB FS 963FS 963Scandia1952Hensat 1976 på Nørrebro L. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 964FS 964Scandia1952Udrangeret 1976. Ophugget 1976 på Cvk Kh af Levin & Co.
DSB FS 965FS 965Scandia1952Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.
DSB FS 966FS 966Scandia1952Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.
DSB FS 967FS 967
Scandia1952Hensat 1976 i Sandved. Udrangeret 1976. Reserveret til Jernbanemuseet. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 968FS 968Scandia1952Udrangeret 1976. Ophugget 1976.
DSB FS 969FS 969Scandia1952Hensat 1976 i Sandved. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 970FS 970Scandia1952Hensat 1976 i Sandved. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 971FS 971
Scandia1952Hensat 1976 i Sandved. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 972FS 972Scandia1952Hensat 1976 i Sandved. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 973FS 973Scandia1952Hensat 1976 på Nørrebro L. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 974FS 974
Scandia1952Beskadiget 28/5-55 på Dybbølsbro. Udrangeret 1969. Afbrændt 18/12-69 på Cvk Kh.
DSB FS 975FS 975Scandia1952Hensat 1975 i Enghave, senere Frederiksberg. Udrangeret og ophugget 1976.
DSB FS 976FS 976
Scandia1949Hensat 1976 på Nørrebro L. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 977FS 977Scandia1949Udrangeret 1969. Afbrændt 20/1-70 på Cvk Kh.
DSB FS 978FS 978Scandia1949Hensat 1976 i Dalmose. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 979FS 979Scandia1949Hensat 1976 på Nørrebro L. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 980FS 980Scandia1949Udrangeret 1977. Ophugget 1977 i Jebjerg.
DSB FS 981FS 981Scandia1949Udrangeret 1973. Ophugget 1973 i Jebjerg.
DSB FS 982FS 982
Scandia1949Ødelagt 7/9-73 ved uheld ved Østerport. Udrangeret 1973. Ophugget 1974 på Cvk Kh.
DSB FS 983FS 983Scandia1949Udrangeret 1977. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 984FS 984Scandia1949Hensat 1976 i Sandved. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 985FS 985Scandia1949Hensat 1976 i Gentofte. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 986FS 986Scandia1949Udrangeret 1977. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 987FS 987Scandia1949Beskadiget 23/3-72 i Tåstrup. Udrangeret og ophugget 1972.
DSB FS 988FS 988Scandia1949Udrangeret 1974. Vognkasse Ophugget i Århus 1975.
DSB FS 989FS 989Scandia1949Hensat 1976 i Enghave. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 990FS 990Scandia1949Udrangeret og ophugget 1976.
DSB FS 991FS 991Scandia1949Hensat 1976 i Sandved. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 992FS 992
Scandia1936Nummer 12493 indtil 1941. 78 pladser. Toilet fjernet 1951 og herefter 83 pladser. Ombygget 1962 af Scandia med bl.a. ny vognkasse. Hensat 1976 i Sandved. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 993FS 993Scandia1936Nummer 12494 indtil 1941. 78 pladser. Toilet fjernet 1954 og herefter 83 pladser. Ombygget 1962 af Scandia med bl.a. ny vognkasse. Hensat 1976 på Nørrebro L. Udrangeret 1976. Ophugget 1977 Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 994FS 994
Scandia1936Nummer 12495 indtil 1941. 78 pladser. Toilet fjernet 1951 og herefter 83 pladser. Ombygget 1962 af Scandia med bl.a. ny vognkasse. Den gamle vognkasse opstillet på Cvk Kh. Hensat 1977 i Enghave. Udrangeret 1978. Ophugget 1978 af H. I. Hansen i Odense.
DSB FS 995FS 995
Scandia1936Nummer 12496 indtil 1941. 78 pladser. Toilet fjernet 1954 og herefter 83 pladser. Ombygget 1962 af Scandia med bl.a. ny vognkasse. Den gamle vognkasse opstillet på Cvk Kh. Renoveret 1976 hos Scandia. Udrangeret 1978. Ophugget 1981 af Orlas Produktforretning i Bjerringbro.
DSB FS 996FS 996Scandia1936Nummer 12497 indtil 1941. 78 pladser. Toilet fjernet 1952 og herefter 83 pladser. Ombygget 1962 af Scandia med bl.a. ny vognkasse. Renoveret 1976 hos Scandia. Udrangeret 1978. Hensat 25/6-80 i Frederikssund. 1981 til Struer. Ophugget 1981.
DSB FS 997FS 997Scandia1936Nummer 12498 indtil 1941. 78 pladser. Toilet fjernet 1951 og herefter 83 pladser. Ombygget 1962 af Scandia med bl.a. ny vognkasse. Udrangeret 1976. Ophugget 1976 på Cvk Kh af Levin & Co.
DSB FS 998FS 998
Scandia1936Nummer 12499 indtil 1941. 78 pladser. Toilet fjernet 1949 og herefter 83 pladser. Ombygget 1962 af Scandia med bl.a. ny vognkasse. Renoveret 1976 hos Scandia. Udrangeret 1978. Hensat 25/6-80 i Frederikssund. 1981 til Struer. Ophugget 1981.
DSB FS 999FS 999
Scandia1936Nummer 12500 indtil 1941. 78 pladser. Toilet fjernet 1952 og herefter 83 pladser. Ombygget 1962 af Scandia med bl.a. ny vognkasse. Renoveret 1976 hos Scandia. Udrangeret 1978. Ophugget 1981.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak