Jernbaneartikler på Jernbanen.dk

Mogenstrup sidespor og stengrav
Af: Tommy Nilsson
Synes du om artiklen?
Del den!

I Mogenstrup syd for Næstved er der blevet gravet grus i 100 år. Et stort smalsporsnet bredte sig ud i grusgraven og blev befaret af egne hjemmebyggede motorlokomotiver. Mogenstrup blev også kendt for tudehornsvognen og særtog til Mogenstrup Kro. Her kommer historien.


Hedehusene. Nymølle grusgrav.


Indholdsfortegnelse
Historien

I begyndelsen af 1900-tallet var DSBs behov for grusballast næsten umætteligt; der blev anlagt nye jernbaner, enkeltspor blev udvidet til dobbeltspor, stationer blev udbygget osv., og alt dette krævede millioner af kubikmeter grus. De to store sjællandske grusgrave ved Døjringe på Sorø-Vedde banen og Dyndet mellem Borup og Kværkeby var ved at være tømte, og DSB og Korsør Stenforretning gik derfor sammen om at etablere en skærvefabrik i Mogenstrup små 8 kilometer sydøst for Næstved. Lige nord for Mogenstrup by lå Mogenstrup ås med store forekomster af sten og grus.

Notits i Ringsted Folketidende den 26. april 1917
Rige Stenlejer ved Mogenstrup
Som tidligere omtalt er der i Foraaret blevet foretaget Undersøgelser af Stenlejerne i Stenskoven ved Mogenstrup, og efter de resultater, man derved er kommet frem til, vil der i en ikke fjern Fremtid blive taget fat paa Udnyttelsen af dem efter stor Stil.
Firmaet 'Korsør Stenforretning', der indehaves af Entreprenørerne Henriksen & Kähler, har af Hofjægermester Wolff-Sneedorff erhvervet retten til Udnyttelse af Stenlejerne, hvorfra der skal leveres Ballast til Sydbanen og den ny Midtsjællandsbane, og der paatænkes i den Anledning lagt et spor ud til Stenlejerne fra Statsbanernes gamle Grusgrav mellem Lou og Myrup.
Entreprenørerne Henriksen & Kähler var Onsdag ude at se paa Forholdene sammen med Banedirektør Raben og Overingeniør Flensborg ved Statsbanerne tilligemed flere Jærnbaneingeniører, og alle var de ifl. Næstved Tidende enige om, at man her stod overfor et usædvanligt værdifuldt Stenleje, som man venter sig meget af i Fremtiden.

Et 2 kilometer langt sidespor blev anlagt i 1920 fra et sporskifte på fri bane mellem Næstved og Lov stationer, frem til umiddelbart syd for Mogenstrup ås. Området der var udpeget til grusgravning hed Stenskoven, og arbejdet med at rydde skoven gik straks i gang. Samtidig blev der bygget en skærveknuser trukket af en sugegasmotor, der også sorterede materialet i forskellige størrelser; skærver, grus, nøddesten, singels, stenmel osv. Fra grusgraven til skærveknuseren blev det første 785 mm smalspor lagt, og de første heste blev sat til at trække tipvogne frem og tilbage.

I sommeren 1921 kunne et DSB lokomotiv for første gang køre ind på sidesporet og hente en række åbne godsvogne fyldt med grus og skærver til de mange anlægsarbejder. Ved tilslutningen til hovedsporet var der etableret et afløbsspor, og allerede samme vinter kørte det første lokomotiv af sporet på grund af glatte skinner. Det samme gentog sig i 1926.

Til at begynde med, var Statsbanerne den eneste kunde i grusgraven; senere blev amtet og flere kommuner også kunder. Omkring 1925 begyndte man at bygge smalsporede motorlokomotiver på eget værksted, forsynet med en Ford dieselmotor. Helt frem til 1929 foregik al gravearbejde med håndkraft og skovle, hvorefter motoriserede gravemaskiner tog over.

Notits i Næstved Tidende den 6. august 1942
Foden sad fast i sporskiftet, da tipvognene kom
Arbejdsmand Gunnar Jensen, Blangslev, fik knust foden på Mogenstrup Skærvefabrik i går. På Mogenstrup Skærvefabrik er der i går sket et alvorligt uheld, idet arbejdsmand Gunnar Jensen, Blangslev, har fået knust den ene fod under arbejdet. Gunnar Jensen, der var beskæftiget ved tipvognskørselen på det store terræn, var sprunget af en tipvogn og løb foran vognstammen hen til et sporskifte, der skulle stilles om. Den slags sker ofte ved, at mandskabet skubber til sporet med det ene ben, og således har Jensen også båret sig ad i dette tilfælde, men fremgangsmåden fik slemme følger. Foden blev nemlig siddende i fast i sporet, og vognstammen var så nær ved, at den ikke kunne standses, før det var for sent. Nogle hjul kørte over Jensens venstre fod, der blev knust under den store vægt. Falcks ambulance tilkaldt og bragte den tilskadekomne til amtssygehuset i Næstved.

Uddrag af DSB cirkulære fra 1947: "Fra og til Sidesporet til Mogenstrup Stengrav, som ligger mellem Næstved og Lov, kan befordres vognladningsvise Forsendelser af Stenmaterialer fra samt Kul, Jern og lignende til Korsør Stenforretning. Befordringen mellem Sidesporet og Næstved eller Lov sket i Statsbanernes Ballasttog eller i særlige Tog. For Forsendelser mellem Sidesporet og Næstved regnes Fragt for 10 km og for Forsendelser mellem Sidesporet og Lov for 5 km. For Forsendelser ud over Næstved og Lov regnes for Vogne, der sendes nordpaa eller ankommer nordfra, Fragt for Kilometerafstanden for Næstved med Tillæg af 10 km og for Vogne, der sendes sydpaa eller ankommer sydfra, Fragt for Kilometerafstanden for Lov med tillæg af 1,50 Kr. pr. læsset Vogn, mindst 6 Kr. pr. Tog med læssede Vogne".

Notits i Næstved Tidende den 9. oktober 1952
Sparket i hovedet af en hest
Arbejder alvorlig kvæstet på Mogenstrup Skærvefabrik. – Det ene øje måtte fjernes. I morges ved 6-tiden er der på Mogenstrup Skærvefabrik sket et alvorligt ulykkestilfælde, hvorved en af virksomhedens ældre, veltjente arbejdere, arbejdsmand Anton Rasmussen, Stenstrup, er kommet til skade. Anton Rasmussen havde tidligt i morges været ude at rangere tipvogne, og da han derefter ville trække hesten i stald, bragte et vindstød døren til at smække hårdt i. – Herved blev hesten skræmt og sparkede bagud, hvorved den ramte Rasmussen i hovedet. Maskinmesteren kørte omgående den hårdt kvæstede mand til Amtssygehuset, hvor han kom på operationsbordet, og det viste sig nødvendigt at fjerne det ene øje. Endvidere har han pådraget sig en hjernerystelse og muligvis også kraniebrud.

Beslutningen om at anlægge Fugleflugtslinien med bl.a. nye færgelejer i Rødby, medførte i begyndelsen af 1960´erne transporter af kolossale mængder af grus og skærver fra Mogenstrup til Rødby havn. Som kuriosum kan nævnes, at der i perioden 1950-55 også kunne læsses roer på sidesporet. Fra 1921 til 1953 havde Præstø Amts Vejvæsen desuden et eget sidespor fra stamsporet til at betjene amtets eget stenleje.

I 1971 var 12 motorlokomotiver i drift fordelt på 5 bloktog á 9 vogne. Gennem årene var der en del udveksling af lokomotiver mellem koncernens grusgrave i hhv. Hedehusene, Løsning og Mogenstrup.

Kørslen fra Næstved station foregik i mange år ad venstre spor som arbejdstog Q med maskinen bagerst, og fra ca 1960 med den såkaldte "tudehornsvogn" alias DSB EK 6940 forrest. Vognen fungerede som togførervogn, og var forsynet med et tudehorn af hensyn til passagen af landevejen ved Mogenstrup kro. Fra midt i 1960´erne gik man fra damp til litra MH, der kørte forrest begge veje.

I 1976 kørte de sidste smalsporstog i Mogenstrup, og transporterne foregik herefter med transportbånd og lastbiler. Brugsretten til sidesporet for Korsør Stenforretning - der i mellemtiden var blev til H+H Stenindustri A/S - udløb i 1981, hvorefter sporskiftet og sidesporet blev pillet op. Der graves i dag stadig grus i Mogenstrup, men ikke i nær samme mængder som før.

Se også filmen Mogenstrup grusgrav fra 1937.

Tak til Bent Hansen, Henning Pedersen og Peter Andersen for materiale.Oversigt over særtog til Mogenstrup

14. juli 1929: Selskabelig Forening for Gifte til Mogenstrup Kro
12. juli 1931: Selskabelig Forening for Gifte til Mogenstrup Kro
25. juni 1933: Landbrugernes Sammenslutning i Præstø Amt til Mogenstrup Kro
23. juli 1933: Selskabelig Forening for Gifte til Mogenstrup Kro
6. juli 1958: Politikens Blå Tog til Mogenstrup Kro
25. juni 1960: Dansk Shell til Mogenstrup Kro
2. september 1961: Junckerklubben til Mogenstrup Kro
23. februar 1964: Dansk Jernbane-Klub med DSB C 717
16. januar 1971: Dansk Jernbane-Klub med DSB MO 1805
24. oktober 1974: Dansk Jernbaneforbund til Mogenstrup Kro
3. november 1974: Dansk Jernbaneforbund til Mogenstrup Kro
18. september 1977: Dansk Jernbane-Klub med DSB MO 1867 og DSB D 826Motorlokomotiver (785 mm)

Mogenstrup 1
Mogenstrup 2
Mogenstrup 3
Mogenstrup 4
Mogenstrup 5
Mogenstrup 6
Mogenstrup 7
Mogenstrup 8
Mogenstrup 9
Mogenstrup 10
Mogenstrup 11
Mogenstrup 12
Mogenstrup 13
Mogenstrup 14
Mogenstrup 15
Nymølle 1
Nymølle 2
Nymølle 19

Desværre er det (indtil videre) ikke muligt, at få et komplet overblik over de motorlok, der har kørt i Mogenstrup grusgraven. Lokomotiverne blev bygget på egne værksteder både i Mogenstrup og i Nymølle Skærvefabrik og de blev flyttet rundt mellem filialerne i Mogenstrup, Hedehusene, Løsning, Trige, Munke Bjergby mv., hvor Korsør Stenforretning gravede.
En ledetråd er, at lokomotiver bygget i Mogenstrup havde et knækket "tag" på motorhuset, mens lokomotiver bygget i Hedehusene havde et afrundet "tag" på motorhuset, for her havde man en stor pladevalse.
Mange lokomotiver blev ombygget flere gange i deres levetid med bl.a. førerhus og kølergitter. Dette er ikke med til at hjælpe med identificeringen af de enkelte lokomotiver.
Ovenstående lokomotivliste er langtfra komplet, og med mange dubletnumre, kommer billederne af de enkelte lokomotiver her:
Mogenstrup 1 1963
Mogenstrup 1 1965
Mogenstrup 1 1974
Mogenstrup 2 1963
Mogenstrup 2 1965
Mogenstrup 2 1974
Mogenstrup 2 1975
Mogenstrup 3 1975
Mogenstrup 4 1964
Mogenstrup 5 1963
Mogenstrup 6 1963
Mogenstrup 6 1975
Mogenstrup 7 1975
Mogenstrup 8 1963
Mogenstrup 10 1965
Mogenstrup 10 1971
Mogenstrup 11 1970
Mogenstrup 11 1975
Mogenstrup 12 1963
Mogenstrup 12 1970
Mogenstrup 14 1975
Mogenstrup R 1975
Mogenstrup ukendt 1975Vognladninger fra Mogenstrup i udvalgte år

År Vogne til DSB Vogne til andre
19381126449
193929001287
194024901706
194130894172
194418976263
194516322061
194613024296
194722013625
194824402196
196148032496Billeder og kort

Kort over Mogenstrup sidesporet 1919
Plankort udarbejdet af de Danske Statsbaner i 1919. Bemærk at kortet er roteret ca 45 grader - nord er mod nordvest! Nederst ses en del af statsbanestrækningen Næstved-Vordingborg med Lou (Lov) station helt til højre. I midten ses sidesporet til Myrup grusgrav (der blev nedlagt, da Mogenstrup åbnede), og til venstre ses det projekterede sidespor til Mogenstrup grusgraven.

DSB Cirkulære 1922


Mogenstrup sidespor 1922
Stationsbygningen i Mogenstrup var blandt de mindste i Danmark; blot 6 x 3 meter alt inklusiv. Der var lige plads til en seng og en kakkelovn, samt et bord med de nødvendige telegraf- og telefonapparater, for at kunne deltage i trafikafviklingen. 2. spor Næstved-Lov blev ibrugtaget den 1. juni 1923 men det vides ikke med sikkerhed, om den skitserede transversal blev ilagt.

Instruks for arbejdstog


Mogenstrup stengrav ca 1935
Et oversigtsbillede fra 1930´erne, der bl.a. viser sidesporet i venstre side, der snor sig ind fra Statsbanernes hovedstrækning. I midten ses det store lager af grus, skarpt afskåret af Fladsåens forløb. De små prikker på linie er normalsporede ballastvogne. Til højre Stenskoven på Mogenstrup ås, hvis forløb kan følges opad i billedet.

Mogenstrup stengrav ca 1935
På dette luftfoto fra 1930´erne ses, at der endnu ikke er opført en læsserampe syd for sidesporet. Den lille smalsporede bro er dog opført, for at kunne køre færdigsorteret materiale på lager. Øverst ses, at Stenskoven langsomt men sikkert bliver ryddet, for at give plads til udgravning.

Mogenstrup stengrav ca 1930
Her ses et af de tidlige baneforløb nede fra graven. Man sparer hvor man kan, og har anlagt dobbeltspor med kun tre skinnestrenge. Bag fotografen findes et motoriseret spil, der med en wire kan trække de fyldte tipvogne op af graven.

Mogenstrup sidespor ca 1955
En jernbanemand lader sit vand i Fladså. Ved et tilfælde er det nøgleaflåste sporskifte til Mogenstrup sidespor kommet med på billedet.

Særtogsanmeldelse Arbejdstog Q


Næstved ca 1962
Arbejdstog Q er netop afgået baglæns ad venstre spor fra Næstved mod sidesporet i Mogenstrup. I tudehornsvognen ses en togføreruddannet togbetjent, der er klar til at betjene såvel tudehorn som nødbremse. Stammen består af en skønsom blanding af bedagede åbne DSB godsvogne.

Mogenstrup stengrav ca 1962
DSB D 831 som arbejdstog Q rangerer rundt med ballastvogne på de fire opstillingsspor. På rampen står to mand ved en række tipvogne. Til højre ses 3 fyldte ballastvogne litra TH.

Mogenstrup sidespor 1964
Dansk Jernbane-Klubs særtog er ankommet Mogenstrup trinbræt den 23. februar 1964, og deltagerne er fortsat til fods. Fotografen står på landevejen med ryggen til grusgraven.

Mogenstrup sidespor 1964
Et nærbillede af den nordlige tipperampe. Stopbommen øverst på rampen er vist kun til pynt.

Mogenstrup sidespor 1964
Det store kombinerede skærveværk og sortereranlæg i adskillige etager set fra DSB sporene.

Mogenstrup sidespor ca 1964
Et damplok (sandsynligvis litra D) trykker en tom stamme med Fd-vogne ind på Mogenstrup sidesporet. Forrest ses tudehornsvognen med en mand klar til at betjene hornet ved passage af landevejen. En MY med et internationalt tog passerer i det sydgående spor.

DSB D 843 i Mogenstrup 1964
DSB D 843 har været inde og fået fyldt en stamme ballastvogne med skærver, og er nu på vej tilbage til hovedsporet for at komme retur til Næstved.

Kort over Mogenstrup stengrav 1965/1972
Skitse over Mogenstrup stengrav tegnet af S. A. Guldvang efter to besøg i hhv 1965 og 1972. Bemærk kørselsretningen der viser, at der blev "kørt i ring" med op til 5 bloktog ad gangen. Undervejs var det nødvendigt at rebroussere for at overvinde højdeforskellen. Sporskifterne var forsynet med fjedrende tunger, der selv gik tilbage til udgangsstillingen.

Mogenstrup stengrav 1965
Et billede taget oppe fra den nordlige tipperampe mod vest, hvor de fire opstillingsspor til DSB ballastvogne anes i tågen. En enkelt aftippet tipvogn er efterladt på rampen.

Mogenstrup stengrav 1965
På øvre niveau ved sortererværket er et bloktog til venstre ved at rangere til aftipning, mens et andet bloktog til højre er klar til endnu en tur i graven.

Mogenstrup stengrav 1965
Ved sortererværket tippes tipvognene manuelt med en lang vægtstang.

Mogenstrup stengrav 1965
Samme motiv som forrige billede med lok 2, der afventer færdigtipning ved sortererværket.

Mogenstrup stengrav 1965
Lok 10 rangerer af ukendte årsager rundt med tipvogn 39 i remisen. Der har næppe været en arkitekt inde over remisebyggeriet.

Mogenstrup stengrav 1965
"Ja Mester, sporet ligger perfekt!"

Mogenstrup stengrav 1965
Rester af en sporkrydsning. Rundt på området lå adskillige spor, der ikke længere var i brug.

Mogenstrup stengrav ca 1965
Dette billede er sikkert optaget i en weekend, hvor 3 bloktog på rad afventer en ny arbejdsuge. Forrest lok 2.

Mogenstrup stengrav 1965
Et nærbillede af stenværket. Bagerst øverst fylder et transportbånd tragten, og i stueetagen holder en række tipvogne klar til at modtage det sorterede materiale.

Mogenstrup stengrav 1965
Et billede af magasinet langs de normalsporede opstillingsspor.

Mogenstrup stengrav 1965
Et dårligt billede optaget et ukendt sted - Til gengæld er det i farver.

Mogenstrup stengrav 1969
Her er vi helt ude i vestenden af graven i 1969. Der ses to bloktog; nederst er en stamme ved at blive læsset af en gravemaskine, hvorefter toget kører ud i bunden af billedet og op til sortererværket. Øverst er en tom stamme på vej mod venstre, for derefter at rebroussere tilbage til gravemaskinen. De lange skygger indikerer niveauforskellen.

Mogenstrup stengrav 1971
Lok 10 passerer Bøgesøvej med en stamme fyldte tipvogne fra sortererværket til aflæsningsramperne syd for vejen.

Mogenstrup stengrav 1971
Fra den lille smalsporsbro syd for Bøgesøvej var der også mulighed for at læsse skærver fra tipvogne til DSBs ballastvogne. Længere bagude ses et transportbånd ligeledes til læsning af ballastvogne.

Mogenstrup stengrav 1971
Her ses de to læsseramper med den ældste rampe og tilhørende spor til venstre. I baggrunden smalsporsbroen.

Mogenstrup stengrav 1975
På dette kort fra ca 1975 ses sidesporet, der snor sig ind imellem Mogenstrup by og Mogenstrup kro. Den gamle Stenskov ses at være godt udgravet, og lageret syd for sidesporet er vokset yderligere. Det ser ud som om Fladså er gået over sine bredder. :-)

Mogenstrup stengrav 1975
Fred og ro i Mogenstrup grusgrav en sommerdag i 1975 med en hel del hensat materiel.

Mogenstrup stengrav 1975
En gammel udtjent Ruston-Bucyrus 30RB gravemaskine afventer ophugning (eller måske et nyt liv i en anden grusgrav).

Mogenstrup stengrav 1976
I 1976 blev smalsporsdriften i Mogenstrup indstillet. Øverst til venstre på dette luftfoto ses remisen og en masse henkastede tipvogne. Nederst til højre ses sortererværket ved Bøgesøvej.

Toganmeldelse nr 74 1976


Mogenstrup stengrav 2016
Der graves fortsat i den østlige del af graven - nu dog med noget mere moderne materiel.

Mogenstrup stengrav 2016
I den vestlige del af graven er naturen på vej tilbage.

Mogenstrup Fladså broen 2023
Jernbanebroen over Fladså ved Præstø Landevej eksisterede stadig i 2023.

Synes du om artiklen?
Del den!

Jernbanebøger

DSB Rutebiler - Fra Statsbanerne til Combus

DSB Rutebiler - Fra Statsbanerne til Combus. Pris 380 kr.

Læs mere
DSB MV 1109ContecRailSvenska-lok
Radiostyrede tog til Thisted
Radiostyrede tog til Thisted

I slutningen af 1980erne eksperimenterede DSB med radiostyring af tog og der blev bygget en forsøgsstrækning ved Grønttorvet i København. Jan Eriksen var med på en af prøveturene og fortæller i denne artikel om systemet.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak