Ministersvar - 250 km/t over Lolland og i tunnelen (Trafikpolitik)

af Poul Brandt @, Nordsjælland, tirsdag 22. juni, 2021, 11:33 (42 dage siden) @ Poul Brandt

Så er der svar fra Transportministeren.
Nogle af politikerne må have bedt om en vurdering, siden ministeren har udarbejdet et så detaljeret svar.

Essensen er:
Det er for sent angående Femerntunnelen, da ny tysk godkendelse kræves (op til 2 års forsinkelse af tunnelen).
Over Lolland: Er muligt, men kræver måske at nogle broer udskiftes, og dermed at man afsætter de nødvendige midler.

-----------------------

Fra Ministeren:

Kære Poul Brandt Jensen

Tak for din henvendelse af 20. april 2021 om en mulig hastighedsopgradering af jernbanen på Lolland og i Femern Bælt-tunnelen til 250 km/t for persontog i stedet for den besluttede dimensionering til 200 km/t.
Jeg har forelagt din henvendelse for Femern A/S og Banedanmark, der forestår anlægget af tunnelen under Femern Bælt henholdsvis opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. Femern A/S’ henholdsvis Banedanmarks svar om perspektiverne i en hastighedsopgradering af jernbanen til 250 km/t er vedlagt.

Som det fremgår, ville dit forslag indebærer betydelige risici for forsinkelser i færdiggørelsen af Femern Bælt-tunnelen, da det ville indebære, at de tyske myndigheder på ny skulle behandle projektet. Belært af erfaringerne med processen for den aktuelle tyske myndighedsgodkendelse vil en forsinkelse på et par år være meget realistisk. Det ville medføre øgede omkostninger til projektet og tabte driftsindtægter. Desuden er anlægsarbejdet igangsat, og det ville derfor medføre fordyrelser som følge af øgede udgifter til entreprenørerne.

For så vidt angår banen på Lolland, vurderer Banedanmark ved projektering af nye anlæg løbende, om de kan fremtidssikres, så der er muligt på et senere tidspunkt at hæve hastigheden, uden at det bliver dyrere at anlægge projektet.

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht
------------------------------------------------------------------

Fra Femern A/S:

Bidrag til svar på henvendelse til transportministeren om forslag til hastighedsdimensionering af tunnelen under Femern Bælt til 250 km/t

Den faste forbindelse over Femern Bælt, inklusiv jernbanestrækningen, er efter en grundig
proces godkendt i både Danmark og Tyskland. Godkendelserne af projektet er baseret på
en forudsætning om en hastighed på maksimalt 200 km/t for passagertog og 140 km/t for
godstog på jernbanen i tunnelen.

Godkendelserne af projektet i såvel Danmark og Tyskland er baseret på omfattende miljø-
vurderinger og sikkerhedsmæssige analyser funderet på hastigheder ved benyttelse af jern-
banen for henholdsvis person- og godstog. De gennemførte miljøundersøgelser vedrører

eksempelvis støj, vibrationer og andre emissioner fra driften af jernbanen.
Tilsvarende er der gennemført tekniske undersøgelser vedrørende f.eks. stempeltrykket og
risikoen for et såkaldt ”sonic boom” af hensyn til konstruktionernes sikkerhed m.v., særligt i
forbindelse med portalbygværkernes udformning.

I tilfælde af, at der skulle ske en hastighedsopgradering til 250 km/t, vil de til grund for myn-
dighedsgodkendelserne liggende undersøgelser og konsekvensvurderinger skulle opdate-
res. De opdaterede analyser vil skulle forelægges de ansvarlige danske og tyske myndighe-
der med henblik på en vurdering af, om der ville være tale om ændringer, der kræver ind-
hentelse af en supplerende myndighedsgodkendelse. Særligt for den tyske projektgodken-
delse vil et krav herom indebære en risiko for projektets overordnede tidsplan, da en sådan

ændring af projektgodkendelsen forventeligt vil have en varighed på 1-2 år.
De store anlægskontrakter for Femern Bælt-tunnelen er iværksat og to yderligere kontrakter
for hhv. elektriske og mekaniske installationer inde i tunnelen og ny transformerstation øst

for Rødbyhavn er pt. under udbud med en design-parameter på max. 200 km/t for passager-
tog og 140 km/t for godstog. Entreprenørerne er således i gang med at detailprojektere tun-
nelelementerne og portalbygningerne baseret på denne designforudsætning.

Såfremt der er behov for en tilpasning af design og udførelse af tunnelelementerne og por-
talbygværkerne, som følge af en ændret designparameter, vil omkostningerne hertil og kon-
sekvenserne for anlægstidsplanen bero på resultatet af forhandlinger med entreprenørkon-
sortierne.

I forhold til mulighederne for at få dækket meromkostningerne via øget EU-støtte, vil det som
en del af den nye CEF forordning, som dækker perioden frem til 2028, være muligt at søge
om yderligere støtte til projektet. EU har tilkendegivet, at Femern Bælt-projektet er en stærk
kandidat til at modtage yderligere støtte. De maksimale støtteprocentsatser forventes dog
som udgangspunkt ikke knyttet sammen med spørgsmålet om, hvorvidt der søges om støtte
til en højhastighedsbane eller ej.

-----------------------------------

Fra Banedanmark:

Notat om muligheden for 250 km/t på Ringsted-Femern Banen på Lolland

Banedanmark har modtaget en forespørgsel om muligheden for at øge hastigheden på jernbanen
over Lolland til 250 km/t. I nærværende notat redegøres for de umiddelbare muligheder herfor, og
det bemærkes, at der er tale om helt indledende vurderinger. Der kan derudover være andre forhold
end de nedenfor beskrevne, som vil skulle ændres for at muliggøre en opgradering af hastigheden.
Grundlaget for Ringsted-Femern Banen er lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern
Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, lov nr. 575 af 4. maj 2015. Anlægsloven foreskriver, at
der skal etableres en dobbeltsporet jernbane med en hastighed på 200 km/t.
Strækningen over Lolland fra Nykøbing F til tilslutningspunktet for den faste forbindelse over
Femern Bælt er i alt 32,5 km. På de første ca. 4 km af strækningen er det ikke muligt at øge
hastigheden til mere end de planlagte 200 km/t. Det skyldes bl.a. kurver på strækningen, og at det
kun er muligt at køre 120 km/t ved klapbroen Kong Frederik IX’s bro over Guldborgsund.
På den resterende del af strækningen er linjeføringen af banen til gengæld så god, at den kan
opgraderes til højere hastighed end de planlagte 200 km/t. Men en højere hastighed stiller større
krav til de banetekniske anlæg end ved 200 km/t.
Den nuværende banestrækning over Lolland er anlagt over en periode fra 1941-1963, og en række af
de eksisterende anlæg indgår fortsat i det blivende anlæg, bl.a. banedæmningerne og en række
sporbærende broer. Det er usikkert, om disse anlæg kan holde til en hastighed på mere end 200
km/t, og det vil kræve en nærmere undersøgelse at vurdere dette. På baggrund af en stikprøvevis
screening vurderer Banedanmark, at en hastighed på over 200 km/t vil kræve, at banens
underbygning skal forstærkes på ca. 8 km af strækningen, og at enkelte sporbærende broer skal
udskiftes.
Ved projektering af nye anlæg vurderer Banedanmark løbende, om de kan fremtidssikres, så det på
et senere tidspunkt bliver muligt at hæve hastigheden uden, at det bliver dyrere at anlægge
projektet. På Ringsted-Femern Banen har det blandt andet været muligt at bygge en række nye
vejbærende broer, så de ikke forhindrer en fremtidig hastighedsopgradering, og den nye Holeby
Station er udformet, så den kan håndtere gennemkørende tog med høj hastighed. Men visse
anlægselementer er dyrere, hvis de skal håndtere 250 km/t i stedet for 200 km/t. Det gælder f.eks.
sporskifter, som derfor bliver etableret til 200 km/t.
Banedanmark har undersøgt, hvor meget rejsetid passagererne kan spare, hvis togene kan køre 250
km/t i stedet for 200 km/t. Som det fremgår af nedenstående tabel, vil en hastighed på
250 km/t samlet set skære knap 3 minutter af rejsetiden, hvis både strækningen over Lolland og
gennem Femern Bælt-tunnelen opgraderes.

Køretid på opgraderet strækning på Lolland (26,5 km)

Køretid på opgraderet strækning Lolland + Femern Bælt-tunnel (50,3 km)
Hastighed km/t Sekunder Sekunder
250 .................563 .........1034
200 .................637 .........1212
Besparelse......... 74 ...........178
Note til tabellen: Ved beregning af køretider er acceleration og deceleration indregnet under beregning af køretidsbesparelse på Lolland.
Tabellen kan således ikke anvendes til vurdering af køretidsbesparelse for Femern Bælt-tunnelen alene. Beregningerne er lavet på baggrund af ICX, højhastighedstog fra Tyskland.
Banedanmark bemærker, at dette notat er en foreløbig vurdering af muligheden for at hastighedsopgradere strækningen på Lolland, og at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere, hvad det præcist vil kræve af ombygninger og meromkostninger.

Og hermed min kommentar dd. til Transportministeren og TRU.

Kort resumé:

Om 250 km/t over Lolland
Ministeren har IKKE forholdt sig til at det vil være langt billigere straks at anlægge for 250 km/t frem for senere at opgradere.

Hertil kommer at der kan spares omfattende sporspærringer, hvis man anlægger straks.

"Transportministeren opfordres derfor til at præsentere forligskredsen for estimater (ikke budgetter) for omkostningerne ved enten straks at anlægge banen over Lolland for 250 km/t eller ved først at opgradere senere."


Om 250 km/t gennem Femern tunnelen

Ministeren har ikke overvejet om man (helt eller delvist) straks kan anlægge for 250 km/t (men uden indledningsvist at benytte det), og så senere søge om tilladelse (og eventuel færdiggørelse). Herved forsinkes tunnelbyggeriet IKKE.

Transportministeren opfordres derfor til at afklare mulighederne for, hvordan hastigheden i tunnelen i praksis og mest omkostningseffektivt snarest kan øges til 250 km/t, uden at tunnelbyggeriet forsinkes.

--
Mvh Poul
Nye baner 300 km/t:
- Kbh-Od.-Aarhus 2 x 45 min.
- Kbh-Aarhus via Kattegat 55 min. (Kbh.-Aalb. 2 timer)
Aarhus-Holstebro 1 time (Aarhus-Silkeborg 250 km/t)
Nykøbing - Rødby - Puttgarden 250 km/t
https://www.youtube.com/watch?v=xhQjmU5vH8k


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen