Ringe - Fåborg Banen - RFB. Historien og det rullende materiel

Ringe - Fåborg Banen (Fåborgbanen)

På Sydfyn åbnede de 6 privatbaner således:
Odense-Svendborg (SFJ): 1876
Ringe-Fåborg Banen (RFB): 1882
Svendborg-Nyborg Banen (SNB): 1897
Ringe-Nyborg Banen (RNB): 1897
Odense-Nørre Broby-Fåborg Jernbane (ONFJ): 1906
Svendborg-Fåborg Banen (SFB): 1916

Som forventet blev det Svendborg, der fik den første jernbaneforbindelse på Fyn til "stambanen" Nyborg-Odense-Middelfart i 1876. I Fåborg ønskede man også at blive koblet på det voksende jernbanenet og ved lov af 16. juni 1879 bemyndigedes regeringen til at anlægge en "lokomotivbane" fra Ringe til Fåborg for statens regning. Samtidig aftaltes det, at Sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ) skulle forpagte banen mod en årlig forpagtningsafgift til staten.
Anlægget af Ringe-Fåborg Banen (RFB) påbegyndtes i august 1880 og arbejdet skred raskt frem. Alle stationsbygninger blev tegnet af de jysk-fynske statsbaners arkitekt N. P. C. Holsøe. Jordarbejder udførtes af ingeniør J. Winkel mens SFJ selv stod for sporlægningen. Man lånte RFB´s 20 åbne godsvogne og leverede selv lokomotivet SFJ 4. Grus fandt man i lokale grusgrave. Til driften på Ringe-Fåborg Banen blev der - for statens regning - indkøbt 3 lokomotiver, 7 personvogne og 32 godsvogne, som indgik i SFJ´s driftsmateriel med ejendomsmærket RFB.
Den 31. marts 1882 kunne indvielsestoget afgå fra Ringe station med indbudte gæster, og i Fåborg blev toget modtaget med sang og taler. Dagen efter kunne den normale drift på Fåborgbanen begynde med 3 blandettog dagligt i hver retning.

Ringe-Fåborg Banen udgik fra sydenden af Ringe station, hvor perronen blev forlænget mod syd, således at Fåborgtoget kunne holde på vestsiden af perronen. Sporet endte i en drejeskive, der stod i forbindelse med et omløbsspor. Endvidere blev der opført en tosporet remise. Den første kilometer fulgte RFB Svendborgbanen, hvorefter RFB drejede fra og efter 6 kilometer nåede man frem til Espe. Det første år var Espe kun et trinbræt, indtil man fik opført en lille stationsbygning og et læssespor. Herefter fulgte Boltinggård trinbræt (fra 1929), Højrup station, Hågerup trinbræt, Korinth station, Grønderup trinbræt, Pejrup station frem til landsbyen Katterød, hvor der i 1883 blev anlagt et trinbræt. I 1914 blev det vedtaget at bygge en bane fra Svendborg til Fåborg, og Katterød blev stedet, hvor den nye Svendborgbane løb sammen med den gamle Fåborgbane. Der var planlagt dobbeltspor fra Katterød til Fåborg, men det blev aldrig anlagt. 29,4 kilometer fra Ringe nåedes Fåborg station efter et samlet fald på 77 meter. I Fåborg blev stationen anlagt ved havnen på opfyldt terræn og det tidligere lystanlæg Voigts Minde. Udover stationsbygning og posthus blev der opført læssespor, læsserampe, varehus, kvægfold, tosporet remise, kulgård samt drejeskive.

I Ringe-Fåborg Banens første leveår var persontrafikken god, mens godstrafikken lå langt under det forventede. Først i 1890´erne kom der gang i godstrafikken med transport af levende dyr, tømmer, foderstoffer, tegl, kul, korn, roer med mere.
I 1897 åbnede Ringe-Nyborg Banen (RNB) og i den anledning blev Ringe station helt ombygget. I 1900 blev forpagtningsafgiften til staten nedsat, og regnskaberne for RFB og RNB blev nu lagt sammen, og hele banestrækningen Nyborg-Fåborg blev herefter internt omtalt som NFB. Det blev ligeledes besluttet, at de to baners rullende materiel skulle overgå til at bære SFJ´s ejendomsmærke. Efter 1901 var der således intet materiel på Sydfyn, der bar ejendomsmærkerne RFB og RNB.
I 1906 åbnedes Odense-Nørre Broby-Fåborg Jernbane (ONFJ) og Fåborg station blev udvidet med en ny mellemperron og remisen udvidet fra to til fire spor.
Som resten af landet slap RFB gennem 1. verdenskrig uden de store problemer - både indtægter og udgifter steg, og det var nødvendigt at indstille nogle togpar. Svendborg-Fåborg Banen (SFB) åbnede i 1916 og den tog en del trafik fra Pejrup ligesom transittrafikken Fåborg-Ringe-Svendborg forsvandt. I Fåborg blev stationsterrænet omlagt og der blev opført en ny rundremise med 7 spor samt et nyt varehus.
I 1920´erne steg underskuddet selv om trafikken steg i forbindelse med åbningen af den nye færgerute mellem Fåborg og Mommark på Als. Banen fra Mommark til Sønderborg var smalsporet og al gods skulle derfor omlades. Enkelte normalsporede godsvogne kunne befordres på smalsporede transportører. Fra 1926 kørte der nu 7 togpar dagligt for at konkurrere med rutebilerne. I 1929 kunne den første motorvogn sættes i drift på strækningen Nyborg-Ringe-Fåborg (SFJ MB 4), hvilket forbedrede driftsresultatet. Fra driftsåret 1930-31 ophørte SFJ med at udarbejde særskilte driftsregnskaber for hver bane, men det lå fast, at RFB fortsat gav underskud.

Med moderniseringsloven af 14. marts 1931 fik SFJ midler til at indkøbe 2 dieselmotorvogne samt opføre remiser til dem i Nyborg og Fåborg, og fra oktober 1932 fremførte de alle persontog på strækningen. SFJ kunne ikke fortsætte med at drive sine baner med underskud og de første planer om en statsovertagelse så dagens lys. Anden Verdenskrig satte en kortvarig stopper for disse planer, men den 1. april 1949 overgik alle SFJ´s baner til DSB. Taksterne blev sat ned, men ellers fortsatte både personale og materiel under DSB. I 1950 kørtes 7 togpar dagligt samt et godstog i hver retning. Man fortsatte med at jagte besparelser; billetsalget blev nedlagt på trinbrætterne, den manuelle ledvogtning blev erstattet af automatiske lyssignaler, dampdriften blev (næsten) afskaffet osv. Lige lidt hjalp det, og den 26. maj 1962 blev sidste dag med persontrafik på Nyborg-Ringe-Fåborg banen. Herefter kørte der kun godstog efter behov fra Ringe til Fåborg. I starten blev godstoget fremført af en MP motorvogn men blev hurtigt erstattet af en MH rangermaskine, der kunne trække 4 gange så meget. Mod alle odds steg godstrafikken op gennem 1960´erne med bl.a. stål, kød, ost og øl, og i 1967 blev driften varetaget af en litra MT. Fra 1970 blev en Ardelt traktor stationeret i Fåborg og den måtte nu aflevere og hente godsvogne i Ringe. Op gennem 1970´erne forsvandt godset igen til fordel for lastbiler, og driften blev løbende indskrænket.
I 1987 indstillede DSB kørslen med gods på delstrækningen Korinth-Fåborg og året efter stiftedes foreningen Syd Fyenske Veteranjernbane i Fåborg. Den officielle indvielse af veteranbanen Fåborg-Korinth skete den 28. maj 1992 og siden da har der hver sommer kørt veterantog på en del af den gamle Fåborgbane.
I 2009 besluttede Faaborg-Midtfyn Kommune, at omdanne strækningen Ringe-Korinth til Natursti og i 2011 påbegyndtes arbejdet med at fjerne skinner og andet udstyr. Stien blev indviet af Miljøministeren i september 2012.

- RFB damplokomotiver
- RFB person- og rejsegodsvogne
- RFB godsvogne

Læs mere om Ringe-Fåborg Banen her:
Wikipedia
Danske jernbaner
Sabotage mod Maskindepot Gb
Sabotage mod Maskindepot Gb

I oktober 1944 udførte danske sabotører en vellykket sabotageaktion mod Maskindepotet på Københavns Godsbanegård, hvor en række lokomotiver blev sat ud af spillet. Lars Christensen fortæller her om den dramatiske nat.

Læs mere
ContecRail

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak