Lokomotivfabrikker

Frichs
A/S Frichs Maskinfabrik og Kedelsmedie, Århus, Danmark
Retur til oversigt
Fabrikken Frichs i Århus var gennem mange år synonym med lokomotivproduktion i Danmark. Utallige damp- og diesellokomotiver blev gennem årene bygget til Statsbanerne, privatbanerne samt eksporteret til udlandet. Men det hele startede med den driftige fabrikant Søren Frich, der i 1854 grundlagde virksomheden. Det er ham og hans virksomhed, der i det følgende beskrives.

Søren Frich - manden bag virksomheden
Den senere så kendte århusianer Søren Frich blev født på gården Bolund vest for Horsens i 1827, som søn af jurist og proprietær Johan Peter Frich (1797-1872), der tillige var medlem af Stænderforsamlingen i Viborg og senere Landstinget. Søren Frichs moder, Johanne Marie Harpøth (1801-1876), stammede fra en indflydelsesrig storkøbmand i Ringkøbing, Søren Harpøth. Søren Frich havde to søskende. En bror endte som borgmester i Skagen, mens søsteren blev gift med sognepræsten Børge Quist Vestesen i Vinding nær Horsens. Ligesom sin storebror blev Søren Frich sendt til Århus for at gå i den netop grundlagte Videnskabelige Realskole i perioden 1842-45. Undervisningen på realskolen var mere praktisk anlagt med moderne sprog og matematik på skemaet, således at de studerende stod godt rustet til en fremtid indenfor erhvervslivet. I 1845 rejste Søren Frich til København og fortsatte sine studier på Polyteknisk Læreanstalt. Studierne her blev dog afbrudt i 1848, da Treårskrigen i Hertugdømmerne brød ud, idet han meldte sig som frivillig i kampen for at bevare Slesvig og Holsten som danske. Efter våbenstilstanden blev han sendt hjem og tog herefter arbejde på jernstøberierne i Frederiksværk som lærling. Men da krigen atter blussede op blev Frich indkaldt og udnævnt til sekundløjtnant. Under slaget ved Isted i 1850 blev han dog så hårdt såret, at han efter en rekreationsperiode måtte søge sin afsked fra forsvaret i marts 1851. I sommeren 1851 kom Søren Frich atter til at arbejde, som volontør i Frederiksværk, hvor han arbejdede indtil foråret 1852. Som en del af sin videreuddannelse rejste han i april 1852 til Chaleroi i Belgien for på de stedlige jernstøberier at studere udviklingen indenfor jernstøbningen. Det viste sig dog hurtigt, at hans praktiske ballast fra Frederiksværk var for ringe, hvorfor han valgte at rejse videre til Newcastle i England for på nærmere hånd studere støbning og maskinarbejde. I Newcastle tog han arbejde som almindelig lønnet arbejder og først i sommeren 1853 rejste han tilbage til Danmark.

Hjemme i Danmark kunne Søren Frich tydeligt se, at de danske jernstøberier stod langt tilbage i forhold til de udenlandske konkurrenter og så her et marked, hvor han kunne udnytte de erfaringer han havde opnået ved sine rejser i udlandet. Allerede under opholdet i England havde Frich luftet planerne om at etablere en virksomhed i Danmark med speciale indenfor støbning og produktion af landbrugsredskaber. På et tidligt tidspunkt efter hjemkomsten til Danmark havde Søren Frich udvalgt det sted, hvor hans nye fabrik skulle ligge. Det var den østjyske by, Århus, der var kommet i Søren Frichs kikkert, idet han havde kendskab til byen fra sin studietid i 1840erne, ligesom byens beliggenhed med et stort opland havde en vis betydning. Ligeledes havde Frich en idé om, at Århus i de kommende år ville blive et centrum for det - på det tidspunkt - endnu ikke eksisterende jyske jernbanenet.

Virksomheden grundlægges
I begyndelsen af 1854 indsendte Søren Frich en ansøgning til indenrigsministeriet i København for at opnå tilladelse til at grundlægge et jernstøberi og maskinbyggeri i Århus. I Århus vakte det bestyrtelse, at man kunne se frem til en støjende og ikke mindst sodende fabrik nær byens midte, idet den århusianske købmand, Hendrik Schandorff, havde solgt en stor grund til Søren Frich på hjørnet af Søndergade og Sønder Allé for 6.200 kr. Især var borgerne i byen nervøse for den stenkulsrøg, der - ifølge klagerne - ville bevirke, at man hverken kunne åbne døre eller vinduer. Ligeledes var et nærliggende gartneri bange for at deres "eksotiske vækster" ville lide skade af den røg, som fabrikken i givet fald ville udsende. I indenrigsministeriet besluttede man sig dog til at bevilge tilladelsen og allerede samme sommer påbegyndtes opførelsen af de første fabriksbygninger. Pengene til erhvervelsen af grunden og opførelsen af bygningerne havde Søren Frich lånt af sin far, der også støttede sønnen økonomisk i de første år, mens de 25 ansatte fremstillede de nødvendige værktøjer til virksomhedens produktion. Endvidere anskaffede virksomheden fra starten også en stationær dampmaskine på 10 hk. Denne maskine var fremstillet af Brdr. Jochumsen i Horsens, ligesom man fik forbindelse til det nyoprettede Århus Gasværk, hvorved man fik indlagt gasbelysning.

Igennem 1850erne var landbrugsredskaber og byggestøbegods, såsom kakkelovne, komfurer, jerndragere mm. en af de vigtigste omsætningskilder for Søren Frichs fabrik. Samtidigt påbegyndte man fra 1855 en specialproduktion indenfor jernstøbt gangtøj til vand- og vindmølleindustrien. Samme år byggedes virksomhedens første dampmaskine, der leveredes til H. Schandorffs dampbrænderi i Århus. Kort sagt var produktionen i virksomhedens første år meget varieret, hvilket blandt andet betød at Frich kom til at levere en stor del af inventaret til det nye århusianske bryggeri Ceres i 1856.

Søren Frich og jernbanen
I begyndelsen af 1860erne viste det sig hurtigt, at Søren Frichs forudanelser om, at Århus ville blive centrum i det jyske jernbanenet holdt stik. Desuden betød jernbanens ankomst til Århus også et nyt marked for den århusianske virksomhed. I 1861-62 påbegyndte Frich produktionen af sporskifter, drejeskiver, signaludstyr, kulkraner, dræsiner til de jyske jernbaner. Men det var dog ikke kun specialproduktion af udstyr til jernbanerne, som påvirkede virksomhedens regnskab i en positiv retning i disse år. Et helt særligt kapitel indenfor virksomhedens historie var produktionen af kirkeklokker, der påbegyndtes i 1858. Først i 1885 blev den sidste - og 29. - kirkeklokke produceret.

I 1860 havde Frich fået en ordre fra papirfabrikken i Silkeborg på et maskinanlæg til fabrikken. I kølvandet på denne bestilling fulgte i de følgende år ordrer fra papirfabrikkerne i Dalum, Maglemølle og Ferslew i København. I de første årtier efter virksomhedens grundlæggelse havde man meget travlt og produktionen omfattede såvel store som små ordrer. I løbet af 1870erne og 1880erne havde fabrikken dog for alvor vundet indpas på markedet for materiel til jernbanerne. Således blev dette produktionsområde i disse år et af virksomhedens vigtigste afsætningsmarkeder. I perioden fra 1876 til 1885 hentede virksomheden mellem 15 og 19 % af omsætningen hos Statsbanerne. Produktionen af dampskibe i begyndelsen af 1870erne viste sig dog som en fiasko, og udover "Forellen" og "Tumbleren" blev skibsproduktionen indstillet. I 1880erne havde andelsbevægelsen vundet indpas over hele landet og over 700 nye mejerier skød op. Et nyt afsætningsmarked for Frich viste sig derfor at være mejerianlæg, af hvilke virksomheden de følgende år kom til at levere en lang række.

Personligt oplevede Søren Frich at miste sin første kone, Marie, der var datter af en slesvigsk oberst. Nogle år senere giftede han sig dog med Maries yngre søster Elisabeth med hvem han fik sønnen Johannes og døtrene Helga og Thyra. Under sit udenlandsophold i begyndelsen af 1850erne havde Søren Frich i sin dagbog givet udtryk for en del sympati med det arbejdende folk, men i takt med at årene gik flyttedes hans politiske standpunkt markant mod højre. Hans ene datter beskrev ham i sine erindringer, som den autoritative og patriarkalske arbejdsgiver samt en mand med et ubrydeligt retsind, kampvilje og stædighed. Dette faktum bevirkede, at Søren Frich visse steder var en frygtet mand, men også politisk engageret som højremand. Hele tre gange blev Frich valgt til Århus byråd, men nedlagde hver gang sit mandat efter en kortere periode - hans tempo var ikke til kompromisser og lange forhandlinger. Hans ene datter har beskrevet faderen som udpræget konservativ højremand og [han] foragtede alt, hvad der dengang kaldtes venstre. På valgdagene, når højrekandidaten Ingerslev til Marselisborg skulle vælges, mødte far altid op med alle sine arbejdere i sluttet trop og passede på, at hver og en af dem stemte rigtigt. Og Gud nåde den, der svigtede kulør, han fik sin afsked fra fabrikken dagen efter. I efteråret 1883 havde Søren Frich sat sin virksomhed til salg, men først to år efter lykkedes det at afsætte virksomheden. Dog blev fabrikken delvist i familiens eje, idet det var ingeniør Hilmar Vestesen - søn af Søren Frichs søster - der sammen med ingeniør John Wied (bror til den kendte digter Gustav Wied) overtog den århusianske virksomhed for 258.000 kr.

Efter afhændelsen af sin virksomhed i 1885 købte Søren Frich en landejendom i Åby vest for Århus, hvor han bosatte sig. I de følgende 12 år drev han her et landbrug indtil han i 1898 atter valgte at flytte ind til Århus. Søren Frich døde i 1901.

S. Frichs Efterfølgere
Den 4. juni 1885 var der indrykket en annonce i Aarhus Stiftstidende, hvor Søren Frich takkede sine kunder for de forløbne år, ligesom de nye ejere håbede på velvilje efter overtagelsen af virksomheden. De to kompagnoner havde fordelt arbejdet således, at Vestesen tog sig af produktionen, mens Wied tog sig af afsætningen. Ligeledes fortsatte man den udbygning af fabrikken, som Søren Frich i de foregående år havde foretaget. Ved århundredeskiftet var fabrikken fra Århus en betydelig leverandør af dampmaskiner til blandt andet elektricitetsværker, ligesom man fortsatte den meget varierede produktion, som havde kendetegnet virksomheden under Søren Frichs ledelse. Lige efter år 1900 havde virksomheden vokset således, at der var omkring 400 ansatte, men i de forløbne år havde selve byen også ekspanderet kraftigt, hvorfor Søndergade - som virksomheden grænsede op til - var blevet en central del af selve Århus. Mulighederne for udvidelser af virksomhedens fabriksanlæg havde nået sit maksimum og med de størrelsesmæssigt store varer, som virksomheden frembragte, var det nødvendigt med en udflytning. Således blev et stort areal i Åby sogn nær Århus opkøbt for at man der kunne opbygge et nyt fabriksanlæg. Tilmed havde den nye beliggenhed den fordel, at Hammelbanen var nærmeste nabo, hvorfor virksomheden nu fik sporforbindelse. Allerede i 1908 flyttede støberiet ud til den nye grund og i 1912 fulgte resten af virksomheden. Samtidigt med, at man flyttede virksomheden ud til Åbyhøj omdannedes virksomheden til et aktieselskab med de to hidtidige ejere, Wied og Vestesen, som aktionærer sammen med overingeniør Peter Due-Petersen, som var blevet ansat på fabrikken i 1896. I 1916 trak både Vestesen og Wied sig fra ledelsen og Due-Petersen blev enedirektør.

I de forløbende år havde virksomheden også fået foden ind indenfor produktionen af dieselmotorer, hvilket var sket omkring 1910. I første omgang drejede det sig om dieselmotorer til faste anlæg i fabrikker mv., men fra 1918 påbegyndtes også produktionen af motorer til skibe. Afsætningen af motorer var i 1910erne en af virksomhedens betydeligste markeder.

Lokomotivbygningen tager fat
Allerede i 1800-tallet havde enkelte danske virksomheder bygget damplokomotiver til jernbanerne i Danmark, men set i forhold til den store import af lokomotiver fra udlandet udgjorde den danske produktion en forsvindende lille andel. I løbet af 1900-tallets første år havde den lollandske virksomhed Vulcan bygget et mindre antal damplokomotiver til såvel privatbanerne som Statsbanerne. Vulcan havde dog solgt lokomotiverne så billigt, at materialerne og arbejdslønnen ikke kunne dækkes af indtægterne, hvilket i sidste ende bevirkede virksomhedens konkurs i 1906.

Man var dog fra statens side interesseret i, at man i Danmark producerede damplokomotiver, hvorfor indenrigsministeriet i marts 1909 nedsatte en kommission, der skulle undersøge mulighederne for produktion af lokomotiver i Danmark. Kommissionen - med Statsbanernes maskindirektør O. F. A. Busse i spidsen - arbejdede hurtigt og allerede i sommeren 1909 kunne man fremlægge en betænkning. Konklusionen var, at man i Danmark havde potentialet til at starte en egentlig lokomotivproduktion op, hvis staten i en nærmere fastsat årrække ville støtte produktionen økonomisk. Ligeledes kunne man fastslå, at det ville være mest hensigtsmæssigt, hvis kun en virksomhed blev udvalgt til lokomotivproduktion. Hos Frichs i Århus fulgte man med interesse kommissionens arbejde og med planerne om en udflytning til Åbyhøj accelererede virksomhedens interesse, hvorfor man meldte sig på banen som interesseret i produktion af damplokomotiver.

Virksomhedens interesse mundede ud i, at staten i 1912-13 bevilgede penge til bygningen af en mindre serie F-maskiner (F 441-446). Således byggedes F 444-446 i 1913 til en pris af 29.000 kr. stykket, mens de følgende tre maskiner F 441-443, der leveredes i 1914, hver kostede staten 30.740 kr. Dermed var Frichs kommet ind på markedet for produktion af damplokomotiver. I 1910 havde Statsbanernes mangeårige maskinchef, Busse, forladt sin stilling og det blev Axel Floor, der fulgte ham som chef. Floor havde den holdning, at man i Danmark ikke besad den nødvendige nye tekniske viden, hvorfor den tyske virksomhed Borsig og Winterthur i Schweiz kom ind i billedet. Derfor blev det disse to virksomheder, der konstruerede og byggede de følgende maskiner som Statsbanerne bestilte. Men 1. verdenskrig kom den århusianske virksomhed til hjælp, idet man syd for den danske landegrænse nu var stærkt optaget af den altoverskyggende krig og forsyningen af krigsmateriel. Derfor bestilte DSB i 1916 20 rangerlokomotiver - Litra F - til en pris af 48.000 kr. pr. stk., som dog først blev leveret efter verdenskrigens afslutning i 1918.

Det var også først efter 1. verdenskrig, at kommissionens forslag blev fulgt, idet man i 1919 indgik en femårig kontrakt med Frichs, således at DSB betalte byggeomkostninger samt en nærmere fastsat fortjeneste til Frichs for hvert lokomotiv Frichs byggede til Statsbanerne. Man var dog klar over, at Frichs ikke besad de nødvendige kompetencer og nyeste viden indenfor lokomotivbygning, hvorfor det blev indføjet, at det var Borsig i Berlin, der sammen med Statsbanernes tegnestue konstruerede nye lokomotivtyper til DSB. Således havde Borsig ifølge den indgåede kontrakt mellem DSB og fabrikken også ret til at bygge de to første eksemplarer af den nye type inden tegningerne blev sendt videre til Frichs i Århus, der så kom til at stå for de kommende leveringer af den nye lokomotivtype. Dette samarbejde mundede blandt andet ud i, at Frichs i løbet af 1920erne kom til at bygge store lokomotiver som H- og S-maskiner, ligesom man leverede en serie R- og D-maskiner. Først i slutningen af 1930erne udløb DSB´s kontrakt med Borsig.

Samtidigt med at man i fabrikshallerne i Århus i løbet af 1920erne havde travlt med bygningen af lokomotiver til DSB, så foretog man også en del større og mindre reparationer for centralværkstæderne af de idriftværende damplokomotiver. Eksempelvis var K 501 og Fs 252 i 1920 til reparation hos Frichs, mens K 508 fulgte året efter.

Selvom virksomheden i 1920erne havde succes med afsætningen til Statsbanerne, så gik det mere trægt med salget til privatbanerne. Interessen for Frichs-produktet var så at sige ikke eksisterende i denne periode, idet man hos privatbanerne var vant til at nye lokomotiver blev anskaffet i Tyskland (Jung og Henschel). Det lykkedes dog at afsætte to damplokomotiver i 1926 og året efter fulgte endnu to maskiner til privatbanerne. Allerede i begyndelsen af 1920erne havde man ført en reklameoffensiv overfor de danske privatbaner. De lokomotiver man tilbød havde en udpræget lighed med de tyske ELNA-lokomotiver, som i mellemkrigstidens første år blev betragtet som standardlokomotivet til den brogede skare af tyske privatbaner. Lokomotivtypen var dog tilpasset danske forhold, hvor et mindre akseltryk gjorde sig gældende. Et af de første lokomotiver som virksomheden kom til at bygge til en privatbane var dog også dikteret "oppefra". På et møde i Ministeriet for Offentlige Arbejder den 7. januar 1925 blev den nye Nakskov-Rødby Jernbane (NRJ) pålagt at antage et tilbud fra Frichs på bygningen af et lokomotiv - selvom et udbud havde vist, at Henschel var fremkommet med det billigste tilbud. Det lokomotiv, som den lollandske bane anskaffede, var magen til et samtidigt lokomotiv, som Frichs havde bygget til Varde-Grindsted Jernbane (VaGJ), som afløser for denne banes aldrende Bs-maskiner. I kølvandet på de to lokomotiver NRJ 1 og VaGJ 5 viste det nye jernbaneselskab Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ) interesse. Til åbningen den 1. juli 1927 bestiltes lokomotiverne MFVJ 6-7 for ca. 62.000 kr. hos Frichs. Men afsætningen af privatbanedamplokomotiver blev dog en stor skuffelse for virksomheden i Århus og endnu et reklamefremstød i 1930 mislykkedes. Af de 43 damplokomotiver privatbanerne anskaffede i perioden 1924-30 blev kun fire maskiner bygget af Frichs. Den svigtende succes skal formentlig også ses i lyset af den begyndende motorisering, der for alvor tog fat i 1920erne.

1930erne - en hektisk tid
Allerede i 1925 havde Frichs udviklet deres egen dieselmotor med hjælp fra en tysk konstruktør, som fabrikken havde ansat i forbindelse med udviklingen af diesellokomotiver. Denne motor blev naturligvis udnyttet ved fremtidige lokomotivproduktioner, idet virksomheden nu bevægede sig ind på et helt nyt og voksende marked, nemlig produktionen af diesellokomotiver. I de følgende år opstod et frugtbart samarbejde mellem Scandia i Randers og Frichs i Århus, idet vognkasserne til diesellokomotiverne blev bygget i Randers, mens Frichs tog sig af de mere tekniske detaljer. I modsætning til afsætningen af damplokomotiver til privatbanerne, så viste der sig hurtigt stor interesse for diesellokomotiver og -motorvogne. Således var Hads-Ning Herreders Jernbane (HHJ) den første aftager af et dieselkøretøj fra Frichs (og Scandia), idet denne bane i 1926 anskaffede HHJ M 1. Ligeledes kunne man se Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane (RØHJ), Næstved-Præstø-Mern Banen (NPMB), Skive-Vestsalling Jernbane (SVJ), Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ) og Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (HFHJ) blandt virksomhedens første aftagere af diesellokomotiver. Også Statsbanerne var blandt de første aftagere af dieselkøretøjer. Således fremstillede Frichs i samarbejde med Scandia en serie MR-motorvogne i 1928. De første år var de køretøjer der kørte ud fra Frichs træbeklædte, men i begyndelsen af 1930erne vandt de stålbeklædte køretøjer indpas på markedet. Således var DSB´s nye MV-lokomotiver fra 1929 beklædt med stålplader.

I slutningen af 1920erne havde Frichs afgivet tilbud på en mindre serie lokomotiver til Royal State Railways of Siam (RSR). Siam skiftede kort før 2. verdenskrig navn til Thailand. Frichs fik dog ikke ordren, da tilbuddet var alt for dyrt i forhold til hvad andre europæiske lokomotivproducenter kunne tilbyde. Man havde dog ikke opgivet håbet om at komme ind på det asiatiske marked og snart viste en ny mulighed sig, da den siamesiske handels- og trafikminister prins Purachatra Kambaengbeja (bror til den siamesiske konge) kom på studierejse til Danmark i august 1929. Her deltog prinsen i en prøvetur med Frichs-lokomotivet MV 115 fra Charlottenlund til Helsingør og retur. Under den stærkt medieomtalte tur til Helsingør deltog Frichs-direktør Due-Petersen og dennes søn Jens Due-Petersen. Det viste sig hurtigt, at den århusianske charmeoffensiv overfor den siamesiske prins hurtigt gav resultater, idet prinsen kort efter hjemkomsten til Siam gav ordre til at sende en ingeniør til Frichs i Danmark. I begyndelsen af året 1930 kom den siamesiske maskinchef Zachariae (med danske rødder) og en ingeniør på besøg hos Frichs, hvor man i marts samme år underskrev en kontrakt på en serie diesellokomotiver til de siamesiske jernbaner RSR. I alt skulle Frichs bygge seks lokomotiver med 900 hk og et stort med 1400 hk for 2,9 millioner kr. Kort tid efter kunne man i Århus endnu glæde sig over en kontrakt med de kongelige jernbaner i Siam, idet RSR bestilte yderligere seks diesellokomotiver til en samlet værdi på 1,1 millioner kr. Denne kæmpeordre fra Siam betød, at de 650 ansatte i Århus fik travlt, og i visse perioder måtte arbejde i døgndrift for at overholde de kontraktmæssige betingelser for levering. Den århusianske succes vakte berettiget opsigt i den brede offentlighed, ligesom den socialdemokratiske statsminister, Stauning, aflagde virksomheden et besøg. I begyndelsen af januar 1931 ankom fire RSR-ansatte til Århus for at følge arbejdet. Disse siamesere blev indlogeret på Hotel Regina i Søndergade - på det sted, hvor Frichs´ oprindelige fabrikskompleks havde lagt. Udover arbejdet med at bygge de siamesiske lokomotiver havde virksomheden også travlt med de to DSB-lokomotiver MX 131-132, som var magen til de siamesiske RSR 551-556. Eneste forskel var, at de siamesiske lokomotiver var smalsporede, mens de danske var normalsporede. Ordren på de danske lokomotiver var indløbet til fabrikken i september 1930. Det viste sig hurtigt, at man ikke kunne overholde de fastsatte leveringstider og først i december 1931 blev det første RSR-lokomotiv prøvekørt på en dertil anlagt 700 meter lang strækning langs Hammelbanen. Først i september 1931 ankom de to første lokomotiver til Siam om bord på et af ØK´s skibe. I januar 1932 blev det første af DSB´s to MX-lokomotiver - MX 131 - prøvekørt mellem Århus og Horsens. I mellemtiden var de første Siam-lokomotiver blevet indsat i landets vigtigste tog, The International Express, fra Bangkok til Prai i nabolandet Malaysia. I foråret 1932 rejste RSR krav om en bod på 200.000 kr. på grund af for sen levering. Frichs var ikke mindst blevet valgt på grund af den korte leveringstid. Beløbet var - målt i datidens målestok - enormt og vakte bestyrtelse hos Frichs, der i forvejen havde lidt et kurstab på 200.000 kr. i forbindelse med bygningen af lokomotiverne. Redningen kom fra en uventet kant, idet der kort efter udbrød revolution i Siam, hvorfor der skete en række ændringer i landet. Efter den - i øvrigt ret fredelige - magtovertagelse besluttede man i Siam at droppe kravet om de 200.000 kr. Men på grund af kurstabet havde ordren alligevel været en underskudsforretning for Frichs. Først den 1. november 1932 blev det sidste siamesiske lokomotiv - RSR RM 16 - sat i drift. Der var dog nogle børnesygdomme med lokomotiverne i starten, men først i 1960erne blev de sidste Frichs-lokomotiver udrangeret. Endnu i dag findes der stadig to Frichs-lokomotiver i Thailand, ligesom DSB´s MX 132 er bevaret på Danmarks Jernbanemuseum. Ordren til Siam blev naturligvis udnyttet i reklamemæssig sammenhæng og i disse år udgav Frichs tillige billedrige reklamebrochurer på dansk, fransk og engelsk, hvilket resulterede i at der i de følgende år kom til at køre lokomotiver og motorvogne med licensbyggede Frichs-motorer i Frankrig, Sverige, Holland, Belgien, Spanien, Finland, Estland og New Zealand.

I 1932 lancerede Frichs et nyt diesellokomotiv til de danske privatbaner - bedre kendt som Frichs firkantede - der som forbillede havde de allerede leverede DSB MV-lokomotiver. Karakteristisk for lokomotiverne var den firkantede vognkasse og gennem 1930erne lykkedes det Frichs at afsætte en del af disse maskiner til privatbanerne. Et andet kapitel i virksomhedens begivenhedsrige år i 1930erne var lyntogene. Under et ferieophold ved Vesterhavet i sommeren 1933 havde Statsbanernes generaldirektør Peter Knutzen fået ideen til lyntoget, der blandt andet ved egen ombord- og ilandkørsel på færgerne hurtigt kunne passere flaskehalsen ved Storebælt. Samtidigt puslede man hos Deutsche Reichsbahn i Tyskland med lignende planer. Frichs blev hurtigt inddraget i planerne om projekteringen af et lyntog til brug i Danmark. Dette arbejde mundede ud i et togsæt, der havde store ligheder med det lyntog man havde udviklet i Tyskland. Samme dag, som den nye bro over Lillebælt blev indviet i 1935, tog man det nye Frichs-byggede MS-lyntog i brug. I de følgende år kom virksomheden til at levere flere lyntog og i 1937 høstede virksomheden stor anerkendelse, da et lyntog blev udstillet på verdensudstillingen i Paris.

I Århus havde man i begyndelsen af 1930erne også travlt med at konstruere og bygge fire nye rangerlokomotiver til DSB. Det var de såkaldte Q-maskiner, som blev leveret i henholdsvis 1930 og 1932. Disse maskiner var konstrueret af Frichs specielt for rangerbanegårdene i København og Århus, samt den kommende banegård i Fredericia. Men det var alt overvejende diesellokomotiver, som var den vigtigste indtægtskilde for Frichs i 1930erne. Således leverede virksomheden i 1935 den første MO-vogn til DSB, der i de følgende år blev anskaffet i talrige eksemplarer. I øvrigt viste de norske statsbaner, NSB, interesse for, at købe Frichs-motorer af samme type som fandtes i MO-vognene. Dette resulterede i, at Frichs i oktober 1938 sendte MO 289 og MO 290 på prøvetur i Norge. I Norge vakte de to lokomotiver berettiget opsigt, men handlen kom dog aldrig i stand. Men i Århus kunne man derimod glæde sig over ordren på S-tog til den københavnske nærtrafik, der ligesom arbejdet med lyntogene blev udført i samarbejde med Scandia i Randers.

Som om lokomotivproduktion ikke var nok fastholdt Frichs stadig en produktion af dampmaskiner, beholdere, jernkonstruktioner samt jern- og stålstøbegods. Ligeledes påbegyndte man kort før besættelsen i 1940, at fremstille stålvinduer og -døre.

Besættelsen og dens udfordringer
Det var en virksomhed med stor succes, der den 1. januar 1940 kunne gå ind i et nyt årti. Frichs var en velanset lokomotivproducent såvel i Danmark som i udlandet. Dog trak der en del sorte skyer op syd for den dansk-tyske landegrænse og resultatet blev, at tyske tropper den 9. april 1940 besatte Danmark. Denne begivenhed fik også betydning for Frichs, der få måneder inden besættelsen havde fået en ordre af DSB på de seks godstogslokomotiver H 783-788, ligesom man allerede var i gang med produktionen af MK 675-FK 676. I slutningen af maj 1940 kom der uventet tysk besøg på Frichs. Det var to ansatte ved de tyske rigsbaner, der ønskede at Frichs i de følgende år skulle bygge mellem 15 og 20 nye damplokomotiver til de tyske baner. Næsten samtidig rettede den teknisk velanskrevne Krupp-koncern henvendelse til den århusianske virksomhed for at forhøre sig om man kunne levere dieselmotorer til tyske ubåde og torpedobåde, som blev bygget på Krupp-Germania Werft. I ledelsen af Frichs var man urolige for de tyske henvendelser og den deraf følgende mulighed for luftangreb fra engelsk side. Desuden havde den tyske besættelse skabt nervøsitet hos familien Due-Petersen, der i mange år havde stået bag ledelsen af Frichs. Årsagen var, at direktør Peter Due-Petersens søn, Jens Due-Petersen, var gift med en engelsk kvinde. Både far og især søn nærede stor modvilje mod de nazistiske ideer.

Ved et møde i Berlin i juli måned 1940 bestilte Deutsche Reichsbahn ti lokomotiver hos Frichs af typen Baureihe 44, der var et tysk godstogslokomotiv. Dog stillede Frichs et klart krav for at indgå kontrakten og det var, at alle nødvendige materialer til fremstillingen af de tyske lokomotiver skulle leveres i Århus inden produktionen gik i gang. Ligesom de 70 tons kedelplader til de danske H-maskiner, som var blevet bestilt i Tyskland i december 1939, skulle leveres snarest. I maj og juni 1941 kunne Frichs sende de seks H-maskiner ud på prøvekørsel, men på det tidspunkt var man endnu ikke gået i gang med produktionen af de tyske lokomotiver. Efter meget lange forhandlinger blev de ti lokomotiver noteret i ordrebogen i november 1942 - det var lykkedes Frichs´ ledelse at trække sagen i langdrag. Efter planen skulle de tyske lokomotiver rulle ud af fabrikshallerne i Århus et års tid efter kontraktens indgåelse, altså i slutningen af 1943. I øvrigt blev det fra tysk side i 1943 besluttet, at lokomotiverne skulle modificeres og simplificeres, således at de blev overgangskrigslokomotiver (ÜK), altså Baureihe 44ÜK.

Under hele forhandlingsprocessen, der førte til ordrens indgåelse i slutningen af 1942, havde De danske Statsbaner og generaldirektør Peter Knutzen i særdeleshed, været inddraget. Frichs krævede blandt andet at man hos DSB afgav erklæring om, at den tyske produktion ikke ville genere Statsbanerne. Denne erklæring havde man i Sølvgade i København ikke problemer med at afgive på den forudsætning, at de allerede bestilte E-maskiner (E 981-986) blev bygget færdig inden den tyske produktion gik i gang. Desuden havde man på Frichs travlt med bygningen af endnu en serie Q-maskiner, nemlig Q 342-347. Det tyske trafikministerium i Berlin ville i første omgang ikke gå med på DSB´s betingelser, men efter at man fra dansk side havde argumenteret med, at en del tyske maskiner (som kørte i Jylland og på Fyn) ville blive frigivet ved E-maskinernes idriftsættelse, accepterede tyskerne DSB´s krav om færdiggørelse af E-maskinerne.

Året 1943 blev ligesom de foregående år et hektisk år hos Frichs. I foråret 1943 leveredes de sidste E-maskiner, som Statsbanerne havde bestilt i begyndelsen af besættelsen (E 975-980), ligesom Q 342-347 blev afleveret. Samtidig startedes arbejdet op med at bygge endnu nogle få Q-maskiner (Q 348-351) til Statsbanerne, ligesom man stadig var i gang med bygningen af E-maskinerne E 981-986. Hjulsættene til disse E-maskiner var bestilt hos Krupp i Essen, men da man i oktober 1943 ikke havde set skyggen af hjulsættene i Århus rejste Frichs´ lokomotivchef til Tyskland. Her viste det sig, at delene til E-maskinerne var spredt hos underleverandører i Essen-området, ligesom flere dele lå i et bomberamt værksted. Det lykkedes dog at foranstalte, at disse dele blev sendt til Danmark. Denne begivenhed var medvirkende til, at man hos Frichs kunne koncentrere sig om andre opgaver end bygningen af de tyske 44ÜK-lokomotiver. Derimod havde man i slutningen af 1943 fra tysk side bestilt 10 lokomotivkedler til typen Baureihe 52. Disse kedler blev bygget i Århus og derefter sendt til Berlin fra december 1943 til april 1944. Det var først i de sidste måneder af 1943, at man begyndte at samle de tyske 44ÜK-lokomotiver

Først i september 1944 var det første tyske lokomotiv klar til kedelprøve. Maskinerne havde fra tysk side nu fået betegnelsen BR 44ÜK 1231-1240. Samtidig med, at man på Frichs var i gang med bygningen af 44ÜK-lokomotivene, var flere af virksomhedens ansatte med i modstandsbevægelsen mod den tyske besættelsesmagt. Et af de mere fremtrædende medlemmer var lederen af lokomotivafdelingen, Rudolf Zeiss Floor, der var medlem af den i 1941 stiftede modstandsgruppe "Ringen", ligesom han senere blev medlem af Frihedsrådets århusianske lokalkomite. Det var derfor heller ikke nogen overraskelse, at man i modstandsbevægelsen med stor interesse fulgte arbejdet på Frichs. Det kom derfor heller ikke som en overraskelse, da virksomheden den 26. september 1944 midt i frokostpausen blev udsat for sabotage. Et par modstandsfolk trængte ind på virksomheden og sprængte en drejeskive i stykker, således at de tyske maskiner var spærret inde. Man havde håbet på, at denne aktion ville have medført ugers forsinkelse, men takket være hjælp fra DSB kunne virksomheden en uge senere tage en ny drejeskive i brug. Hos modstandsbevægelsen var man klar til endnu en aktion, hvorfor en af virksomhedens lærlinge kontaktede underdirektør Jens Due-Petersen for at få accept til endnu et sabotageforsøg. Tilladelsen blev indhentet og den 2. oktober 1944 om aftenen sprang tre bomber inde i virksomhedens bygninger, hvorved mindst to tyske lokomotiver blev alvorligt beskadiget. Efter aktionen blev såvel Peter Due-Petersen som Jens Due-Petersen tilkaldt, hvor faderen entrede det ene tyske lokomotiv for at tage beskadigelsen nærmere i øjesyn. Sønnen, Jens Due-Petersen, forsøgte dog at advare sin far om farligheden ved dette stunt. Flere af virksomhedens ansatte, som var blevet tilkaldt i anledning af aktionen, var dog overbeviste om, at der var tale om rent skuespil.

Efter sabotageaktionen lå arbejdet med de tyske lokomotiver stille i over to måneder til den tyske besættelsesmagts store irritation, hvilket medførte at virksomheden den 25. november 1944 simpelthen blev besat af tyske soldater, der ville forblive på fabrikken indtil maskinerne var sendt til Tyskland - køreklare eller ej. Den følgende tid blev der udført flere sabotageaktioner for at sinke transporten til Tyskland. Således sprængtes flere bomber langs sporet fra fabrikken til tilslutningssporet til Statsbanerne. De tyske lokomotiver blev dog i december 1944 transporteret til Pommern, hvor de først blev færdigbygget efter krigens afslutning. Herefter kørte de i flere årtier for de østtyske jernbaner helt frem til 1980erne.

Udover bygningen af lokomotiver havde man under besættelsen travlt med bygningen af andre produkter. Således leverede Frichs dampmaskinerne til Storebæltsoverfartens nye isbryder "Holger Danske", der blev bygget på Odense Staalskibsværft. Ligesom man leverede lysanlægget til Lyngvig fyr ved den jyske vestkyst. Desuden leveredes dieselmotorer til blandt andet Madrid-Zaragoza-Allicante Jernbane, ligesom tyske skibsmotorer blev repareret, mens skibene lå til kaj i Århus. Dertil kom mindre ordrer fra privatbanerne. Det tyske Krupp-Germania Werft fik ikke leveret motorer fra Frichs, men i stedet byggede den århusianske virksomhed en diesel-elektrisk kran til værftet i 1944.

I de første måneder af 1945 indtraf der på Frichs to store begivenheder. I begyndelsen af året døde virksomhedens mangeårige direktør Peter Due-Petersen, hvorefter sønnen overtog direktørposten. Lederen af lokomotivværkstedet, Rudolf Zeiss Floor, blev den 15. marts 1945 overrasket af tyske soldater i sit hjem i Åbyhøj. Floor blev herefter ført til Frøslevlejren nær Padborg, hvor han sad interneret indtil befrielsen den 5. maj 1945. Efter befrielsen genoptog Floor sit arbejde hos Frichs, hvorfra han blev pensioneret i 1964.

De første år efter besættelsen
Den 7. maj 1945 - to dage efter befrielsen - blev Statsbanernes generaldirektør Peter Knutzen afhentet og ført til afhøring. Det skyldtes ikke mindst, at generaldirektøren havde indvilget i at blive formand for den dansk-tyske forening, hvilket mildt sagt ikke var særligt populært i efterkrigstiden. Knutzen blev ved tjenestemandsretten stillet overfor et omfattende anklageskrift. Således indgik i sagen også nogle udtalelser, som Knutzen havde fremført overfor Frichs-ansatte. Derfor måtte blandt andet Rudolf Zeiss Floor i retten fortælle om en togrejse sammen med Knutzen i 1943, hvor generaldirektøren havde fremsat visse udtalelser om Hitler. Ligeledes var direktør Jens Due-Petersen også i vidneskranken. Da dommen endelig faldt blev Knutzen i realiteten dog kun dømt for en brøkdel af anklagerne. Eftertiden har også heftigt diskuteret om dommen over Knutzen var retfærdig. En ting er dog klar og det er at Frichs havde en særdeles god kunde i Statsbanerne under besættelsen.

Selv i 1945 var man i Danmark klar over at landet - i modsætning til andre europæiske lande - var sluppet nogenlunde gennem besættelsen uden omfattende ødelæggelser og bombardementer. Ligeledes var Statsbanerne sluppet gennem krigen betydelig lettere end nabolandene. Blandt andet stod nordmændene i 1945 overfor et hærget jernbanenet. Ved værkstederne hobede reparationsklare damplokomotiver sig op - man kunne simpelthen ikke følge med. Derfor rettede De norske Statsbaner (NSB) i september 1945 henvendelse til Frichs for at forhøre sig om man i Århus kunne påtage sig reparationen af 24 damplokomotiver. Frichs indvilgede og i februar 1946 ankom de første norske damplokomotiver til Århus. Først i juni 1950 kunne det sidste norske lokomotiv forlade den århusianske virksomhed. Få måneder efter at man havde modtaget henvendelsen fra Norge kontaktede European Central Inland Transport Frichs i begyndelsen af 1946. Organisationen stod for genopbygningen af de europæiske jernbaner og ville gerne høre om Frichs´ muligheder for reparation af ødelagte damplokomotiver. Efter at man i Århus havde svaret positivt på henvendelsen blev man sat i forbindelse med De hollandske Statsbaner, der ønskede at få repareret et ukendt antal lokomotiver i Danmark. Da kapaciteten i de eksisterende værkstedshaller var fuldt udnyttet byggede man i løbet af sommeren 1946 en helt ny bygning mellem Søren Frichs Vej og Århus Å. I oktober samme år ankom de første fem (af ti) hollandske lokomotiver til Århus. Først i februar 1948 blev de sidste maskiner sendt retur. Endnu i dag er en enkelt af disse maskiner - Nr. 3737 - bevaret ved jernbanemuseet i Utrecht. Samtidig med, at man reparerede norske og hollandske lokomotiver, forsøgte Frichs at få betaling for de tyske damplokomotiver og kedler man havde leveret til det tyske rige under besættelsen. Forsøgene gav dog intet resultat, idet man på det tidspunkt ikke kunne finde hverken lokomotiver eller kedler i Tyskland. At man ikke foretog en tilbundsgående undersøgelse af de forsvundne kedler og lokomotiver skal formentlig ses i lyset af, at virksomheden gerne ville undgå negativ omtale, idet det i efterkrigstiden ikke var velset at man havde arbejdet for den tyske besættelsesmagt.

I 1948 blev moderniseringsloven for privatbanerne vedtaget, hvilket mundede ud i at Frichs og privatbanerne gik sammen om konstruktionen af nogle nye diesellokomotiver. Det var William Bay, som i 1946 var blevet ansat af Frichs, der kom til at stå for konstruktionen af de nye lokomotiver. Med baggrund i de samme motorer, som blev brugt til DSB´s MO-vogne, endte Frichs med at tilbyde to forskellige diesellokomotiver. Det drejede sig om de to typer, der senere fik tilnavnene "marcipanbrød" og "rulleskøjter" på grund af deres form. I begyndelsen af 1950erne byggede Frichs derfor flere af disse lokomotiver til danske privatbaner, heriblandt Lollandsbanen (LJ), Østsjællandske Jernbaneselskab (ØSJS) og Randers-Hadsund Jernbane (RHJ).

Skal Frichs bygge MY-lokomotiver?
Efter besættelsen genoptog Frichs produktionen af MO-vogne til DSB. Det skete året efter at virksomheden havde leveret sit sidste damplokomotiv til DSB - E 999 - i 1950. I løbet af 1950erne rullede talrige MO-vogne ud fra værkstedshallerne i Århus, ligesom en del Ardelt-rangertraktorer til DSB. Den 21. oktober 1955 underskrev Frichs desuden kontrakt med DSB om bygningen af de to første dieselrangerlokomotiver af typen MT - MT 151-152 - der blev leveret fra fabrikken i foråret 1958. Efter at de første maskiner var prøvekørt bestilte Statsbanerne yderligere 15 rangerlokomotiver af denne type, hvoraf de sidste blev leveret i 1960. Rangerlokomotiverne var udstyret med nyudviklede Frichs-motorer, hvilket i slutningen af 1960erne bevirkede, at de måtte udskiftes med Maybach-Mercedes-motorer.

I slutningen af 1940erne havde DSB sendt ingeniør Erik Risbjerg-Thomsen på studietur til USA for blandt andet at studere dieseldrift. Efter Risbjerg-Thomsens hjemkomst arbejdede man i Sølvgade i København på et projekt med GM-lokomotiver. Her blev den svenske lokomotivproducent Nydquist & Holm AB (NOHAB) inddraget i arbejdet, idet de havde opnået licens på GM-diesellokomotiver i Europa. Allerede fra begyndelsen var Statsbanerne og NOHAB indstillet på, at Frichs skulle deltage som underleverandør i denne produktion. Hos Frichs var man dog noget bekymret for at skulle deltage i projektet som underleverandør, og hos ledelsen var man bekymret for om virksomhedens eksistens som lokomotivbygger stod på spil. Man var dog godt klar over, at man ikke kunne hamle op med den lokomotivtype som NOHAB tilbød, men man ville dog gerne bygge to prøvelokomotiver til DSB. Ved finanslovsdebatten i november 1951 blev det diskuteret heftigt om DSB skulle anskaffe seks amerikanske diesellokomotiver. Et af debattens omdrejningspunkter var, om Frichs kunne bygge en motor magen til den amerikanske eller ej. Sagen blev sendt videre til DSB, hvor man gjorde opmærksom på at Frichs overfor DSB tidligere havde nævnt, at man ikke kunne levere en tilsvarende motor indenfor en overskuelig årrække. Ligeledes lagde man vægt på de problemer man havde med MF-MK-vognene og MV fra 1929. Hos DSB så man ikke noget problem i, at Frichs optrådte som underleverandør, men man ville helst have de amerikanske lokomotiver med GM-motor. Fra politisk hold blev der fra visse fløje udtalt, at Frichs ikke havde formået at følge med udviklingen, hvilket i og for sig var rigtigt. Sagen endte med at DSB skrev kontrakt med NOHAB i Sverige om levering af fire MY-lokomotiver. På Frichs var man hos arbejderne bekymret over situationen og frygtede at man stod overfor at miste arbejdspladser. I realiteten blev anskaffelsen af de fire MY-lokomotiver 1101-1104 i Sverige også starten på enden af Frichs-eventyret. Formanden for smedeforbundet - og folketingsmedlem - Hans Rasmussen kastede sig efter kontraktunderskrivelsen ind i et heftigt forsøg på at få bygget diesellokomotiver i Danmark. Resultatet af nogle møder mellem Frichs og DSB i 1952-53 mundede også ud i, at man fra Statsbanernes side gerne ville støtte et dansk diesellokomotiv-projekt. Et samarbejde mellem DSB, Frichs og B&W i København blev påbegyndt og den 12. marts 1954 blev der indgået en kontrakt om bygningen af to danske diesellokomotiver, der i store træk skulle være identiske med de amerikanske, som man på dette tidspunkt begyndte af få leveret. De to maskiner - MY 1201 og MY 1201 - skulle være klar til levering i efteråret 1955. Få måneder senere indgik DSB endnu en kontrakt med NOHAB om levering af 20 nye MY-lokomotiver, hvilket vakte harme og vrede hos de Frichs-ansatte i Århus. Smedeformanden Hans Rasmussen gik direkte til den fungerende trafikminister, hvilket endte med at Statsbanernes maskinchef Hedegaard Christensen dagen efter kontraktens underskrivelse havde ministeren i røret. DSB havde dog opnået tilladelse fra trafikministeren inden dennes USA-rejse, hvorfor der ikke var noget at gøre. I den følgende tid argumenterede DSB for amerikanske diesellokomotiver, mens arbejderne på Frichs - med Hans Rasmussen i spidsen - mente, at man ville miste arbejdspladser i Århus. Men ordren til NOHAB var afgivet. Dog kunne Frichs som underleverandør se frem til at tjene penge på de 20 MY-lokomotiver. Først den 30. marts 1957 - efter næsten to års forsinkelse - kunne MY 1201 afleveres til Statsbanerne. Det skyldtes ikke mindst B&W-motorerne, der i første omgang måtte kasseres. Ved prøvekørslerne i juni 1957 viste det sig, at det første lokomotiv var behæftet med fejl og først efter at disse var udbedret overtog DSB MY 1201 den 30. juli 1957. Også MY 1202 viste under bygningen at have motorproblemer og først den 14. juni 1960 - efter fem års forsinkelse! - kunne DSB overtage MY 1202. Efter talrige problemer blev de to lokomotiver hensat i Frederikshavn i 1968. På det tidspunkt, hvor de to maskiner blev leveret til DSB, var løbet allerede kørt for at Frichs kunne bygge store diesellokomotiver til DSB. NOHAB var ved at blive Statsbanernes kommende hovedleverandør. Erfaringerne med de to Frichs´ MY-lokomotiver havde dog også skræmt Statsbanerne tilstrækkeligt og i de kommende år gik alle ordrer på større diesellokomotiver til NOHAB - Frichs havde udspillet sin rolle. Problemerne for Frichs kan i høj grad tilskrives de meget upålidelige B&W-motorer. Man ærgrede sig sikkert hos Frichs over, at man i begyndelsen af 1950erne ikke havde taget imod General Motors tilbud om at få licens på bygningen af GM-lokomotiver i Europa. Efterfølgende havde General Motors henvendt sig til NOHAB, som derefter havde fået licensen.

Begyndelsen til enden
Der var tydelige tegn på, at det gik den forkerte vej for Frichs omkring 1960. Man havde tabt virksomhedens vigtigste kunde til den svenske konkurrent NOHAB og måtte lide den tort at blive underleverandør i stedet for. Dog havde man gennem 1960erne stadig travlt på virksomheden i Århus. På baggrund af nogle tyske prøvelokomotiver fra Henschel byggede Frichs i løbet af 1960erne over 100 nye rangerlokomotiver til DSB - de såkaldte MH-lokomotiver. Dertil kom fabrikationen af de mindre rangertraktorer - Køf - som Statsbanerne anskaffede i sidste halvdel af 1960erne. I 1930erne havde Frichs bygget S-tog til den københavnske nærtrafik og disse tog var i 1960erne så nedslidte, at Frichs sammen med Scandia kom til at stå for produktionen af en helt ny type S-togsvogne til DSB. Disse vogne blev bygget i den værkstedshal, man i sommeren 1946 havde bygget mellem Søren Frichs Alle og Århus Å. Denne hal havde i den mellemliggende periode været brugt til montage af kølere til skibsbrug.

Siden Peter Due-Petersens død i 1945 havde sønnen Jens Due-Petersen ledet den århusianske virksomhed. Hans meget konservative ledelsesform betød, at Frichs i hans ledelsesperiode var udsat for en del arbejdskonflikter, ligesom han ikke gav mulighed for at virksomheden udviklede sig og medarbejderne fik tillært de nyeste tekniske erfaringer. Først i 1972 overgav Jens Due-Petersen direktørstolen til sin svigersøn Bent Bigaard Sørensen. Jens Due-Petersen fortsatte dog på sin post som bestyrelsesformand i Frichs. Det var først for alvor i 1970erne, at det gik ned ad bakke for Frichs-koncernen. Manglende tilgang af ordrer kombineret med dårlig ledelse betød at økonomien begyndte at skrante. I 1966 havde man flyttet vinduesfabrikken fra Åbyhøj til Galten, men en dårlig afsætning betød, at denne del af virksomheden måtte lukke i 1976. Et forsøg på at afsætte dieselmotorer, maskinkonstruktioner, kulsiloer og vindmøllehatte svigtede og i 1979 opgav ejerkredsen omkring familien Due-Petersen at videreføre virksomheden. Det skyldtes ikke mindst, at DSB i 1977 havde valgt at overføre eneretten på produktion af jernbanemateriel til Scandia i Randers. Derfor blev Frichs i 1979 erklæret konkurs.

I 1980 lykkedes det at sælge den konkursramte virksomhed til Kosan-koncernen, der forsøgte at videreføre fabrikken i Åbyhøj. I denne periode fabrikeredes blandt andet gasflasker og gasmotorer. Dog blev der lejlighedsvis stadig udført reparationsarbejder på lokomotiver i 1980erne. Sidste store opgave af denne slags for Frichs blev udført i 1986 på Lollandsbanens LJ M 31 (et Frichs marcipanbrød fra 1952), der fik udskiftet motoren. Samme år solgtes hele fabrikskomplekset i Åbyhøj til det driftige århusianske byggeselskab Brdr. de Linde. Kosan-koncernen flyttede derefter produktionen af motorer mm. til Horsens. Det gamle fabriksanlæg i Århus blev af byggeselskabet ombygget til erhversparken Frichsparken. Endnu i dag producerer Frichs blandt andet skibsmotorer. Således er det endnu i dag muligt, at finde Frichs-motorer i fartøjer hos den danske, tyrkiske, brasilianske og indonesiske flåde, ligesom flere færger såvel i Danmark som Middelhavsområdet sejler med motorer fra Frichs. Firmaet opererer i dag under navnet Frichs Holding A/S.

Kilder
· DSB litra N & T. Tyske krigslokomotiver på danske spor af Steffen Dresler. LOKOMOTIVETs forlag 1998.
· DSBs anden maskindirektør Axel Floor af Steffen Dresler. Artikel i Jernbanemuseets Venner Årsskrift 2001.
· Begyndelsen til den statsstøttede lokomotivbygning i Danmark af Steffen Dresler. Artikel i Jernbanemuseets Venner årsskrift 2001.
· DSB litra MY, type 567 af Torben Andersen. LOKOMOTIVETs forlag 1998.
· Marylin Monroe og Sophia Loren af Torben Andersen. Artikel i tidsskriftet LOKOMOTIVET nr. 55. 1999.
· Danske Privatbaners Motormateriel 1921-2001 af Tom Lauritsen. BaneBøger 2002.
· Udenlandske lokomotiver i Århus af Asger Christiansen. Artikel i tidsskriftet Jernbanen nr. 2 1990.
· Motormateriel 5. Med motor fra GM af Peter Christensen og John Poulsen. BaneBøger 1999.
· Krigslokomotiver i Århus af Asger Christiansen. Artikelserie i tidsskriftet Jernbanen nr. 3-4 1998.
· Marcipanbrødets historie af Torben Andersen. Artikel i tidsskriftet Jernbanen nr. 6 1998.
· Mellem rismarker og templer af Asger Christiansen. Artikelserie i tidsskriftet Jernbanen nr. 2-3 1999.
· Danske MO-vogne i Norge af Asger Christiansen. Artikel i tidsskriftet Jernbanen nr. 5 1988.
· 1926: Privatbanelokomotiver fra Frichs af Asger Christiansen. Artikel i bogen Jernbanehistorisk Årbog ´01. BaneBøger 2001.
· 30 år med røde S-tog af Jakob Stilling: Artikel i tidsskriftet Jernbanen nr. 2 1998.
· En slider fra Frichs af Thomas Nørgaard Olesen og Søren Bay. Artikel i tidsskriftet Jernbanen nr. 2 1998.
· Søren Frich og hans fabrik af Fritz le Fevre. Artikel i Erhvervshistorisk Årbog 1984. Universitetsforlaget i Århus.
· Frichs - en gang Danmarks lokomotivfabrik. Artikel i bogen De skabte Århus. Århus Byhistoriske Udvalg - Erhvervsarkivet 1991.
· Eget arkiv
(LC)


Byggenummer År Enhed Tegning
1943HFJ M 6HFJ M 6
11913DSB F 444DSB F 444
21913DSB F 445DSB F 445
31913DSB F 446DSB F 446
41914DSB F 443DSB F 443
51914DSB F 442DSB F 442
61914DSB F 441DSB F 441
71919DSB F 423DSB F 423
81919DSB F 424DSB F 424
91919DSB F 425DSB F 425
101920DSB F 426DSB F 426
111920DSB F 427DSB F 427
121920DSB F 686DSB F 686
131920DSB F 687DSB F 687
141920DSB F 688DSB F 688
151920DSB F 689DSB F 689
161920DSB F 690DSB F 690
171920DSB F 691DSB F 691
181920DSB F 692DSB F 692
191920DSB F 693DSB F 693
201920DSB F 694DSB F 694
211920DSB F 695DSB F 695
221921DSB F 696DSB F 696
231921DSB F 697DSB F 697
241921DSB F 698DSB F 698
251921DSB F 699DSB F 699
261921DSB F 700DSB F 700
271921DSB F 676DSB F 676
281921DSB F 677DSB F 677
291921DSB F 678DSB F 678
301921DSB F 679DSB F 679
311921DSB F 680DSB F 680
321921DSB F 681DSB F 681
331921DSB F 682DSB F 682
341921DSB F 683DSB F 683
351921DSB F 684DSB F 684
361921DSB F 685DSB F 685
371922DSB D 896DSB D 896
381922DSB D 897DSB D 897
391922DSB D 898DSB D 898
401922DSB D 899DSB D 899
411922DSB D 900DSB D 900
421923DSB F 666DSB F 666
431923DSB F 667DSB F 667
441923DSB F 668DSB F 668
451923DSB F 669DSB F 669
461923DSB F 670DSB F 670
471923DSB F 671DSB F 671
481923DSB F 672DSB F 672
491923DSB F 673DSB F 673
501923DSB F 674DSB F 674
511923DSB F 675DSB F 675
521924DSB R 959DSB R 959
531924DSB R 960DSB R 960
541924DSB R 961DSB R 961
551924DSB R 962DSB R 962
561924DSB R 963DSB R 963
571926DSB H 789DSB H 789
581926DSB H 790DSB H 790
591926DSB H 791DSB H 791
601926DSB H 792DSB H 792
611926DSB H 793DSB H 793
621926DSB H 794DSB H 794
631926DSB H 795DSB H 795
641926DSB H 796DSB H 796
651926DSB H 797DSB H 797
661926DSB H 798DSB H 798
671926VaGJ 5VaGJ 5
681926NRJ 1NRJ 1
691927DSB S 723DSB S 723
701927DSB S 724DSB S 724
711927DSB S 725DSB S 725
721927DSB S 726DSB S 726
731927DSB S 727DSB S 727
741927DSB S 728DSB S 728
751927DSB S 729DSB S 729
761927DSB S 730DSB S 730
771927DSB S 731DSB S 731
781927DSB S 732DSB S 732
791928DSB S 733DSB S 733
801928DSB S 734DSB S 734
811928DSB S 735DSB S 735
821928DSB S 736DSB S 736
831928DSB S 737DSB S 737
841928DSB S 738DSB S 738
851928DSB S 739DSB S 739
861928DSB S 740DSB S 740
871927MFVJ 6MFVJ 6
881927MFVJ 7MFVJ 7
891929DSB MV 115DSB MV 115
901929DSB MV 116DSB MV 116
911930DSB Q 337DSB Q 337
921930DSB Q 338DSB Q 338
931930DSB Q 339DSB Q 339
941931RSR 551RSR 551
951931RSR 552RSR 552
961931RSR 553RSR 553
971931RSR 554RSR 554
981931RSR 555RSR 555
991931RSR 556RSR 556
1001931RSR 601RSR 601
1011932DSB MX 131DSB MX 131
1021932DSB MX 132DSB MX 132
1031932DSB Q 340DSB Q 340
1041932DSB Q 341DSB Q 341
1051932RSR RM 11RSR RM 11
1061932RSR RM 12RSR RM 12
1071932RSR RM 13RSR RM 13
1081932RSR RM 14RSR RM 14
1091932RSR RM 15RSR RM 15
1101932RSR RM 16RSR RM 16
1111932DSB MQ 207DSB MQ 207
1121932DSB MQ 208DSB MQ 208
1131932DSB MQ 209DSB MQ 209
1141932DSB MQ 210DSB MQ 210
1151932NFJ M 3NFJ M 3
1161932HH M 14HH M 14
1171932HLA M 5HLA M 5
1181932OHJ 21OHJ 21
1191932HTJ 22HTJ 22
1201932HHJ M 2HHJ M 2
1211932HVJ 23HVJ 23
1221932AHTJ M 5AHTJ M 5
1231932VNJ M 11VNJ M 11
1241932TKVJ M 4TKVJ M 4
1251933HJJ M 2HJJ M 2
1261932HJJ M 1HJJ M 1
1271933HJJ M 3HJJ M 3
1281933AHTJ MT 2AHTJ MT 2
1291933AHTJ MT 1AHTJ MT 1
1301933DSB Traktor 72DSB Traktor 72
1311933DSB Traktor 73DSB Traktor 73
1321933DSB Traktor 74DSB Traktor 74
1331933DSB Traktor 75DSB Traktor 75
1341933DSB Traktor 76DSB Traktor 76
1351933VVGJ M 2VVGJ M 2
1361933DSB Traktor 77DSB Traktor 77
1371933DSB Traktor 78DSB Traktor 78
1381933DSB Traktor 79DSB Traktor 79
1391933DSB Traktor 80DSB Traktor 80
1401934DSB MP 251DSB MP 251
1411934DSB MP 252DSB MP 252
1421934DSB MP 253DSB MP 253
1431934DSB MP 254DSB MP 254
1441934DSB MP 255DSB MP 255
1451934DSB MP 256DSB MP 256
1461934DSB MP 257DSB MP 257
1471934DSB MP 258DSB MP 258
1481934DSB MP 259DSB MP 259
1491934DSB MP 260DSB MP 260
1501934DSB Traktor 81DSB Traktor 81
1511934DSB Traktor 82DSB Traktor 82
1521933HB M 33HB M 33
1531934LJ M 8LJ M 8
1541934LJ M 9LJ M 9
1551934HAJ D 1HAJ D 1
1561934HAJ M 81HAJ M 81
1571934HAJ M 82HAJ M 82
1581933DSB MM 501DSB MM 501
1591933DSB MM 502DSB MM 502
1601933DSB MM 503DSB MM 503
1611933DSB MM 504DSB MM 504
1621933DSB MM 505DSB MM 505
1631933DSB MM 506DSB MM 506
1641933DSB MM 507DSB MM 507
1651933DSB MM 508DSB MM 508
1661933DSB MM 509DSB MM 509
1671933DSB MM 510DSB MM 510
1681933DSB MM 511DSB MM 511
1691933DSB MM 512DSB MM 512
1701933DSB MM 513DSB MM 513
1711933DSB MM 514DSB MM 514
1721933DSB MM 515DSB MM 515
1731933DSB MM 516DSB MM 516
1741933DSB MM 517DSB MM 517
1751933DSB MM 518DSB MM 518
1761933DSB MM 519DSB MM 519
1771933DSB MM 520DSB MM 520
1781934DSB MM 521DSB MM 521
1791934DSB MM 522DSB MM 522
1801934DSB MM 523DSB MM 523
1811934DSB MM 524DSB MM 524
1821934DSB MM 525DSB MM 525
1831934DSB MM 526DSB MM 526
1841934DSB MM 527DSB MM 527
1851934DSB MM 528DSB MM 528
1861934DSB MM 529DSB MM 529
1871934DSB MM 530DSB MM 530
1881934DSB MM 531DSB MM 531
1891934DSB MM 532DSB MM 532
1901934DSB MM 533DSB MM 533
1911934DSB MM 534DSB MM 534
1921934DSB MM 535DSB MM 535
1931934DSB MM 536DSB MM 536
1941934DSB MM 537DSB MM 537
1951934DSB MM 538DSB MM 538
1961934DSB MM 539DSB MM 539
1971934DSB MM 540DSB MM 540
1981934DSB MM 541DSB MM 541
1991934DSB MM 542DSB MM 542
2001934HLA M 10HLA M 10
2011934FFJ ML 1208FFJ ML 1208
2021934FFJ ML 1209FFJ ML 1209
2031934DSB Traktor 83DSB Traktor 83
2041934DSB Traktor 84DSB Traktor 84
2051934DSB Traktor 85DSB Traktor 85
2061935DSB MS 1DSB MS 1
2071935DSB MS 2DSB MS 2
2081935DSB MS 3DSB MS 3
2091935DSB MS 4DSB MS 4
2101935DSB MS 5DSB MS 5
2111935DSB MS 6DSB MS 6
2121935DSB MS 7DSB MS 7
2131935DSB MS 8DSB MS 8
2141935SB M 4SB M 4
2151935DBJ ML 8DBJ ML 8
2161935DBJ ML 7DBJ ML 7
2171935DBJ M 1DBJ M 1
2181935DBJ M 2DBJ M 2
2191935DSB MO 261DSB MO 261
2201935DSB MO 262DSB MO 262
2211935DSB MO 263DSB MO 263
2221935DSB MO 264DSB MO 264
2231935DSB MO 265DSB MO 265
2241935DSB MO 266DSB MO 266
2251935DSB MO 267DSB MO 267
2261935DSB MO 268DSB MO 268
2271935DSB MO 261DSB MO 261
2281935DSB MO 270DSB MO 270
2291935MFVJ M 3MFVJ M 3
2301935DSB MM 543DSB MM 543
2311935DSB MM 544DSB MM 544
2321935DSB MM 545DSB MM 545
2331935DSB MM 546DSB MM 546
2341935DSB MM 547DSB MM 547
2351935DSB MM 548DSB MM 548
2361935DSB MM 549DSB MM 549
2371935DSB MM 550DSB MM 550
2381935DSB MM 551DSB MM 551
2391935DSB MM 552DSB MM 552
2401935DSB MM 553DSB MM 553
2411935DSB MM 554DSB MM 554
2421935DSB MM 555DSB MM 555
2431935DSB MM 556DSB MM 556
2441935DSB MM 557DSB MM 557
2451935DSB MM 558DSB MM 558
2461935DSB MM 559DSB MM 559
2471935DSB MM 560DSB MM 560
2481935DSB MM 561DSB MM 561
2491935DSB MM 562DSB MM 562
2501936AHJ ML 5203AHJ ML 5203
2511936AHB ML 3202AHB ML 3202
2521936TFJ ML 3TFJ ML 3
2531936DSB MO 271DSB MO 271
2541936DSB MO 272DSB MO 272
2551936DSB MO 273DSB MO 273
2561936DSB MO 274DSB MO 274
2571936DSB MO 275DSB MO 275
2581936DSB MO 276DSB MO 276
2591936DSB MO 277DSB MO 277
2601936DSB MO 278DSB MO 278
2611936DSB MO 279DSB MO 279
2621936DSB MO 280DSB MO 280
2631936OHJ 20OHJ 20
2641937DSB MB 9DSB MB 9
2651937DSB MB 10DSB MB 10
2661937DSB MB 11DSB MB 11
2671937DSB MB 12DSB MB 12
2681937DSB MB 13DSB MB 13
2691937DSB MB 14DSB MB 14
2701937DSB MB 15DSB MB 15
2711937DSB MB 16DSB MB 16
2721938DSB MO 281DSB MO 281
2731938DSB MO 282DSB MO 282
2741938DSB MO 283DSB MO 283
2751938DSB MO 284DSB MO 284
2761938DSB MO 285DSB MO 285
2771938DSB MO 286DSB MO 286
2781938DSB MO 287DSB MO 287
2791938DSB MO 288DSB MO 288
2801937NFJ MT 4NFJ MT 4
2811937DBJ M 3DBJ M 3
2821937DBJ ML 9DBJ ML 9
2831937LJ M 11LJ M 11
2841938LJ M 10LJ M 10
2851938DSB MO 289DSB MO 289
2861938DSB MO 290DSB MO 290
2871939DSB MO 291DSB MO 291
2881939DSB MO 292DSB MO 292
2891939DSB MO 293DSB MO 293
2901939DSB MO 294DSB MO 294
2911940DSB MO 295DSB MO 295
2921940DSB MO 296DSB MO 296
2931940DSB MO 297DSB MO 297
2941940DSB MO 298DSB MO 298
2951940DSB MO 299DSB MO 299
2961940DSB MO 300DSB MO 300
2971940DSB MO 301DSB MO 301
2981940DSB MO 302DSB MO 302
2991940DSB MO 303DSB MO 303
3001940DSB MO 304DSB MO 304
3011940DSB MO 305DSB MO 305
3021940DSB MO 306DSB MO 306
3031940DSB MO 307DSB MO 307
3041939Bechgaard industrilokBechgaard industrilok
3051941DSB H 783DSB H 783
3061941DSB H 784DSB H 784
3071941DSB H 785DSB H 785
3081941DSB H 786DSB H 786
3091941DSB H 787DSB H 787
3101941DSB H 788DSB H 788
3111941DSB MO 551 bogierDSB MO 551 bogier
3121941DSB MO 552 bogierDSB MO 552 bogier
3131943DSB MK 675DSB MK 675
3141942DSB E 975DSB E 975
3151943DSB E 976DSB E 976
3161943DSB E 977DSB E 977
3171943DSB E 978DSB E 978
3181943DSB E 979DSB E 979
3191943DSB E 980DSB E 980
3201943DSB Q 342DSB Q 342
3211943DSB Q 343DSB Q 343
3221943DSB Q 344DSB Q 344
3231943DSB Q 345DSB Q 345
3241943DSB Q 346DSB Q 346
3251943DSB Q 347DSB Q 347
3261944DR 44 1231DR 44 1231
3271944DR 44 1232DR 44 1232
3281944DR 44 1233DR 44 1233
3291944DR 44 1234DR 44 1234
3301944DR 44 1235DR 44 1235
3311944DR 44 1236DR 44 1236
3321944DR 44 1237DR 44 1237
3331944DR 44 1238DR 44 1238
3341944DR 44 1239DR 44 1239
3351944DR 44 1240DR 44 1240
3361944DSB E 981DSB E 981
3371944DSB E 982DSB E 982
3381944DSB E 983DSB E 983
3391944DSB E 984DSB E 984
3401944DSB E 985DSB E 985
3411944DSB E 986DSB E 986
3421945DSB Q 348DSB Q 348
3431945DSB Q 349DSB Q 349
3441945DSB Q 350DSB Q 350
3451945DSB Q 351DSB Q 351
3461947DSB E 987DSB E 987
3471947DSB E 988DSB E 988
3481947DSB E 989DSB E 989
3491947DSB E 990DSB E 990
3501947DSB E 991DSB E 991
3511947DSB E 992DSB E 992
3521947DSB E 993DSB E 993
3531943Frichs lokFrichs lok
3541945Ekström industrilokEkström industrilok
3551949DSB F 651DSB F 651
3561949DSB F 653DSB F 653
3571949DSB F 652DSB F 652
3581949DSB F 654DSB F 654
3591949DSB F 655DSB F 655
3601949DSB F 656DSB F 656
3611949DSB F 657DSB F 657
3621949DSB F 658DSB F 658
3631946Finland lokFinland lok
3641946Finland lokFinland lok
3651946Finland lokFinland lok
3661946Finland lokFinland lok
3671949DSB F 659DSB F 659
3681949DSB F 660DSB F 660
3691949DSB F 661DSB F 661
3701949DSB F 662DSB F 662
3711949DSB F 663DSB F 663
3721949DSB F 664DSB F 664
3731949DSB F 665DSB F 665
3741949RHJ TRHJ T
3751949VBV D 4VBV D 4
3761949VBV D 5VBV D 5
3771949DSB MM 763DSB MM 763
3781949DSB MM 764DSB MM 764
3791949DSB MM 765DSB MM 765
3801949DSB MM 766DSB MM 766
3811950DSB MM 767DSB MM 767
3821950DSB MM 768DSB MM 768
3831950DSB MM 769DSB MM 769
3841950DSB MM 770DSB MM 770
3851950DSB MM 771DSB MM 771
3861950DSB MM 772DSB MM 772
3871950DSB MM 773DSB MM 773
3881950DSB MM 774DSB MM 774
3891950DSB MM 775DSB MM 775
3901950DSB MM 776DSB MM 776
3911950DSB MM 777DSB MM 777
3921950DSB MM 778DSB MM 778
3931949VR Tk3 1147VR Tk3 1147
3941949VR Tk3 1148VR Tk3 1148
3951949VR Tk3 1149VR Tk3 1149
3961949VR Tk3 1150VR Tk3 1150
3971949VR Tk3 1151VR Tk3 1151
3981949VR Tk3 1152VR Tk3 1152
3991949VR Tk3 1153VR Tk3 1153
4001949VR Tk3 1154VR Tk3 1154
4011949VR Tk3 1155VR Tk3 1155
4021949VR Tk3 1156VR Tk3 1156
4031949VR Tk3 1157VR Tk3 1157
4041949VR Tk3 1158VR Tk3 1158
4051949VR Tk3 1159VR Tk3 1159
4061949VR Tk3 1160VR Tk3 1160
4071949VR Tk3 1161VR Tk3 1161
4081949VR Tk3 1162VR Tk3 1162
4091949VR Tk3 1163VR Tk3 1163
4101949VR Tk3 1164VR Tk3 1164
4111949VR Tk3 1165VR Tk3 1165
4121949VR Tk3 1166VR Tk3 1166
4131950DSB E 994DSB E 994
4141950DSB E 995DSB E 995
4151950DSB E 996DSB E 996
4161950DSB E 997DSB E 997
4171950DSB E 998DSB E 998
4181950DSB E 999DSB E 999
4191951DSB MK 677DSB MK 677
4201951DSB MK 679DSB MK 679
4211951DSB MK 681DSB MK 681
4221951DSB MK 683DSB MK 683
4231952DSB MM 779DSB MM 779
4241952DSB MM 780DSB MM 780
4251952DSB MM 781DSB MM 781
4261952DSB MM 782DSB MM 782
4271952DSB MM 783DSB MM 783
4281952DSB MM 784DSB MM 784
4291952DSB MM 785DSB MM 785
4301952DSB MM 786DSB MM 786
4311952DSB MM 787DSB MM 787
4321952DSB MM 788DSB MM 788
4331952DSB MM 789DSB MM 789
4341952DSB MM 790DSB MM 790
4351952DSB MM 791DSB MM 791
4361952DSB MM 792DSB MM 792
4371952DSB MM 793DSB MM 793
4381952DSB MM 794DSB MM 794
4391952DSB MM 795DSB MM 795
4401952DSB MM 796DSB MM 796
4411952DSB MM 797DSB MM 797
4421952DSB MM 798DSB MM 798
4431952DSB MM 799DSB MM 799
4441952DSB MM 800DSB MM 800
4451952DSB MM 801DSB MM 801
4461953DSB MM 802DSB MM 802
4471951DSB MO 1801DSB MO 1801
4481951DSB MO 1802DSB MO 1802
4491951DSB MO 1803DSB MO 1803
4501951DSB MO 1804DSB MO 1804
4511951DSB MO 1805DSB MO 1805
4521951DSB MO 1806DSB MO 1806
4531951DSB MO 1807DSB MO 1807
4541951DSB MO 1808DSB MO 1808
4551951DSB MO 1809DSB MO 1809
4561951DSB MO 1810DSB MO 1810
4571951DSB MO 1811DSB MO 1811
4581952DSB MO 1812DSB MO 1812
4591952DSB MO 1813DSB MO 1813
4601952DSB MO 1814DSB MO 1814
4611952DSB MO 1815DSB MO 1815
4621952DSB MO 1816DSB MO 1816
4631952DSB MO 1817DSB MO 1817
4641952DSB MO 1818DSB MO 1818
4651952DSB MO 1819DSB MO 1819
4661952DSB MO 1820DSB MO 1820
4671952HFHJ M 8HFHJ M 8
4681952OHJ 24OHJ 24
4691952LJ M 31LJ M 31
4701952LJ M 32LJ M 32
4711952HHJ M 3HHJ M 3
4721952VLTJ ML 12VLTJ ML 12
4731952GDS L 1GDS L 1
4741952FFJ ML 1216FFJ ML 1216
4751952AHJ ML 5206AHJ ML 5206
4761953HV DL 100HV DL 100
4771953ØSJS M 8ØSJS M 8
4781953RHJ DL 41RHJ DL 41
4791953HOJ DL 400HOJ DL 400
4801953ØSJS M 9ØSJS M 9
4811953HV DL 101HV DL 101
4821953DSB MO 1821DSB MO 1821
4831953DSB MO 1822DSB MO 1822
4841953DSB MO 1823DSB MO 1823
4851953DSB MO 1824DSB MO 1824
4861953DSB MO 1825DSB MO 1825
4871953DSB MO 1826DSB MO 1826
4881953DSB MO 1827DSB MO 1827
4891953DSB MO 1828DSB MO 1828
4901953DSB MO 1829DSB MO 1829
4911953DSB MO 1830DSB MO 1830
4921953DSB MO 1831DSB MO 1831
4931953DSB MO 1832DSB MO 1832
4941953DSB MO 1833DSB MO 1833
4951953DSB MO 1834DSB MO 1834
4961953DSB MO 1835DSB MO 1835
4971953DSB MO 1836DSB MO 1836
4981953DSB MO 1837DSB MO 1837
4991953DSB MO 1838DSB MO 1838
5001953DSB MO 1839DSB MO 1839
5011953DSB MO 1840DSB MO 1840
5021953DSB MO 551 bogierDSB MO 551 bogier
5031953DSB MO 552 bogierDSB MO 552 bogier
5041954DSB MY 1102DSB MY 1102
5051954DSB MY 1103DSB MY 1103
5061954DSB MY 1104DSB MY 1104
5071954DSB MO 1841DSB MO 1841
5081954DSB MO 1842DSB MO 1842
5091954DSB MO 1843DSB MO 1843
5101954DSB MO 1844DSB MO 1844
5111954DSB MO 1845DSB MO 1845
5121954DSB MO 1846DSB MO 1846
5131954DSB MO 1847DSB MO 1847
5141954DSB MO 1848DSB MO 1848
5151954DSB MO 1849DSB MO 1849
5161954DSB MO 1850DSB MO 1850
5171954DSB MO 1851DSB MO 1851
5181954DSB MO 1852DSB MO 1852
5191954DSB MO 1853DSB MO 1853
5201954DSB MO 1854DSB MO 1854
5211954DSB MO 1855DSB MO 1855
5221954DSB MO 1856DSB MO 1856
5231954DSB MO 1857DSB MO 1857
5241954DSB MO 1858DSB MO 1858
5251954DSB MO 1859DSB MO 1859
5261954DSB MO 1860DSB MO 1860
5271955DSB Traktor 117DSB Traktor 117
5281955DSB Traktor 118DSB Traktor 118
5291955DSB Traktor 119DSB Traktor 119
5301955DSB Traktor 120DSB Traktor 120
5311955DSB Traktor 121DSB Traktor 121
5321955DSB Traktor 122DSB Traktor 122
5331955DSB Traktor 123DSB Traktor 123
5341955DSB Traktor 124DSB Traktor 124
5351955DSB Traktor 125DSB Traktor 125
5361955DSB Traktor 126DSB Traktor 126
5371955DSB MO 1861DSB MO 1861
5381955DSB MO 1862DSB MO 1862
5391955DSB MO 1863DSB MO 1863
5401955DSB MO 1864DSB MO 1864
5411955DSB MO 1865DSB MO 1865
5421955DSB MO 1866DSB MO 1866
5431955DSB MO 1867DSB MO 1867
5441955DSB MO 1868DSB MO 1868
5451955DSB MO 1869DSB MO 1869
5461955DSB MO 1870DSB MO 1870
5471955DSB MO 1871DSB MO 1871
5481955DSB MO 1872DSB MO 1872
5491955DSB MO 1873DSB MO 1873
5501955DSB MO 1874DSB MO 1874
5511955DSB MO 1875DSB MO 1875
5521955DSB MO 1876DSB MO 1876
5531955DSB MO 1877DSB MO 1877
5541955DSB MO 1878DSB MO 1878
5551956DSB MO 1879DSB MO 1879
5561956DSB MO 1880DSB MO 1880
5571957DSB MY 1201DSB MY 1201
5581960DSB MY 1202DSB MY 1202
5591956DSB MY 1105DSB MY 1105
5601956DSB MY 1106DSB MY 1106
5611956DSB MY 1107DSB MY 1107
5621956DSB MY 1108DSB MY 1108
5631956DSB MY 1109DSB MY 1109
5641956DSB MY 1110DSB MY 1110
5651956DSB MY 1111DSB MY 1111
5661956DSB MY 1112DSB MY 1112
5671956DSB MY 1113DSB MY 1113
5681956DSB MY 1114DSB MY 1114
5691956DSB MY 1115DSB MY 1115
5701956DSB MY 1116DSB MY 1116
5711956DSB MY 1117DSB MY 1117
5721956DSB MY 1118DSB MY 1118
5731956DSB MY 1119DSB MY 1119
5741956DSB MY 1120DSB MY 1120
5751956DSB MY 1121DSB MY 1121
5761956DSB MY 1122DSB MY 1122
5771956DSB MY 1123DSB MY 1123
5781956DSB MY 1124DSB MY 1124
5791956NSB Di 3 603NSB Di 3 603
5801956NSB Di 3.604NSB Di 3.604
5811956NSB Di 3.605NSB Di 3.605
5821956NSB Di 3.606NSB Di 3.606
5831956NSB Di 3.607NSB Di 3.607
5841958DSB MT 151DSB MT 151
5851958DSB MT 152DSB MT 152
5861957DSB MO 1881DSB MO 1881
5871957DSB MO 1882DSB MO 1882
5881957DSB MO 1883DSB MO 1883
5891957DSB MO 1884DSB MO 1884
5901957DSB MO 1885DSB MO 1885
5911958DSB MO 1886DSB MO 1886
5921958DSB MO 1887DSB MO 1887
5931958DSB MO 1888DSB MO 1888
5941958DSB MO 1889DSB MO 1889
5951958DSB MO 1890DSB MO 1890
5961957DSB MY 1125DSB MY 1125
5971957DSB MY 1126DSB MY 1126
5981957DSB MY 1127DSB MY 1127
5991957DSB MY 1128DSB MY 1128
6001957DSB MY 1129DSB MY 1129
6011957DSB MY 1130DSB MY 1130
6021957DSB MY 1131DSB MY 1131
6031957DSB MY 1132DSB MY 1132
6041957DSB MY 1133DSB MY 1133
6051957DSB MY 1134DSB MY 1134
6061957DSB MY 1135DSB MY 1135
6071957DSB MY 1136DSB MY 1136
6081957DSB MY 1137DSB MY 1137
6091958DSB MY 1138DSB MY 1138
6101958DSB MY 1139DSB MY 1139
6111958DSB MY 1140DSB MY 1140
6121958DSB MY 1141DSB MY 1141
6131958DSB MY 1142DSB MY 1142
6141958DSB MY 1143DSB MY 1143
6151958DSB MY 1144DSB MY 1144
6161958DSB Traktor 127DSB Traktor 127
6171958DSB Traktor 128DSB Traktor 128
6181958DSB Traktor 129DSB Traktor 129
6191958DSB Traktor 130DSB Traktor 130
6201958DSB Traktor 131DSB Traktor 131
6211958DSB Traktor 132DSB Traktor 132
6221958DSB Traktor 133DSB Traktor 133
6231958DSB Traktor 134DSB Traktor 134
6241958DSB Traktor 135DSB Traktor 135
6251958DSB Traktor 136DSB Traktor 136
6261958DSB Traktor 137DSB Traktor 137
6271958DSB Traktor 138DSB Traktor 138
6281958DSB Traktor 139DSB Traktor 139
6291958DSB Traktor 140DSB Traktor 140
6301958DSB Traktor 141DSB Traktor 141
6311959DSB Traktor 142DSB Traktor 142
6321959DSB Traktor 143DSB Traktor 143
6331959DSB Traktor 144DSB Traktor 144
6341959DSB Traktor 145DSB Traktor 145
6351959DSB Traktor 146DSB Traktor 146
6361959DSB MY reservebogieDSB MY reservebogie
6371959DSB MY reservebogieDSB MY reservebogie
6381958DSB MO reservebogieDSB MO reservebogie
6391959DSB MT 153DSB MT 153
6401959DSB MT 154DSB MT 154
6411959DSB MT 155DSB MT 155
6421959DSB MT 156DSB MT 156
6431959DSB MT 157DSB MT 157
6441959DSB MT 158DSB MT 158
6451960DSB MT 159DSB MT 159
6461960DSB MT 160DSB MT 160
6471960DSB MT 161DSB MT 161
6481960DSB MT 162DSB MT 162
6491960DSB MT 163DSB MT 163
6501960DSB MT 164DSB MT 164
6511960DSB MT 165DSB MT 165
6521960DSB MT 166DSB MT 166
6531960DSB MT 167DSB MT 167
6541960DSB MT reservebogierDSB MT reservebogier
6551959DdS NS 22DdS NS 22
6561959DdS SS E 4DdS SS E 4
6571959DdS NS 23DdS NS 23
6581960DSB MX 1001DSB MX 1001
6591960DSB MX 1002DSB MX 1002
6601960DSB MX 1003DSB MX 1003
6611960DSB MX 1004DSB MX 1004
6621961DSB MX 1005DSB MX 1005
6631961DSB MX 1006DSB MX 1006
6641961DSB MX 1007DSB MX 1007
6651961DSB MX 1008DSB MX 1008
6661961DSB MX 1009DSB MX 1009
6671961DSB MX 1010DSB MX 1010
6681961DSB MX 1011DSB MX 1011
6691961DSB MX 1012DSB MX 1012
6701961DSB MX 1013DSB MX 1013
6711961DSB MX 1014DSB MX 1014
6721961DSB MX 1015DSB MX 1015
6731961DSB MX 1016DSB MX 1016
6741961DSB MX 1017DSB MX 1017
6751961DSB MX 1018DSB MX 1018
6761961DSB MX 1019DSB MX 1019
6771961DSB MX 1020DSB MX 1020
6781961DSB MX 1021DSB MX 1021
6791961DSB MX 1022DSB MX 1022
6801961DSB MX 1023DSB MX 1023
6811961DSB MX 1024DSB MX 1024
6821961DSB MX 1025DSB MX 1025
6831961DSB MX 1026DSB MX 1026
6841961DSB MX 1027DSB MX 1027
6851961DSB MX 1028DSB MX 1028
6861961DSB MX 1029DSB MX 1029
6871961DSB MX 1030DSB MX 1030
6881961DSB MX 1031DSB MX 1031
6891961DSB MX 1032DSB MX 1032
6901961DSB MX 1033DSB MX 1033
6911962DSB MX 1034DSB MX 1034
6921962DSB MX 1035DSB MX 1035
6931962DSB MX 1036DSB MX 1036
6941962DSB MX 1037DSB MX 1037
6951962DSB MX 1038DSB MX 1038
6961962DSB MX 1039DSB MX 1039
6971962DSB MX 1040DSB MX 1040
6981962DSB MX 1041DSB MX 1041
6991962DSB MX 1042DSB MX 1042
7001962DSB MX 1043DSB MX 1043
7011962DSB MX 1044DSB MX 1044
7021962DSB MX 1045DSB MX 1045
7031960DSB MX reservebogieDSB MX reservebogie
7041960DSB MX reservebogieDSB MX reservebogie
7051960DSB MH 301DSB MH 301
7061960DSB MH 302DSB MH 302
7071960DSB MH 301DSB MH 301
7081960DSB MH 304DSB MH 304
7091960DSB MH 305DSB MH 305
7101960DSB MH 306DSB MH 306
7111960DSB MH 307DSB MH 307
7121960DSB MH 308DSB MH 308
7131961DSB MH 309DSB MH 309
7141961DSB MH 310DSB MH 310
7151961DSB MH 311DSB MH 311
7161961DSB MH 312DSB MH 312
7171961DSB MH 313DSB MH 313
7181961DSB MH 314DSB MH 314
7191961DSB MH 315DSB MH 315
7201961DSB MH 316DSB MH 316
7211961DSB MH 317DSB MH 317
7221961DSB MH 318DSB MH 318
7231961DSB MH 319DSB MH 319
7241961DSB MH 320DSB MH 320
7251961DSB MH 321DSB MH 321
7261961DSB MH 322DSB MH 322
7271961DSB MH 323DSB MH 323
7281961DSB MH 324DSB MH 324
7291961DSB MH 325DSB MH 325
7301961DSB MH 326DSB MH 326
7311961DSB MH 327DSB MH 327
7321961DSB MH 328DSB MH 328
7331961DSB MH 329DSB MH 329
7341961DSB MH 330DSB MH 330
7351962DSB MH 331DSB MH 331
7361962DSB MH 332DSB MH 332
7371962DSB MH 333DSB MH 333
7381962DSB MH 334DSB MH 334
7391962DSB MH 335DSB MH 335
7401962DSB MH 336DSB MH 336
7411962DSB MH 337DSB MH 337
7421962DSB MH 338DSB MH 338
7431962DSB MH 339DSB MH 339
7441962DSB MH 340DSB MH 340
7451962DSB MH 341DSB MH 341
7461962DSB MH 342DSB MH 342
7471962DSB MH 343DSB MH 343
7481962DSB MH 344DSB MH 344
7491962DSB MH 345DSB MH 345
7501962DSB MH 346DSB MH 346
7511962DSB MH 347DSB MH 347
7521962DSB MH 348DSB MH 348
7531962DSB MH 349DSB MH 349
7541962DSB MH 350DSB MH 350
7551962DSB MH 351DSB MH 351
7561962DSB MH 352DSB MH 352
7571962DSB MH 353DSB MH 353
7581962DSB MH 354DSB MH 354
7591963DSB MH 355DSB MH 355
7601963DSB MH 356DSB MH 356
7611963DSB MH 357DSB MH 357
7621963DSB MH 358DSB MH 358
7631963DSB MH 359DSB MH 359
7641963DSB MH 360DSB MH 360
7651963DSB MH 361DSB MH 361
7661963DSB MH 362DSB MH 362
7671963DSB MH 363DSB MH 363
7681963DSB MH 364DSB MH 364
7691963DSB MH 365DSB MH 365
7701963DSB MH 366DSB MH 366
7711963DSB MH 367DSB MH 367
7721963DSB MH 368DSB MH 368
7731963DSB MH 369DSB MH 369
7741963DSB MH 370DSB MH 370
7751963DSB MH 371DSB MH 371
7761963DSB MH 372DSB MH 372
7771963DSB MH 373DSB MH 373
7781963DSB MH 374DSB MH 374
7791963DSB MH 375DSB MH 375
7801963DSB MH 376DSB MH 376
7811963DSB MH 377DSB MH 377
7821963DSB MH 378DSB MH 378
7831963DSB MH 379DSB MH 379
7841963DSB MH 380DSB MH 380
7851962DSB MX reservebogieDSB MX reservebogie
7861962DSB MX reservebogieDSB MX reservebogie
7871962DSB MM 803DSB MM 803
7881962DSB MM 804DSB MM 804
7891962DSB MM 805DSB MM 805
7901962DSB MM 806DSB MM 806
7911962DSB MM 807DSB MM 807
7921962DSB MM 808DSB MM 808
7931962DSB MM 809DSB MM 809
7941962DSB MM 810DSB MM 810
7951962DSB MM 811DSB MM 811
7961962DSB MM 812DSB MM 812
7971962DSB MM 813DSB MM 813
7981962DSB MM 814DSB MM 814
7991962DSB MM 815DSB MM 815
8001962DSB MM 816DSB MM 816
8011962DSB MM 817DSB MM 817
8021962DSB MM 818DSB MM 818
8031962DSB MM 819DSB MM 819
8041962DSB MM reservebogieDSB MM reservebogie
8051962DSB MM reservebogieDSB MM reservebogie
8061963DSB MH 381DSB MH 381
8071963DSB MH 382DSB MH 382
8081963DSB MH 383DSB MH 383
8091963DSB MH 384DSB MH 384
8101963DSB MH 385DSB MH 385
8111963DSB MH 386DSB MH 386
8121963DSB MH 387DSB MH 387
8131963DSB MH 388DSB MH 388
8141963DSB MH 389DSB MH 389
8151963DSB MH 390DSB MH 390
8161963DSB MH 391DSB MH 391
8171964DSB MH 392DSB MH 392
8181964DSB MH 393DSB MH 393
8191964DSB MH 394DSB MH 394
8201964DSB MH 395DSB MH 395
8211964DSB MH 396DSB MH 396
8221964DSB MH 397DSB MH 397
8231964DSB MH 398DSB MH 398
8241964DSB MH 399DSB MH 399
8251964DSB MH 400DSB MH 400
8261964DSB MY 1145DSB MY 1145
8271964DSB MY 1146DSB MY 1146
8281964DSB MY 1147DSB MY 1147
8291964DSB MY 1148DSB MY 1148
8301965DSB MY 1149DSB MY 1149
8311965DSB MY 1150DSB MY 1150
8321965DSB MY 1151DSB MY 1151
8331965DSB MY 1152DSB MY 1152
8341965DSB MY 1153DSB MY 1153
8351965DSB MY 1154DSB MY 1154
8361965DSB MY 1155DSB MY 1155
8371965DSB MY 1156DSB MY 1156
8381965DSB MY 1157DSB MY 1157
8391965DSB MY 1158DSB MY 1158
8401965DSB MY 1159DSB MY 1159
8411965DSB MY reservebogieDSB MY reservebogie
8421965DSB MH 401DSB MH 401
8431965DSB MH 402DSB MH 402
8441965DSB MH 403DSB MH 403
8451965DSB MH 404DSB MH 404
8461965DSB MH 405DSB MH 405
8471965DSB MH 406DSB MH 406
8481965DSB MH 407DSB MH 407
8491965DSB MH 408DSB MH 408
8501965DSB MH 409DSB MH 409
8511965DSB MH 410DSB MH 410
8521965DSB MH 411DSB MH 411
8531965DSB MH 412DSB MH 412
8541965DSB MH 413DSB MH 413
8551965DSB MH 414DSB MH 414
8561965DSB MH 415DSB MH 415
8571965DSB MH 416DSB MH 416
8581965DSB MH 417DSB MH 417
8591965DSB MH 418DSB MH 418
8601965DSB MH 419DSB MH 419
8611965DSB MH 420DSB MH 420
8621966DSB Traktor 251DSB Traktor 251
8631966DSB Traktor 252DSB Traktor 252
8641966DSB Traktor 253DSB Traktor 253
8651966DSB Traktor 254DSB Traktor 254
8661966DSB Traktor 255DSB Traktor 255
8671966DSB Traktor 256DSB Traktor 256
8681966DSB Traktor 257DSB Traktor 257
8691966DSB Traktor 258DSB Traktor 258
8701966DSB Traktor 259DSB Traktor 259
8711966DSB Traktor 260DSB Traktor 260
8721966DSB Traktor 261DSB Traktor 261
8731966DSB Traktor 262DSB Traktor 262
8741966DSB Traktor 263DSB Traktor 263
8751966DSB Traktor 264DSB Traktor 264
8761966DSB Traktor 265DSB Traktor 265
8771966DSB Traktor 266DSB Traktor 266
8781966DSB Traktor 267DSB Traktor 267
8791966DSB Traktor 268DSB Traktor 268
8801966DSB Traktor 269DSB Traktor 269
8811966DSB Traktor 270DSB Traktor 270
8821967DSB MM 7501DSB MM 7501
8831967DSB MM 7502DSB MM 7502
8841967DSB MM 7503DSB MM 7503
8851968DSB MM 7504DSB MM 7504
8861968DSB MM 7505DSB MM 7505
8871968DSB MM 7506DSB MM 7506
8881968DSB MM 7507DSB MM 7507
8891966DSB MM 7601DSB MM 7601
8901966DSB MM 7602DSB MM 7602
8911967DSB MM 7603DSB MM 7603
8921967DSB MM 7604DSB MM 7604
8931967DSB MM 7605DSB MM 7605
8941967DSB MM 7606DSB MM 7606
8951967DSB MM 7607DSB MM 7607
8961967DSB MM 7608DSB MM 7608
8971967DSB MM 7609DSB MM 7609
8981967DSB MM 7610DSB MM 7610
8991967DSB MM 7611DSB MM 7611
9001967DSB MM 7612DSB MM 7612
9011967DSB MM 7613DSB MM 7613
9021967DSB MM 7614DSB MM 7614
9031967DSB MM 7615DSB MM 7615
9041967DSB MM 7616DSB MM 7616
9051967DSB MM 7617DSB MM 7617
9061967DSB MM 7618DSB MM 7618
9071967DSB MM 7619DSB MM 7619
9081967DSB MM 7620DSB MM 7620
9091967DSB MM 7621DSB MM 7621
9101967DSB MM 7622DSB MM 7622
9111967DSB MM 7623DSB MM 7623
9121967DSB MM 7624DSB MM 7624
9131967DSB MM 7625DSB MM 7625
9141967DSB MM 7626DSB MM 7626
9151967DSB MM 7627DSB MM 7627
9161967DSB MM 7628DSB MM 7628
9171967DSB MM 7629DSB MM 7629
9181967DSB MM 7630DSB MM 7630
9191967DSB MM 7631DSB MM 7631
9201967DSB MM 7632DSB MM 7632
9211967DSB MM 7633DSB MM 7633
9221967DSB MM 7634DSB MM 7634
9231967DSB MM 7635DSB MM 7635
9241967DSB MM 7636DSB MM 7636
9251967DSB MM 7637DSB MM 7637
9261967DSB MM 7638DSB MM 7638
9271967DSB MM reservebogieDSB MM reservebogie
9281968DSB FS 7001 bogierDSB FS 7001 bogier
9291968DSB FS 7002 bogierDSB FS 7002 bogier
9301968DSB FS 7003 bogierDSB FS 7003 bogier
9311968DSB FS 7004 bogierDSB FS 7004 bogier
9321968DSB FS 7005 bogierDSB FS 7005 bogier
9331968DSB FS 7006 bogierDSB FS 7006 bogier
9341968DSB FS 7007 bogierDSB FS 7007 bogier
9351967DSB FS 7121 bogierDSB FS 7121 bogier
9361967DSB FS 7122 bogierDSB FS 7122 bogier
9371967DSB FS 7123 bogierDSB FS 7123 bogier
9381967DSB FS 7124 bogierDSB FS 7124 bogier
9391967DSB FS 7125 bogierDSB FS 7125 bogier
9401967DSB FS 7126 bogierDSB FS 7126 bogier
9411967DSB FS 7127 bogierDSB FS 7127 bogier
9421967DSB FS 7128 bogierDSB FS 7128 bogier
9431967DSB FS 7129 bogierDSB FS 7129 bogier
9441967DSB FS 7130 bogierDSB FS 7130 bogier
9451967DSB FS 7131 bogierDSB FS 7131 bogier
9461967DSB FS 7132 bogierDSB FS 7132 bogier
9471967DSB FS 7133 bogierDSB FS 7133 bogier
9481968DSB FS 7134 bogierDSB FS 7134 bogier
9491968DSB FS 7135 bogierDSB FS 7135 bogier
9501968DSB FS 7136 bogierDSB FS 7136 bogier
9511968DSB FS 7137 bogierDSB FS 7137 bogier
9521968DSB FS 7138 bogierDSB FS 7138 bogier
9531967DSB FS reservebogierDSB FS reservebogier
9541967DSB MZ 1401 bogierDSB MZ 1401 bogier
9551967DSB MZ reservebogieDSB MZ reservebogie
9561968DSB MZ 1402DSB MZ 1402
9571968DSB MZ 1403DSB MZ 1403
9581968DSB MZ 1404DSB MZ 1404
9591968DSB MZ 1405DSB MZ 1405
9601968DSB MZ reservebogieDSB MZ reservebogie
9611968DSB MZ 1406DSB MZ 1406
9621968DSB MZ 1407DSB MZ 1407
9631969DSB MZ 1408DSB MZ 1408
9641969DSB MZ 1409DSB MZ 1409
9651969DSB MZ 1410DSB MZ 1410
9661968DSB FS 7139 bogierDSB FS 7139 bogier
9671968DSB FS 7140 bogierDSB FS 7140 bogier
9681968DSB FS 7141 bogierDSB FS 7141 bogier
9691968DSB FS 7142 bogierDSB FS 7142 bogier
9701968DSB FS 7143 bogierDSB FS 7143 bogier
9711968DSB FS 7144 bogierDSB FS 7144 bogier
9721968DSB FS 7145 bogierDSB FS 7145 bogier
9731968DSB FS 7146 bogierDSB FS 7146 bogier
9741968DSB FS 7147 bogierDSB FS 7147 bogier
9751968DSB FS 7148 bogierDSB FS 7148 bogier
9761968DSB FS 7149 bogierDSB FS 7149 bogier
9771968DSB FS 7150 bogierDSB FS 7150 bogier
9781968DSB FS 7151 bogierDSB FS 7151 bogier
9791968DSB FS 7152 bogierDSB FS 7152 bogier
9801968DSB FS 7153 bogierDSB FS 7153 bogier
9811968DSB FS 7154 bogierDSB FS 7154 bogier
9821968DSB FS 7155 bogierDSB FS 7155 bogier
9831968DSB FS 7156 bogierDSB FS 7156 bogier
9841968DSB FS 7157 bogierDSB FS 7157 bogier
9851968DSB FS 7158 bogierDSB FS 7158 bogier
9861968DSB FS 7159 bogierDSB FS 7159 bogier
9871968DSB FS 7160 bogierDSB FS 7160 bogier
9881968DSB FS 7161 bogierDSB FS 7161 bogier
9891968DSB FS 7162 bogierDSB FS 7162 bogier
9901968DSB FS 7163 bogierDSB FS 7163 bogier
9911968DSB FS 7164 bogierDSB FS 7164 bogier
9921968DSB FS 7165 bogierDSB FS 7165 bogier
9931969DSB FS 7166 bogierDSB FS 7166 bogier
9941969DSB FS 7167 bogierDSB FS 7167 bogier
9951969DSB FS 7168 bogierDSB FS 7168 bogier
9961969DSB FS reservebogieDSB FS reservebogie
9971969DSB FS reservebogieDSB FS reservebogie
9981968DSB MM 7639DSB MM 7639
9991968DSB MM 7640DSB MM 7640
10001968DSB MM 7641DSB MM 7641
10011968DSB MM 7642DSB MM 7642
10021968DSB MM 7643DSB MM 7643
10031968DSB MM 7644DSB MM 7644
10041968DSB MM 7645DSB MM 7645
10051968DSB MM 7646DSB MM 7646
10061968DSB MM 7647DSB MM 7647
10071968DSB MM 7648DSB MM 7648
10081968DSB MM 7649DSB MM 7649
10091968DSB MM 7650DSB MM 7650
10101968DSB MM 7651DSB MM 7651
10111968DSB MM 7652DSB MM 7652
10121968DSB MM 7653DSB MM 7653
10131968DSB MM 7654DSB MM 7654
10141968DSB MM 7655DSB MM 7655
10151968DSB MM 7656DSB MM 7656
10161968DSB MM 7657DSB MM 7657
10171968DSB MM 7658DSB MM 7658
10181968DSB MM 7659DSB MM 7659
10191968DSB MM 7660DSB MM 7660
10201968DSB MM 7661DSB MM 7661
10211968DSB MM 7662DSB MM 7662
10221968DSB MM 7663DSB MM 7663
10231968DSB MM 7664DSB MM 7664
10241968DSB MM 7665DSB MM 7665
10251968DSB MM 7666DSB MM 7666
10261968DSB MM 7667DSB MM 7667
10271968DSB MM 7668DSB MM 7668
10281968DSB MM reservebogierDSB MM reservebogier
10291968DSB MM reservebogierDSB MM reservebogier
10301968DSB Traktor 271DSB Traktor 271
10311968DSB Traktor 272DSB Traktor 272
10321968DSB Traktor 273DSB Traktor 273
10331968DSB Traktor 274DSB Traktor 274
10341968DSB Traktor 275DSB Traktor 275
10351968DSB Traktor 276DSB Traktor 276
10361968DSB Traktor 277DSB Traktor 277
10371968DSB Traktor 278DSB Traktor 278
10381968DSB Traktor 279DSB Traktor 279
10391968DSB Traktor 280DSB Traktor 280
10401968DSB Traktor 281DSB Traktor 281
10411968DSB Traktor 282DSB Traktor 282
10421968DSB Traktor 283DSB Traktor 283
10431969DSB Traktor 284DSB Traktor 284
10441969DSB Traktor 285DSB Traktor 285
10451969DSB Traktor 286DSB Traktor 286
10461969DSB Traktor 287DSB Traktor 287
10471969DSB Traktor 288DSB Traktor 288
10481969DSB Traktor 289DSB Traktor 289
10491969DSB Traktor 290DSB Traktor 290
10501969DSB MM 7669DSB MM 7669
10511969DSB MM 7670DSB MM 7670
10521969DSB MM 7671DSB MM 7671
10531969DSB MM 7672DSB MM 7672
10541969DSB MM 7673DSB MM 7673
10551969DSB MM 7674DSB MM 7674
10561969DSB MM 7675DSB MM 7675
10571969DSB MM 7676DSB MM 7676
10581969DSB MM 7677DSB MM 7677
10591969DSB MM 7678DSB MM 7678
10601969DSB MM 7679DSB MM 7679
10611969DSB MM 7680DSB MM 7680
10621969DSB MM 7681DSB MM 7681
10631969DSB MM 7682DSB MM 7682
10641969DSB MM 7683DSB MM 7683
10651969DSB MM 7684DSB MM 7684
10661969DSB MM 7685DSB MM 7685
10671969DSB MM 7686DSB MM 7686
10681969DSB MM 7687DSB MM 7687
10691969DSB MM 7688DSB MM 7688
10701969DSB MM 7689DSB MM 7689
10711969DSB MM 7690DSB MM 7690
10721969DSB MM 7691DSB MM 7691
10731969DSB MM 7692DSB MM 7692
10741969DSB MM 7693DSB MM 7693
10751969DSB MM 7694DSB MM 7694
10761969DSB MM 7695DSB MM 7695
10771969DSB MM 7696DSB MM 7696
10781969DSB MM 7697DSB MM 7697
10791969DSB MM 7698DSB MM 7698
10801969DSB MM 7699DSB MM 7699
10811969DSB MM 7700DSB MM 7700
10821969DSB MM 7701DSB MM 7701
10831969DSB MM 7702DSB MM 7702
10841969DSB MM 7703DSB MM 7703
10851969DSB MM 7704DSB MM 7704
10861969DSB MM reservebogieDSB MM reservebogie
10871969DSB MM reservebogieDSB MM reservebogie
10881969DSB FS 7169 bogierDSB FS 7169 bogier
10891969DSB FS 7170 bogierDSB FS 7170 bogier
10901969DSB FS 7171 bogierDSB FS 7171 bogier
10911969DSB FS 7172 bogierDSB FS 7172 bogier
10921969DSB FS 7173 bogierDSB FS 7173 bogier
10931969DSB FS 7174 bogierDSB FS 7174 bogier
10941969DSB FS 7175 bogierDSB FS 7175 bogier
10951969DSB FS 7176 bogierDSB FS 7176 bogier
10961969DSB FS 7177 bogierDSB FS 7177 bogier
10971969DSB FS 7178 bogierDSB FS 7178 bogier
10981969DSB FS 7179 bogierDSB FS 7179 bogier
10991969DSB FS 7180 bogierDSB FS 7180 bogier
11001969DSB FS 7181 bogierDSB FS 7181 bogier
11011969DSB FS 7182 bogierDSB FS 7182 bogier
11021969DSB FS 7183 bogierDSB FS 7183 bogier
11031969DSB FS 7184 bogierDSB FS 7184 bogier
11041969DSB FS 7185 bogierDSB FS 7185 bogier
11051969DSB FS 7186 bogierDSB FS 7186 bogier
11061969DSB FS 7187 bogierDSB FS 7187 bogier
11071969DSB FS 7188 bogierDSB FS 7188 bogier
11081969DSB FS 7189 bogierDSB FS 7189 bogier
11091969DSB FS 7190 bogierDSB FS 7190 bogier
11101969DSB FS 7191 bogierDSB FS 7191 bogier
11111969DSB FS 7192 bogierDSB FS 7192 bogier
11121969DSB FS 7193 bogierDSB FS 7193 bogier
11131969DSB FS 7194 bogierDSB FS 7194 bogier
11141969DSB FS 7195 bogierDSB FS 7195 bogier
11151969DSB FS 7196 bogierDSB FS 7196 bogier
11161969DSB FS 7197 bogierDSB FS 7197 bogier
11171969DSB FS 7198 bogierDSB FS 7198 bogier
11181969DSB FS 7199 bogierDSB FS 7199 bogier
11191969DSB FS 7200 bogierDSB FS 7200 bogier
11201970DSB FS 7201 bogierDSB FS 7201 bogier
11211970DSB FS 7202 bogierDSB FS 7202 bogier
11221970DSB FS 7203 bogierDSB FS 7203 bogier
11231970DSB FS 7204 bogierDSB FS 7204 bogier
11241970DSB FS reservebogieDSB FS reservebogie
11251970DSB FS reservebogieDSB FS reservebogie
11261970DSB MM 7705DSB MM 7705
11271970DSB MM 7706DSB MM 7706
11281970DSB MM 7707DSB MM 7707
11291970DSB MM 7708DSB MM 7708
11301970DSB MM 7709DSB MM 7709
11311970DSB MM 7710DSB MM 7710
11321970DSB MM 7711DSB MM 7711
11331970DSB MM 7712DSB MM 7712
11341970DSB MM 7713DSB MM 7713
11351970DSB MM 7714DSB MM 7714
11361970DSB MM 7715DSB MM 7715
11371970DSB MM 7716DSB MM 7716
11381970DSB MM 7717DSB MM 7717
11391970DSB MM 7718DSB MM 7718
11401970DSB MM 7719DSB MM 7719
11411970DSB MM 7720DSB MM 7720
11421970DSB MM 7721DSB MM 7721
11431970DSB MM 7722DSB MM 7722
11441970DSB MM 7723DSB MM 7723
11451970DSB MM 7724DSB MM 7724
11461970DSB MM 7725DSB MM 7725
11471970DSB MM 7726DSB MM 7726
11481970DSB MM 7727DSB MM 7727
11491970DSB MM 7728DSB MM 7728
11501970DSB MM 7729DSB MM 7729
11511970DSB MM 7730DSB MM 7730
11521970DSB MM 7731DSB MM 7731
11531970DSB MM 7732DSB MM 7732
11541970DSB MM 7733DSB MM 7733
11551970DSB MM 7734DSB MM 7734
11561970DSB MM reservebogieDSB MM reservebogie
11571970DSB MM reservebogieDSB MM reservebogie
11581970DSB FS 7205 bogierDSB FS 7205 bogier
11591970DSB FS 7206 bogierDSB FS 7206 bogier
11601970DSB FS 7207 bogierDSB FS 7207 bogier
11611970DSB FS 7208 bogierDSB FS 7208 bogier
11621970DSB FS 7209 bogierDSB FS 7209 bogier
11631970DSB FS 7210 bogierDSB FS 7210 bogier
11641970DSB FS 7211 bogierDSB FS 7211 bogier
11651970DSB FS 7212 bogierDSB FS 7212 bogier
11661970DSB FS 7213 bogierDSB FS 7213 bogier
11671970DSB FS 7214 bogierDSB FS 7214 bogier
11681970DSB FS 7215 bogierDSB FS 7215 bogier
11691970DSB FS 7216 bogierDSB FS 7216 bogier
11701970DSB FS 7217 bogierDSB FS 7217 bogier
11711970DSB FS 7218 bogierDSB FS 7218 bogier
11721970DSB FS 7219 bogierDSB FS 7219 bogier
11731970DSB FS 7220 bogierDSB FS 7220 bogier
11741970DSB FS 7221 bogierDSB FS 7221 bogier
11751970DSB FS 7222 bogierDSB FS 7222 bogier
11761970DSB FS 7223 bogierDSB FS 7223 bogier
11771970DSB FS 7224 bogierDSB FS 7224 bogier
11781970DSB FS 7225 bogierDSB FS 7225 bogier
11791970DSB FS 7226 bogierDSB FS 7226 bogier
11801970DSB FS 7227 bogierDSB FS 7227 bogier
11811970DSB FS 7228 bogierDSB FS 7228 bogier
11821970DSB FS 7229 bogierDSB FS 7229 bogier
11831970DSB FS 7230 bogierDSB FS 7230 bogier
11841970DSB FS 7231 bogierDSB FS 7231 bogier
11851971DSB FS 7232 bogierDSB FS 7232 bogier
11861971DSB FS 7233 bogierDSB FS 7233 bogier
11871971DSB FS 7234 bogierDSB FS 7234 bogier
11881970DSB FS reservebogieDSB FS reservebogie
11891970DSB FS reservebogieDSB FS reservebogie
11901970DSB MZ 1411 delDSB MZ 1411 del
11911970DSB MZ 1412 delDSB MZ 1412 del
11921970DSB MZ 1413 delDSB MZ 1413 del
11931970DSB MZ 1414 delDSB MZ 1414 del
11941970DSB MZ 1415 delDSB MZ 1415 del
11951970DSB MZ 1416 delDSB MZ 1416 del
11961970DSB MZ 1417 delDSB MZ 1417 del
11971970DSB MZ 1418 delDSB MZ 1418 del
11981970DSB MZ 1419 delDSB MZ 1419 del
11991970DSB MZ 1420 delDSB MZ 1420 del
12001970DSB MZ 1421 delDSB MZ 1421 del
12011970DSB MZ 1422 delDSB MZ 1422 del
12021970DSB MZ 1423 delDSB MZ 1423 del
12031970DSB MZ 1424 delDSB MZ 1424 del
12041970DSB MZ 1425 delDSB MZ 1425 del
12051970DSB MZ 1426 delDSB MZ 1426 del
12061970DSB MZ reservebogieDSB MZ reservebogie
12071970DSB MZ reservebogieDSB MZ reservebogie
12081971DSB MM 7735DSB MM 7735
12091971DSB MM 7736DSB MM 7736
12101971DSB MM 7737DSB MM 7737
12111971DSB MM 7738DSB MM 7738
12121971DSB MM 7739DSB MM 7739
12131971DSB MM 7740DSB MM 7740
12141971DSB MM 7741DSB MM 7741
12151971DSB MM 7742DSB MM 7742
12161971DSB MM 7743DSB MM 7743
12171971DSB MM 7744DSB MM 7744
12181971DSB MM 7745DSB MM 7745
12191971DSB MM 7746DSB MM 7746
12201971DSB MM 7747DSB MM 7747
12211971DSB MM 7748DSB MM 7748
12221971DSB MM 7749DSB MM 7749
12231971DSB MM 7750DSB MM 7750
12241971DSB MM 7751DSB MM 7751
12251971DSB MM 7752DSB MM 7752
12261971DSB MM 7753DSB MM 7753
12271971DSB MM 7754DSB MM 7754
12281971DSB MM 7755DSB MM 7755
12291971DSB MM 7756DSB MM 7756
12301971DSB MM 7757DSB MM 7757
12311971DSB MM 7758DSB MM 7758
12321971DSB MM reservebogieDSB MM reservebogie
12331971DSB MM reservebogieDSB MM reservebogie
12341971DSB FS 7235 bogierDSB FS 7235 bogier
12351971DSB FS 7236 bogierDSB FS 7236 bogier
12361971DSB FS 7237 bogierDSB FS 7237 bogier
12371971DSB FS 7238 bogierDSB FS 7238 bogier
12381971DSB FS 7239 bogierDSB FS 7239 bogier
12391971DSB FS 7240 bogierDSB FS 7240 bogier
12401971DSB FS 7241 bogierDSB FS 7241 bogier
12411971DSB FS 7242 bogierDSB FS 7242 bogier
12421971DSB FS 7243 bogierDSB FS 7243 bogier
12431971DSB FS 7244 bogierDSB FS 7244 bogier
12441971DSB FS 7245 bogierDSB FS 7245 bogier
12451971DSB FS 7246 bogierDSB FS 7246 bogier
12461971DSB FS 7247 bogierDSB FS 7247 bogier
12471971DSB FS 7248 bogierDSB FS 7248 bogier
12481971DSB FS 7249 bogierDSB FS 7249 bogier
12491971DSB FS 7250 bogierDSB FS 7250 bogier
12501971DSB FS 7251 bogierDSB FS 7251 bogier
12511971DSB FS 7252 bogierDSB FS 7252 bogier
12521972DSB FS 7253 bogierDSB FS 7253 bogier
12531972DSB FS 7254 bogierDSB FS 7254 bogier
12541972DSB FS 7255 bogierDSB FS 7255 bogier
12551972DSB FS 7256 bogierDSB FS 7256 bogier
12561972DSB FS 7257 bogierDSB FS 7257 bogier
12571972DSB FS 7258 bogierDSB FS 7258 bogier
12581972DSB MM 7759DSB MM 7759
12591972DSB MM 7760DSB MM 7760
12601972DSB MM 7761DSB MM 7761
12611972DSB MM 7762DSB MM 7762
12621972DSB MM 7763DSB MM 7763
12631972DSB MM 7764DSB MM 7764
12641972DSB MM 7765DSB MM 7765
12651972DSB MM 7766DSB MM 7766
12661972DSB MM 7767DSB MM 7767
12671972DSB MM 7768DSB MM 7768
12681972DSB MM 7769DSB MM 7769
12691972DSB MM 7770DSB MM 7770
12701972DSB MM 7771DSB MM 7771
12711972DSB MM 7772DSB MM 7772
12721972DSB MM 7773DSB MM 7773
12731972DSB MM 7774DSB MM 7774
12741972DSB MM 7775DSB MM 7775
12751972DSB MM 7776DSB MM 7776
12761972DSB MM 7777DSB MM 7777
12771972DSB MM 7778DSB MM 7778
12781972DSB MM 7779DSB MM 7779
12791972DSB MM 7780DSB MM 7780
12801972DSB MM 7781DSB MM 7781
12811972DSB MM 7782DSB MM 7782
12821972DSB MM reservebogieDSB MM reservebogie
12831972DSB MM reservebogieDSB MM reservebogie
12841972DSB FS 7259 bogierDSB FS 7259 bogier
12851972DSB FS 7260 bogierDSB FS 7260 bogier
12861972DSB FS 7261 bogierDSB FS 7261 bogier
12871972DSB FS 7262 bogierDSB FS 7262 bogier
12881972DSB FS 7263 bogierDSB FS 7263 bogier
12891972DSB FS 7264 bogierDSB FS 7264 bogier
12901972DSB FS 7265 bogierDSB FS 7265 bogier
12911972DSB FS 7266 bogierDSB FS 7266 bogier
12921972DSB FS 7267 bogierDSB FS 7267 bogier
12931972DSB FS 7268 bogierDSB FS 7268 bogier
12941972DSB FS 7269 bogierDSB FS 7269 bogier
12951972DSB FS 7270 bogierDSB FS 7270 bogier
12961972DSB FS 7271 bogierDSB FS 7271 bogier
12971972DSB FS 7272 bogierDSB FS 7272 bogier
12981973DSB FS 7273 bogierDSB FS 7273 bogier
12991973DSB FS 7274 bogierDSB FS 7274 bogier
13001973DSB FS 7275 bogierDSB FS 7275 bogier
13011973DSB FS 7276 bogierDSB FS 7276 bogier
13021973DSB FS 7277 bogierDSB FS 7277 bogier
13031973DSB FS 7278 bogierDSB FS 7278 bogier
13041973DSB FS 7279 bogierDSB FS 7279 bogier
13051973DSB FS 7280 bogierDSB FS 7280 bogier
13061973DSB FS 7281 bogierDSB FS 7281 bogier
13071973DSB FS 7282 bogierDSB FS 7282 bogier
13081973DSB MZ 1427 delDSB MZ 1427 del
13091973DSB MZ 1428 delDSB MZ 1428 del
13101973DSB MZ 1429 delDSB MZ 1429 del
13111973DSB MZ 1430 delDSB MZ 1430 del
13121973DSB MZ 1431 delDSB MZ 1431 del
13131973DSB MZ 1432 delDSB MZ 1432 del
13141973DSB MZ 1433 delDSB MZ 1433 del
13151973DSB MZ 1434 delDSB MZ 1434 del
13161973DSB MZ 1435 delDSB MZ 1435 del
13171973DSB MZ 1436 delDSB MZ 1436 del
13181973DSB MZ 1437 delDSB MZ 1437 del
13191973DSB MZ 1438 delDSB MZ 1438 del
13201973DSB MZ 1439 delDSB MZ 1439 del
13211973DSB MZ 1440 delDSB MZ 1440 del
13221973DSB MZ 1441 delDSB MZ 1441 del
13231973DSB MZ 1442 delDSB MZ 1442 del
13241973DSB MZ 1443 delDSB MZ 1443 del
13251973DSB MZ 1444 delDSB MZ 1444 del
13261973DSB MZ 1445 delDSB MZ 1445 del
13271973DSB MZ 1446 delDSB MZ 1446 del
13281973DSB MZ reservebogieDSB MZ reservebogie
13291973DSB MZ reservebogieDSB MZ reservebogie
13301973DSB MM 7783DSB MM 7783
13311973DSB MM 7784DSB MM 7784
13321973DSB MM 7785DSB MM 7785
13331973DSB MM 7786DSB MM 7786
13341973DSB MM 7787DSB MM 7787
13351973DSB MM 7788DSB MM 7788
13361973DSB MM 7789DSB MM 7789
13371973DSB MM 7790DSB MM 7790
13381973DSB MM 7791DSB MM 7791
13391973DSB MM 7792DSB MM 7792
13401973DSB MM 7793DSB MM 7793
13411973DSB MM 7794DSB MM 7794
13421973DSB MM 7795DSB MM 7795
13431973DSB MM 7796DSB MM 7796
13441974DSB MM 7797DSB MM 7797
13451974DSB MM 7798DSB MM 7798
13461974DSB MM 7799DSB MM 7799
13471974DSB MM 7800DSB MM 7800
13481974DSB MM 7801DSB MM 7801
13491974DSB MM 7802DSB MM 7802
13501974DSB MM 7803DSB MM 7803
13511974DSB MM 7804DSB MM 7804
13521974DSB MM 7805DSB MM 7805
13531974DSB MM 7806DSB MM 7806
13541973DSB FS 7283 bogierDSB FS 7283 bogier
13551973DSB FS 7284 bogierDSB FS 7284 bogier
13561973DSB FS 7285 bogierDSB FS 7285 bogier
13571973DSB FS 7286 bogierDSB FS 7286 bogier
13581973DSB FS 7287 bogierDSB FS 7287 bogier
13591974DSB FS 7288 bogierDSB FS 7288 bogier
13601974DSB FS 7289 bogierDSB FS 7289 bogier
13611974DSB FS 7290 bogierDSB FS 7290 bogier
13621974DSB FS 7291 bogierDSB FS 7291 bogier
13631974DSB FS 7292 bogierDSB FS 7292 bogier
13641974DSB FS 7293 bogierDSB FS 7293 bogier
13651974DSB FS 7294 bogierDSB FS 7294 bogier
13661975DSB FS 7295 bogierDSB FS 7295 bogier
13671975DSB FS 7296 bogierDSB FS 7296 bogier
13681975DSB FS 7297 bogierDSB FS 7297 bogier
13691975DSB FS 7298 bogierDSB FS 7298 bogier
13701975DSB FS 7299 bogierDSB FS 7299 bogier
13711975DSB FS 7300 bogierDSB FS 7300 bogier
13721975DSB FS 7301 bogierDSB FS 7301 bogier
13731975DSB FS 7302 bogierDSB FS 7302 bogier
13741975DSB FS 7303 bogierDSB FS 7303 bogier
13751975DSB FS 7304 bogierDSB FS 7304 bogier
13761975DSB FS 7305 bogierDSB FS 7305 bogier
13771974DSB FS reservebogieDSB FS reservebogie
13781975DSB MU 8501DSB MU 8501
13791975DSB MU 8502DSB MU 8502
13801975DSB MU 8503DSB MU 8503
13811975DSB MU 8504DSB MU 8504
13821975DSB MU 8505DSB MU 8505
13831975DSB MU 8506DSB MU 8506
13841975DSB MU 8507DSB MU 8507
13851975DSB MU 8508DSB MU 8508
13861975DSB MU 8509DSB MU 8509
13871975DSB MU 8510DSB MU 8510
13881975DSB MU 8511DSB MU 8511
13891975DSB MU 8512DSB MU 8512
13901975DSB MU 8513DSB MU 8513
13911975DSB MU 8514DSB MU 8514
13921975DSB MU 8515DSB MU 8515
13931976DSB MU 8516DSB MU 8516
13941976DSB MU 8517DSB MU 8517
13951976DSB MU 8518DSB MU 8518
13961976DSB MU 8519DSB MU 8519
13971976DSB MU 8520DSB MU 8520
13981976DSB MU 8521DSB MU 8521
13991976DSB MU 8522DSB MU 8522
14001976DSB MU 8523DSB MU 8523
14011976DSB MU 8524DSB MU 8524
14021976DSB MU 8525DSB MU 8525
14031976DSB MU 8526DSB MU 8526
14041976DSB MU 8527DSB MU 8527
14051976DSB MU 8528DSB MU 8528
14061976DSB MU 8529DSB MU 8529
14071976DSB MU 8530DSB MU 8530
14081976DSB MU 8531DSB MU 8531
14091976DSB MU 8532DSB MU 8532
14101976DSB MU 8533DSB MU 8533
14111976DSB MU 8534DSB MU 8534
14121976DSB MU 8535DSB MU 8535
14131976DSB MU 8536DSB MU 8536
14141976DSB MU 8537DSB MU 8537
14151976DSB MU 8538DSB MU 8538
14161976DSB MU 8539DSB MU 8539
14171976DSB MU 8540DSB MU 8540
14181975DSB FU 8001 bogierDSB FU 8001 bogier
14191975DSB FU 8002 bogierDSB FU 8002 bogier
14201975DSB FU 8003 bogierDSB FU 8003 bogier
14211975DSB FU 8004 bogierDSB FU 8004 bogier
14221975DSB FU 8005 bogierDSB FU 8005 bogier
14231975DSB FU 8006 bogierDSB FU 8006 bogier
14241975DSB FU 8007 bogierDSB FU 8007 bogier
14251975DSB FU 8008 bogierDSB FU 8008 bogier
14261975DSB FU 8009 bogierDSB FU 8009 bogier
14271975DSB FU 8010 bogierDSB FU 8010 bogier
14281975DSB FU 8011 bogierDSB FU 8011 bogier
14291975DSB FU 8012 bogierDSB FU 8012 bogier
14301975DSB FU 8013 bogierDSB FU 8013 bogier
14311975DSB FU 8014 bogierDSB FU 8014 bogier
14321975DSB FU 8015 bogierDSB FU 8015 bogier
14331975DSB FU 8016 bogierDSB FU 8016 bogier
14341975DSB FU 8017 bogierDSB FU 8017 bogier
14351975DSB FU 8018 bogierDSB FU 8018 bogier
14361975DSB FU 8019 bogierDSB FU 8019 bogier
14371976DSB FU 8020 bogierDSB FU 8020 bogier
14381976DSB FU 8021 bogierDSB FU 8021 bogier
14391976DSB FU 8022 bogierDSB FU 8022 bogier
14401976DSB FU 8023 bogierDSB FU 8023 bogier
14411976DSB FU 8024 bogierDSB FU 8024 bogier
14421976DSB FU 8025 bogierDSB FU 8025 bogier
14431976DSB FU 8026 bogierDSB FU 8026 bogier
14441976DSB FU 8027 bogierDSB FU 8027 bogier
14451976DSB FU 8028 bogierDSB FU 8028 bogier
14461976DSB FU 8029 bogierDSB FU 8029 bogier
14471976DSB FU 8030 bogierDSB FU 8030 bogier
14481976DSB FU 8031 bogierDSB FU 8031 bogier
14491976DSB FU 8032 bogierDSB FU 8032 bogier
14501976DSB FU 8033 bogierDSB FU 8033 bogier
14511976DSB FU 8034 bogierDSB FU 8034 bogier
14521976DSB FU 8035 bogierDSB FU 8035 bogier
14531976DSB FU 8036 bogierDSB FU 8036 bogier
14541976DSB FU 8037 bogierDSB FU 8037 bogier
14551976DSB FU 8038 bogierDSB FU 8038 bogier
14561976DSB FU 8039 bogierDSB FU 8039 bogier
14571976DSB FU 8040 bogierDSB FU 8040 bogier
14581977DSB MU 8541DSB MU 8541
14591977DSB MU 8542DSB MU 8542
14601977DSB MU 8543DSB MU 8543
14611977DSB MU 8544DSB MU 8544
14621977DSB MU 8545DSB MU 8545
14631977DSB MU 8546DSB MU 8546
14641977DSB MU 8547DSB MU 8547
14651977DSB MU 8548DSB MU 8548
14661977DSB MU 8549DSB MU 8549
14671977DSB MU 8550DSB MU 8550
14681977DSB MU 8551DSB MU 8551
14691977DSB MU 8552DSB MU 8552
14701977DSB MU 8553DSB MU 8553
14711977DSB MU 8554DSB MU 8554
14721977DSB MU 8555DSB MU 8555
14731978DSB MU 8556DSB MU 8556
14741978DSB MU 8557DSB MU 8557
14751978DSB MU 8558DSB MU 8558
14761978DSB MU 8559DSB MU 8559
14771978DSB MU 8560DSB MU 8560
14781978DSB MU 8561DSB MU 8561
14791978DSB MU 8562DSB MU 8562
14801978DSB MU 8563DSB MU 8563
14811978DSB MU 8564DSB MU 8564
14821978DSB MU 8565DSB MU 8565
14831977DSB FU 8041 bogierDSB FU 8041 bogier
14841977DSB FU 8042 bogierDSB FU 8042 bogier
14851977DSB FU 8043 bogierDSB FU 8043 bogier
14861977DSB FU 8044 bogierDSB FU 8044 bogier
14871977DSB FU 8045 bogierDSB FU 8045 bogier
14881977DSB FU 8046 bogierDSB FU 8046 bogier
14891977DSB FU 8047 bogierDSB FU 8047 bogier
14901977DSB FU 8048 bogierDSB FU 8048 bogier
14911977DSB FU 8049 bogierDSB FU 8049 bogier
14921977DSB FU 8050 bogierDSB FU 8050 bogier
14931977DSB FU 8051 bogierDSB FU 8051 bogier
14941977DSB FU 8052 bogierDSB FU 8052 bogier
14951977DSB FU 8053 bogierDSB FU 8053 bogier
14961977DSB FU 8054 bogierDSB FU 8054 bogier
14971977DSB FU 8055 bogierDSB FU 8055 bogier
14981978DSB FU 8056 bogierDSB FU 8056 bogier
14991978DSB FU 8057 bogierDSB FU 8057 bogier
15001978DSB FU 8058 bogierDSB FU 8058 bogier
15011978DSB FU 8059 bogierDSB FU 8059 bogier
15021978DSB FU 8060 bogierDSB FU 8060 bogier
15031978DSB FU 8061 bogierDSB FU 8061 bogier
15041978DSB FU 8062 bogierDSB FU 8062 bogier
15051978DSB FU 8063 bogierDSB FU 8063 bogier
15061978DSB FU 8064 bogierDSB FU 8064 bogier
15071978DSB FU 8065 bogierDSB FU 8065 bogier
15081977DSB MZ 1447 delDSB MZ 1447 del
15091977DSB MZ 1448 delDSB MZ 1448 del
15101977DSB MZ 1449 delDSB MZ 1449 del
15111977DSB MZ 1450 delDSB MZ 1450 del
15121977DSB MZ 1451 delDSB MZ 1451 del
15131977DSB MZ 1452 delDSB MZ 1452 del
15141977DSB MZ 1453 delDSB MZ 1453 del
15151977DSB MZ 1454 delDSB MZ 1454 del
15161977DSB MZ 1455 delDSB MZ 1455 del
15171977DSB MZ 1456 delDSB MZ 1456 del
15181977DSB MZ 1457 delDSB MZ 1457 del
15191977DSB MZ 1458 delDSB MZ 1458 del
15201977DSB MZ 1459 delDSB MZ 1459 del
15211977DSB MZ 1460 delDSB MZ 1460 del
15221977DSB MZ 1461 delDSB MZ 1461 del
15231977DSB MZ reservebogieDSB MZ reservebogie
15241977DSB MZ reservebogieDSB MZ reservebogie
15251978DSB MC 6501DSB MC 6501
15261978DSB MC 6502DSB MC 6502
15271978DSB MC 6503DSB MC 6503
15281978DSB MC 6504DSB MC 6504
15291978DSB MC 6505DSB MC 6505
15301978DSB MC 6506DSB MC 6506
15311978DSB MC 6507DSB MC 6507
15321978DSB MC 6508DSB MC 6508
15331978DSB MR 4013 bogierDSB MR 4013 bogier
15341978DSB MR 4014 bogierDSB MR 4014 bogier
15351978DSB MR 4015 bogierDSB MR 4015 bogier
15361978DSB MR 4016 bogierDSB MR 4016 bogier
15371978DSB MR 4017 bogierDSB MR 4017 bogier
15381978DSB MR 4018 bogierDSB MR 4018 bogier
15391978DSB MR 4019 bogierDSB MR 4019 bogier
15401978DSB MR 4020 bogierDSB MR 4020 bogier
15411978DSB MR 4021 bogierDSB MR 4021 bogier
15421978DSB MR 4022 bogierDSB MR 4022 bogier
15431978DSB MR 4023 bogierDSB MR 4023 bogier
15441978DSB MR 4024 bogierDSB MR 4024 bogier
15451978DSB MR 4025 bogierDSB MR 4025 bogier
15461978DSB MR 4026 bogierDSB MR 4026 bogier
15471978DSB MR 4027 bogierDSB MR 4027 bogier
15481978DSB MR 4028 bogierDSB MR 4028 bogier
15491978DSB MR 4029 bogierDSB MR 4029 bogier
15501978DSB MR 4030 bogierDSB MR 4030 bogier
15511978DSB MR 4031 bogierDSB MR 4031 bogier
15521978DSB MR 4032 bogierDSB MR 4032 bogier
15531978DSB MR 4033 bogierDSB MR 4033 bogier
15541978DSB MR 4034 bogierDSB MR 4034 bogier
15551978DSB MR 4035 bogierDSB MR 4035 bogier
15561978DSB MR 4036 bogierDSB MR 4036 bogier
15571978DSB MR 4037 bogierDSB MR 4037 bogier
15581978DSB MR 4038 bogierDSB MR 4038 bogier
15591978DSB MR 4039 bogierDSB MR 4039 bogier
15601978DSB MR 4040 bogierDSB MR 4040 bogier
15611979DSB MR 4041 bogierDSB MR 4041 bogier
15621979DSB MR 4042 bogierDSB MR 4042 bogier
15631979DSB MR 4043 bogierDSB MR 4043 bogier
15641979DSB MR 4044 bogierDSB MR 4044 bogier
15651979DSB MR 4045 bogierDSB MR 4045 bogier
15661979DSB MR 4046 bogierDSB MR 4046 bogier
15671979DSB MR 4047 bogierDSB MR 4047 bogier
15681979DSB MR 4048 bogierDSB MR 4048 bogier
15691979DSB MR 4049 bogierDSB MR 4049 bogier
15701979DSB MR 4050 bogierDSB MR 4050 bogier
15711979DSB MR 4051 bogierDSB MR 4051 bogier
15721979DSB MR 4052 bogierDSB MR 4052 bogier
15731979DSB MR 4053 bogierDSB MR 4053 bogier
15741979DSB MR 4054 bogierDSB MR 4054 bogier
15751979DSB MR 4055 bogierDSB MR 4055 bogier
15761979DSB MR 4056 bogierDSB MR 4056 bogier
15771979DSB MR 4057 bogierDSB MR 4057 bogier
15781979DSB MR 4058 bogierDSB MR 4058 bogier
15791979DSB MR 4059 bogierDSB MR 4059 bogier
15801979DSB MR 4060 bogierDSB MR 4060 bogier
15811978DSB MR reservebogieDSB MR reservebogie
15821978DSB MR reservebogieDSB MR reservebogie
15831978DSB MR reservebogieDSB MR reservebogie
15841978DSB MR reservebogieDSB MR reservebogie

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak